×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Ekonomické zhodnocení prvních pěti let včelaření s pěti včelstvy s vytyčením a možnou eliminací rizik

Zpracovaná ekonomická studie má sloužit při rozhodování o pořízení včelstev z ekonomického hlediska. Příklady se zabývají 5, 10 a 15 včelstvy ve světle nákladů, výnosů a rizik.

Tuto studii jsem zpracoval:

 1. Jako pomůcku pro rozhodování začínajícího včelaře. Před třemi lety jsem sám začínal včelařit jen s pár úly a ohledně ekonomiky včelaření v podmínkách několika včelstev jsem nenašel stručný a zároveň ucelený pohled na peníze a rizika. Spíše je k dispozici řada doporučení jak ušetřit. Tyto rady se však nezaměřují na ekonomický pohled v čase, ale na to, jak umožnit včelařit někomu, kdo nemá prostředky na počáteční investice do plnohodnotného vybavení a nebere tyto výdaje jako návratnou investici, ale spíše jako nenávratné náklady na svého koníčka.
 2. Jako odpověď na laické názory části veřejnosti, že včelař, byť s malým počtem včelstev, vydělává na medu velké peníze; včely ten med donesou samy, a proto by měl být podle tohoto názoru med přímo od včelaře levný (zejména prodávaný ze dvora).
 3. Aby při hledání optimální cesty pro hobby včelaře provozovat svého koníčka za ekonomicky udržitelných okolností a souběžně při tlaku na vyrovnanou ekonomiku nedocházelo k nežádoucím kompromisům v kvalitě produktů a zootechnice včelaření.

 

Ekonomický model

Vycházím z porovnávání a modelování nákladů a potenciálních příjmů se zohledněním nejdůležitějších rizik. Ekonomický model se opírá o následující entity:

 • úvodní investice do hmotného majetku,
 • průběžné provozní náklady,
 • náklady na eliminaci rizik,
 • příjmy z prodeje produktů,
 • ostatní ekonomické nefinanční přínosy pro včelaře.

Z ekonomického pohledu je cílem dosáhnout v prvních pěti letech včelaření maximálního pokrytí nákladů a zvyšovat hodnotu investic (jako hospodářské jednotky).

Modelování rizika

Pro model rizik a opatření k jejich eliminaci jsem zvolil včelaře s pěti včelstvy. Rizika budou klasifikována podle závažnosti a dopadů na včelaře a jeho ekonomiku.

Hodnocení je postaveno na analýze rizik. V jejím rámci vyjdeme z identifikace aktiv včelařského provozu, jejich ohodnocení, určení hlavních hrozeb a odhadu pravděpodobnosti realizace těchto hrozeb, určení zranitelnosti aktiv každou hrozbou a určení dopadů v kategoriích čas, náklady a kvalita. Výsledkem budou příslušná protiopatření. Ostatní rizika, která včelaři akceptují jako přijatelná, nebudu řešit.

Podrobná analýza rizik (například podle normy ISO 27000) je nad rámec této práce zabývající se ekonomikou včelaře s pěti včelstvy a bylo by adekvátní ji provést až pro včelařský velkoprovoz.

 

Analýza rizik

Pro účely analýzy rizik definujeme následující pojmy:

Aktivum je vše, co má pro včelaře v jeho provozu hodnotu a mělo by být odpovídajícím způsobem chráněno.

Hrozba je událost, která může způsobit narušení produkce a reprodukce včel. Zranitelnost je vlastnost aktiva nebo jeho slabina, na kterou může zapůsobit hrozba.

Riziko je pravděpodobnost, že v důsledku zranitelnosti se hrozba naplní a včelařovi vznikne škoda. Protiopatření snižuje zranitelnost a chrání aktivum před danou hrozbou (snižuje riziko vzniku škody pro včelaře).

 

Stěžejní včelařova aktiva, která jsou vystavena rizikům, a obecná kvantifikace jejich hodnoty pro včelaře s pěti včelstvy jsou uvedená v tabulce 1. Pro kvantifikaci hodnoty aktiv byla zvolena škála: vysoká, střední a nízká.

 

Tabulka 1 Aktivita

Aktivum

Hodnota aktiva pro včelaře

Včelstva

střední

Úly

vysoká

Příslušenství (souše, rámky, mezistěny atd.)

nízká

Včelař

vysoká

Produkty – med

střední

Produkty – vosk

střední

Medomet, přístroje, nádoby

vysoká

Sklad, medárna

nízká

 

Seznam hrozeb působících na zranitelnosti aktiv včelaře je uveden v tabulce 2. Pravděpodobnost realizace uvedených hrozeb je kvantifikována na škále vysoká, střední a nízká.

 

Tabulka 2 Hrozby

Hrozby

Pravděpodobnost

Mor včelího plodu (mimo ohniska a ochranná pásma)

nízká

Varroóza

vysoká

Nemoci včelstev (ostatní)

střední

Požár

nízká

Krádež

střední

Poškození, zničení

nízká

Alergie lidí na včelí jed, zranění

střední

Chyby včelaře (v zootechnice, zpracování)

vysoká

Počasí, špatné snůškové poměry

střední

Pokles cen medu a vosku na trhu

střední

Stanovení hodnoty rizika v tabulce 3 bylo provedeno výpočtem na základě kombinace hodnot aktiv, pravděpodobnosti realizace hrozby a stanovené zranitelnosti (viz tabulka 4).

Zranitelnost včelařových aktiv byla hodnocena na škále vysoká, střední, nízká a hrozba nepůsobí (HN). Vložené vstupní hodnoty jsou odhadem stanoveným na základě vlastní zkušenosti a znalostí předaných v rámci studia na SOU Blatná.

Na základě těchto hodnot rizik stanovujeme protiopatření k eliminaci vysokých a středních rizik.

 

 

 

Protiopatření proti vysokým rizikům

 

ID

Riziko

Dopad

Protiopatření

Náklady

OV1

skóre 27

Chyby v zootechnice chovu včelstev

Rojení, slabá včelstva, slabá snůška, úhyn včelstev, snížení produkce medu a vosku

Soustavné vzdělávání včelaře

Čas včelaře, cestovné na kurzy a přednášky

OV2

skóre 27

Silná varoóza ve včelstvech

Úhyn včel, snížení produkce medu a vosku

Tlumení varoózy, monitoring, další zootechnická opatření (vyřezávání trubčiny, sv. Anna, přemetení na mezistěny apod.)

Léčiva, organické kyseliny, příslušenství, čas včelaře

OV3

skóre 18

Alergie lidí na včelí bodnutí (včelaře i sousedů), zranění (včelaře) při manipulaci

Poškození zdraví včelaře, který nemůže nějakou dobu včelařit (snížení výnosů ze včelařského provozu, žaloby a sousedské spory, v extrémním případě smrt)

Dodržování zásad bezpečnosti práce, školení včelaře v oblasti bezpečnosti a ergonomie, komunikace se sousedy,

apilékárnička

Čas včelaře, nákup odborné literatury, cestovné na přednášky

OV4

skóre 18

Malá snůška vlivem počasí (vytrvalý déšť, chlad, kroupy)

Sociální hlad včel, omezení kladení, slabá včelstva, snížení produkce medu a vosku

Sledování počasí, přikrmování zejména oddělků, kočování

Krmné těsto, zařízení pro přesun včel

OV5

skóre 18

Pokles cen medu a vosku na trhu

Pokles příjmů včelaře za surový med a vosk

Aktivní marketing, diferenciace produktu (testování kvality s certifikátem,

výzkum a vývoj inovací obalů, web podporující diferenciaci)

Testování v laboratoři, čas včelaře, náklady na doménu a webové služby, nákup vzorků pro experimentování s obaly

 

 

 

 

 

Protiopatření proti středním rizikům

ID

Riziko

Dopad

Protiopatření

Náklady

OS1

skóre 12

Ostatní nemoci včelstev

Slabá včelstva, slabá snůška, úhyn včelstev, snížení produkce medu a vosku

Soustavné vzdělávání včelaře, vybavení, testování včelstev na čistící pud (PIN testy apod.), vyřazování matek se špatnou genetikou

Léčiva, čas včelaře, cestovné na kurzy a přednášky, nákup ušlechtilých matek

OS2

skóre 12

Kontaminace vosku v důsledku zasažení včelstva varoózou a léčení chem. přípravky

Rezidua ve vosku, která kontaminují zpětně med, zhoršení kvality medu s dopadem na obchod. Spóry a viry ve vosku, které mohou způsobit šíření infekce.

Kombinace léčebných metod k tlumení varoózy, důkladná dezinfekce vosku vysokou teplotou při jeho zpracování

Školení, vzdělávání, čas včelaře, energie; využití služeb profi provozů na zpracování vosku

OS3

skóre 12

Krádež včelstev i s úly

Včelař přijde o produktivní jednotky, omezení příjmů; náklady na obnovu úlů a včelstev

Stanoviště na vlastním pozemku nebo schované – odlehlejší místo;

svépomocný fond

Čas včelaře

 

 

 

 

OS4

skóre 12

Chyby včelaře při zpracování medu

Nízká kvalita produktu, nespokojení zákazníci, vrácení peněz, ztráta reputace – nižší příjmy

Sledovat obsah vody v medu – zamezit kvašení.

Kvalitní vybavení na cezení, čeření a stáčení medu. Čistota provozu.

Čas včelaře,

čisticí prostředky

 

OS5

skóre 12

Chyby včelaře při zpracování vosku

Ztráty produktu, nižší příjmy, nutnost kupovat cizí vosk

Uskladnění souší v průvanu nebo v chladicím boxu. Minimalizace ztrát vosku vhodnou technologií a postupem.

Zařízení na získávání vosku (např. vařák, pařák, odstředivka, lis apod.)

Nízká rizika

Nízká rizika může řešit včelař za pomoci nástrojů, které jsou běžně dostupné pro všechny včelaře.

 • Mor včelího plodu: náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou.
 • Požár: pojištění, případně uplatnit zásady bezpečnosti.
 • Krádež a poškození (zničení) úlů, zařízení: pojištění, případně požádat o pomoc ze svépomocného fondu Českého svazu včelařů.

 

Ostatní rizika

Ostatní rizika považujeme za akceptovatelná, neděláme tedy cílená protiopatření. Hrozby související s těmito riziky považujeme za velmi málo pravděpodobné, nebo jejich dopady za ekonomicky nevýznamné, proto se nevyplatí investovat prostředky na protiopatření.

Náklady

Pro účel této práce předpokládejme, že se jedná o hobby provoz, kde včelaři stačí pokrýt výdaje. Do ekonomického modelu tedy nebudeme počítat náklady na práci včelaře.

 

 

Investiční náklady

Investiční náklady při pořízení včelařského provozu „na zelené louce“. Jedná se o základní vybavení, do kterého nejsou zahrnuty potřeby vyplývající z potřeby eliminovat rizika.

 

 

Investiční náklady při pořízení včelařského provozu „na zelené louce“

 

 

Položka

Investiční náklady

5x úl s nástavky a rámky

18.000 Kč

Pořízení 5 oddělků

6.000 Kč

Pořízení včelařova vybavení (klobouk, oděv, kuřák, smetáček, rozpěrák, apilékárnička, rukavice, rojáček)

2.500 Kč

Nádoby na med, síta, odvíčkovací vidlička a vana, ztekucovadlo na med, refraktometr, sluneční tavidlo na vosk, vařák, krmítka

12.000 Kč

Medomet

16.500 Kč

CELKEM

55.000 Kč

 

Provozní náklady

 

 

Provozní náklady související s chovem

 

Položka

Provozní náklady za rok na 5 včelstev

Krmení cukrem, případně medocukrovým těstem

1.500 Kč

Nákup mezistěn, nových rámků

1.000 Kč

CELKEM

2.500 Kč

 

 

 

 

Provozní náklady na zabalení produktu

 

Položka

Provozní náklady vztažené na 1 kg medu ve sklenici

Sklenice

5,50 Kč

Víčka

1,30 Kč

Etikety

1,20 Kč

CELKEM

8 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na eliminaci rizik (protiopatření)

ID

Riziko

Protiopatření

Náklady

Finanční odhad

OV1

skóre 27

Chyby v zootechnice chovu včelstev

Soustavné vzdělávání včelaře

Čas včelaře,

literatura,

cestovné na kurzy a přednášky

CELKEM/rok

 

500 Kč

 

1.000 Kč

1.500 Kč

OV2

skóre 27

Silná varoóza ve včelstvech

Tlumení varoózy, monitoring, další zootechnická opatření (vyřezávání trubčiny, sv. Anna, přemetení na mezistěny apod.)

Léčiva,

organické kyseliny,

čas včelaře

 

CELKEM/rok

200 Kč

 

500 Kč

 

700 Kč

OV3

skóre 18

Alergie lidí na včelí bodnutí (včelaře i sousedů), zranění (včelaře) při manipulaci

Dodržování zásad bezpečnosti práce, školení včelaře v oblasti bezpečnosti a ergonomie, komunikace se sousedy

Čas včelaře, nákup odborné literatury, cestovné na přednášky,

apilékárnička

CELKEM/rok

 

300 Kč

 

300 Kč

300 Kč

900 Kč

OV4

skóre 18

Malá snůška vlivem počasí (vytrvalý déšť, chlad, kroupy)

Sledování počasí, přikrmování zejména oddělků, kočování

Krmné těsto, zařízení pro přesun včel

CELKEM/rok

500 Kč

Vypůjčit

500 Kč

OV5

skóre 18

Pokles cen medu a vosku na trhu

Aktivní marketing, diferenciace produktu (testování kvality s certifikátem,

výzkum a vývoj inovací obalů, web podporující diferenciaci)

Testování v laboratoři,

čas včelaře, náklady na doménu a webové služby, nákup vzorků pro experimentování s obaly

CELKEM/rok

 

800 Kč

 

1.000 Kč

 

 

500 Kč

2.300 Kč

 

ID

Riziko

Protiopatření

Náklady

Finanční odhad

OS1

skóre 12

Ostatní nemoci včelstev

Soustavné vzdělávání včelaře, vybavení, testování včelstev na čistící pud (PIN testy apod.), vyřazování matek se špatnou genetikou

Léčiva, čas včelaře, cestovné na kurzy a přednášky,

nákup ušlechtilých matek

CELKEM/rok

Viz OV1

 

 

 

400 Kč

400 Kč

OS2

skóre 12

Kontaminace vosku v důsledku zasažení včelstva varoózou a léčení chem. přípravky

Kombinace léčebných metod k tlumení varoózy, důkladná dezinfekce vosku vysokou teplotou při jeho zpracování

Vzdělávání, čas včelaře,

energie;

využití služeb profi provozů na zpracování vosku

CELKEM/rok

 

 

300 Kč

 

 

 

300 Kč

OS3

skóre 12

Krádež včelstev i s úly

Stanoviště na vlastním pozemku nebo schované – odlehlejší místo;

svépomocný fond

Čas včelaře

 

 

 

 

 

OS4

skóre 12

Chyby včelaře při zpracování medu

Sledovat obsah vody v medu – zamezit kvašení.

Kvalitní a čistá vybavení na cezení, čeření a stáčení medu. Čistota provozu.

Čas včelaře,

čisticí prostředky

 

CELKEM/rok

 

500 Kč

 

500 Kč

OS5

skóre 12

Chyby včelaře při zpracování vosku

Uskladnění souší v průvanu nebo v chladicím boxu. Minimalizace ztrát vosku vhodnou technologií a postupem.

Čas včelaře

 

 

Náklady na protiopatření činí ročně 7 100 Kč.

Příjmy

Příjmy z prodeje produktů jsou závislé na tržních a místních podmínkách a tvoří parametr pro výsledek ekonomiky včelařského provozu. Dalším parametrem pro ekonomickou rozvahu je objem produkce. Pro zjednodušení úvah budeme pracovat s předpokladem, že každý rok dosahuje včelař stejného průměrného výnosu. Pro ekonomickou analýzu pracujeme s příjmem z prodeje medu ze dvora. Příjem z prodeje vosku zanedbáváme, protože předpokládáme, že se celý výtěžek vosku použije na výrobu mezistěn.

Ekonomické rovnováhy dosáhne včelařův provoz po pěti letech, pokud příjmy za 5 let pokryjí investiční a provozní náklady včetně nákladů na eliminaci rizik (za pět let).

 

Výpočet rovnováhy včelaře

Rovnice výpočtu rovnováhy včelařského provozu je následující: Investiční náklady + 5 x provozní náklady + 5 x náklady na eliminaci rizik + 5 x náklady zabalení 1 kg medu x průměrný roční výnos medu = cena 1 kg medu x průměrný roční výnos medu x 5 včelstev x 5 let

 

Numerický výpočet a řešení rovnice:

55 000 Kč + 5 x 2 500 Kč + 5 x 7 100 Kč + 5 x 8 x průměrný roční výnos medu = 150 Kč x průměrný roční výnos medu x 25

 

103 000 Kč + 40 Kč x průměrný roční výnos medu = 3 750 Kč x průměrný roční výnos medu

103 000 = 3 710 x průměrný roční výnos medu

 

Průměrný roční výnos medu = 27,7 kg.

Aby byla ekonomika včelaře v našem případě vyrovnaná, potřebuje včelař dosáhnout průměrného ročního výnosu medu 27,7 kg na jedno včelstvo za rok.

Rozšířená práce o varianty pro 10 včelstev a 15 včelstev

Pro zajímavost a změření pravděpodobného dopadu diskutujeme varianty chovatele s 10 včelstvy a 15 včelstvy za stejných podmínek jako u chovatele s 5 včelstvy. V těchto variantách se změní investiční a provozní náklady, beze změn zůstávají náklady na balení produktu (med do sklenic). Výsledkem by měl být nižší požadovaný průměrný výnos medu z jednoho včelstva za rok (z titulu rozpuštění investičních a části dalších nákladů do více včelstev).

 

 

 

Investiční náklady

Položka

Investiční náklady 10 včelstev

Investiční náklady 15 včelstev

Úly s nástavky a rámky

36.000 Kč

54.000 Kč

Pořízení oddělků

12.000 Kč

18.000 Kč

Pořízení včelařova vybavení (klobouk, oděv, kuřák, smetáček, rozpěrák, apilékárnička, rukavice, rojáček)

2.500 Kč

2.500 Kč

Nádoby na med, síta, odvíčkovací vidlička a vana, ztekucovadlo na med, refraktometr, sluneční tavidlo na vosk, vařák, krmítka

12.000 Kč

12.000 Kč

Medomet

16.500 Kč

16.500 Kč

CELKEM

79.000 Kč

103.000 Kč

 

 

Provozní náklady související s chovem

 

Položka

Provozní náklady za rok na 10 včelstev

Provozní náklady za rok na 15 včelstev

Krmení cukrem, případně medocukrovým těstem

3.000 Kč

4.500 Kč

Nákup mezistěn, nových rámků

2.000 Kč

3.000 Kč

CELKEM

5.000 Kč

7.500 Kč

Náklady na eliminaci rizik (na protiopatření)

Náklady na eliminaci rizik budou vyšší u položek léčiv, krmení, energie, čisticích prostředků a nákupu ušlechtilých matek.

 

Náklady na eliminaci rizik dosáhnou ročně výše:

10 včelstev = 9 500 Kč/rok

15 včelstev = 11 900 Kč/rok

 

Výpočet rovnováhy včelaře

Rovnováha včelaře při chovu 10 včelstev (výpočet):

79 000 Kč + 5 x 5 000 Kč + 5 x 9 500 Kč + 10 x 8 x průměrný roční výnos medu = 150 Kč x průměrný roční výnos medu x 5 x 10

Požadovaný průměrný roční výnos medu = 20,4 kg medu z jednoho včelstva.

 

Rovnováha včelaře při chovu 15 včelstev (výpočet):

103 000 Kč + 5 x 7 500 Kč + 5 x 11 900 Kč + 15 x 8 x průměrný roční výnos medu = 150 Kč x průměrný roční výnos medu x 5 x 15

Požadovaný průměrný roční výnos medu = 18 kg medu z jednoho včelstva.

Závěr

Včelaření s sebou nese mnoho pozitivní energie a uspokojení, nicméně v podmínkách včelaření v malém (v našem případě s pěti včelstvy) musí včelař řešit kompletní proces včelaření, se zohledněním rizik pro ekonomiku jeho provozu, a přitom potenciál příjmů v produkci medu není dostatečný, aby dosáhl na finanční ohodnocení svého pracovního úsilí (zaplacení za svou práci). Je možné, že existují stanoviště, kde je reálné získat průměrný medný výnos vyšší než 30 kg medu ze včelstva, ale běžný medný výnos takový není (i vzhledem k riziku úhynu včelstev).

Volba stanoviště a přírodní podmínky včelaře tedy pravděpodobně budou silně spoluvytvářet ekonomický výsledek včelaře. Zároveň se jako jednou z nejdůležitějších priorit jeví soustavné vzdělávání včelaře k omezení hlavních rizik.

Vzhledem k předchozím závěrům se jeví jako vhodné přidat produkci medu a včelaření k jinému druhu podnikání s cílem dosáhnout synergie obou činností. Nebo inovovat obal medu do té míry, že včelař bude moci za 1 kg medu získat více než 150 Kč.

Pro rozšíření rámce zadání o varianty včelaření s 10 a 15 včelstvy můžeme konstatovat, že zvyšování počtu včelstev za jinak nezměněných podmínek snižuje hodnotu bodu zvratu včelaře na 20,4 kg, respektive 18 kg medu z jednoho včelstva ročně (v průměru), což se zdá už dosažitelné. Nicméně je potřeba počítat s tím, že příslušně zhruba dvojnásobně až trojnásobně vzroste požadavek na časové kapacity včelaře, což může být velice nepříjemné z pohledu filozofie hobby včelaře. Pro ziskový/poloprofesionální provoz by bylo nutné rozšířit počty včelstev mnohem zásadněji.

 

Poznámka: V této práci uvedená analýza rizik předpokládala mnohé specifické podmínky, pro jiné podmínky by analýza rizik byla přizpůsobena podmínkám a významu včelařského provozu pro včelaře a dala by tak jiné výsledky.

 

Literatura:

Čermák M.: Analýza rizik: Jemný úvod do analýzy rizik. Publikováno 20. 5. 2010, http://www.cleverandsmart.cz/analyza-rizik-jemny-uvod-do-analyzy-rizik/


Klíčová slova:
Provozní metody