×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Greening nepřináší údajně skoro žádné pozitivní výsledky

Greening, česky označovaný termínem ozelenění, byl poprvé do Společné zemědělské politiky začleněn v roce 2013. Jak sděluje web Asociace soukromého zemědělství ČR (www.assz), Evropský parlament zveřejnil studii přínosů greeningových opatření.

Její autoři uvádějí, že snahy o ozelenění evropského zemědělství jejich prostřednictvím jsou téměř neúčinné a výsledky chabé. Jako hlavní důvod uvádějí zejména velkou flexibilitu členských států při zavádění greeningových opatření na úrovni jednotlivých států. Studie mimo jiné zpochybnila význam ochrany již chráněných krajinných prvků, nebo povolení aplikace hnojiv a pesticidů v EFA.

Originál 145stránkové studie v anglickém jazyce je k dispozici na http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/585905/IPOL_STU(2017)585905_EN.pdf.

Právě biopásy mezi monokulturami, které jsou pro naši krajinu bohužel typické, jsou místem naděje včel a včelařů. Jakákoli špatná zpráva týkající se greeningu je proto pro ně zlou zvěstí.

 


Klíčová slova:
MV Info