×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Glosa k veterinárnímu zákonu

Glosa k veterinárnímu zákonu

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ se stala dle platné legislativní úpravy připomínkovým místem Ministerstva zemědělství (Legislativní pravidla vlády). Skoro se nám chtělo zajásat. Konečně budeme mít možnost navrhovat a komentovat znění novelizace a tvorbu některých právních úprav týkajících se včelařství.

Citace příslušného ustanovení: Považuje-li to orgán, který věcný záměr vypracoval, za účelné, zašle v listinné nebo elektronické podobě věcný záměr k připomínkám i dalším připomínkovým místům, například profesním sdružením, zájmovým skupinám podnikatelů nebo spotřebitelů, vědeckým a odborným institucím. Stalo se tak 18. 9. 2017.

Na zaslaných webových odkazech jsme po rozkliknutí nalezli připomínkované dokumenty týkající se Návrhu vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel. Snažili jsme se co nejzodpovědněji a strukturovaně se k nim vyjádřit. Ve stanovený termín jsme své připomínky odeslali a s napětím očekávali výsledek. Připomínkové řízení je časově omezeno a vypořádání našich připomínek jsme zakrátko obdrželi. Za sebe mohu říci, že celá akce proběhla korektně.

Výsledek našich připomínek je však v podstatě nulový s výjimkou připomínek ke zjevným chybám v navrhované vyhlášce. Jen jsem si v duchu potvrdil své předchozí poznatky o malé odborné způsobilosti či spíše v některých ustanoveních o účelovosti předkladatele vyhlášky. Naše připomínky, spíše jen ty méně podstatné reagující na zjevné nelogičnosti, byly přijaty. Některé nám byly vysvětleny. Z našeho pohledu připomínky závažné, které ve svých důsledcích stojí daňové poplatníky milióny, byly odmítnuty, ačkoliv nebyly odborně zdůvodněny.

Jak jistě tušíte, jedná se o povinnost vyšetření zimní měli a s tím související následné kroky Státní veterinární správy, vyhlášení ohniska nákazy varroózy a dalších činností založených na nesprávných podkladech. Nesprávnost těchto podkladů byla již dříve zdůvodněna odbornými publikovanými pracemi.

 

Citace naší připomínky §6: Je nutno přesně specifikovat podmínky kontrol a vyhlašování ohnisek nákazy Varroa destructor. Definovat přesně diagnostický spad (možnost záměny s léčebným spadem, a to i v případě vyšetření zimní měli k 15. 2., jak je tomu doposud. Souvisí to s novými registrovanými veterinárními léčebnými prostředky s účinnou látkou kyseliny šťavelové. V souvislosti s těmito §§ je nutno definovat přesně jak diagnostikovat spad roztočů. Stávající způsob ze zimní měli nedává smysl. Navíc např. u toho roku vytvořených oddělků a jejich možného přemístění.

 

Odpověď: Neakceptováno a vysvětleno: Pravomoc a působnost orgánu veterinárního dozoru včetně úředních veterinárních kontrol je specifikována ve veterinárním zákoně a zákoně o kontrole. Vyšetření vzorků zimní měli je dlouholetý nástroj ke sledování intenzity napadení včelstev kleštíkem. Argumentace ovlivnění výsledků léčebným spadem má racionální základ, nicméně většina chovatelů podporuje zachování tohoto nástroje kontroly zdraví, jak z pohledu zodpovědnosti chovatele, tak nepřímé podpory trvalé udržitelnosti včelařství.

 

Již jenom výše uvedená citace může být v našich podmínkách zdrojem diskusí, zda je včelařství odborná činnost nebo zda se spíše prosazuje vůle (nikoliv odborná) největšího včelařského spolku.

Nástroj kontroly zdraví, speciálně u nákazy kleštíkem včelím, spočívá v zodpovědnosti včelaře a včasném monitoringu stavu napadení v průběhu rozvoje produkce a reprodukce včelstva. V zimě v období klidu již jen sčítáme ztráty, pokud jsme během předchozích vývojových fází včelstva něco zanedbali. Povinnost vyšetření zimní měli není odborně zdůvodněná.

Naše úprava ve věci povinného vyšetření je ve světě ojedinělá a unikátní. Na Slovensku, které vyšlo ze stejných zákonů a velmi podobných podmínek, už před lety od této povinnosti upustili a výsledky tam nejsou horší.

Omlouvám se vám, milí čtenáři, že jsem se rozepsal o jediném detailu navrhované vyhlášky. Toto ustanovení je však velmi podstatné a vykresluje podstatu problému.

Závěrem však vyjadřuji přesvědčení, že se postupně v praxi prosadí věcná argumentace respektující nejen ověřené skutečnosti, ale i ekonomický pohled na počínání státní správy.  Zároveň se domnívám, že se stane povinností státní správy navrhovat zákonné ustanovení s přihlédnutím k odborným rešerším a argumentaci státem financovaných institucí, jako jsou např. vysoké školy a vědecké ústavy.  


Klíčová slova:
PSNV