×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Některé cizokrajné druhové medy

Med byl v minulosti a je i v současnosti ceněnou potravi­nou. Včelaři vymetají ročně přes milion tun medu a do ob­chodní sítě se dostane v průměru 950 tis. tun. Je to komo­dita (zboží), které směřuje z chudých, průmyslově méně vyvinutých zemí, do zemí bohatých, vyspělých. Pro chudé země je med jedním z poměrně snadno dostupných zdrojů příjmů, které lze získat bez velkých investic a bez velké spo­třeby energie. Proto je včelařství v rozvojových zemích pod­porováno vládami i světovou organizací FAO.

V cizině – ale v poslední době i nás – se v síti supermar­ketů můžeme setkat s druhovými medy s podivným ozna­čením, které o původu většinou mnoho neprozradí. Pokud je uveden v názvu botanický zdroj snůšky, většina našich konzumentů cizokrajné rostliny nezná.

Uvádím stručnou charakteristiku i popis zdroje snůšky medů, které jsem měl možnost v zahraničí shlédnout, případně i ochutnat. Některé z nich jsem obdržel jako dá­rek od přátel, kteří se vrátili z dalekých cest.

Čisté druhové medy jsou na celém světě poměrně vzácné. Vymetají se v menším množství, a to jen v oblas­tech s typickou květenou. Většinou mají svou charak­teristickou vůni, chuť, vzhled a řadu dalších vlastností. Konzumenti si je podle druhu oblíbí a jsou žádané, třebaže jsou dražší. Vykupují se za vyšší ceny, což je u nás při sou­časné organizaci výkupu medu nepředstavitelné.

V sousedním Rakousku nebo Německu je na pultech obchodů řada druhových medů, zatímco naši včelaři pro­dukují většinou jen med květový (jarní) a med lesní (letní). Medy, deklarované jako medy druhové, např. lípové, jedlové, apod. zřídka odpovídají tomu, za co jsou vydávané, pro­tože soustavné pylové analýzy medů se u nás neprovádějí.

V Evropě se v menší míře produkuje několik typických druhových medů: akátový, jetelový, řepkový, slunečnicový, maliníkový. Charakteristiky těchto medů v tomto článku neuvádím, jsou poměrně známé z odborné literatury. Méně známé jsou následující druhy medu:

Medy vřesové: Získávají se na rozsáhlých vřesovištích v Německu, na atlantickém pobřeží a v severských ze­mích z květů vřesu (Calluna vulga­ris) a z vřesovců (Erica sp.). Med je charakteristicky tixo­tropní – želatinovitý, a proto se před vy­metáním musí v plás­tech rozpíchat zvlášt­ním pří stro jem – roz­rušovadlem. Je světle nebo tmavě janta­rově zbarvený, někdy skoro až červený, s charakteristickou vůní chlebového kvásku. Má nízký ob­sah sacharózy a vyšší obsah enzymů.

Hymetský med: Med ze svahů hory Hymetu byl věhlasný již v antickém Řecku. Pochází z tymiánu, majoránky a dalších suchomilných byli­nek. Dnes se v dárkovém balení prodává na většině řeckých ostrovů, ale již nepochází jen z hory Hymetu. Je tmavý, prů­svitný, jemně aromatický, příjemné chuti.

Levandulový med pochází ze Středomoří, především z okolí města Grassé, kde jsou rozsáhlé levandulové plan­táže. Je jantarově zbarvený, silně voní levandulí. Má vyšší obsah sacharózy, proto dlouho nekrystalizuje.

Med pohankový pochází z východní Evropy, kde se do­sud pohanka (Fagopyrhum esculenta) pěstuje. Je tmavě hnědě zbarvený, má zvláštní, jakoby „močůvkovitou“ vůni. U nás jako tzv. „med sovětský“ není oblíbený, třebaže se tvrdí, že obsahuje mnoho rutinu a je velmi zdravý. Ze Severní Ameriky a Mexika pocházejí některé charakteris­tické druhové medy:

Kalifornský šalvějový med nepochází ze šalvěje, ale z divoce rostoucí kalifornské pohanky. Je tmavě hnědý, vý­razné chuti a v USA se z něj vyrábí tzv. „košer medovina“.

Tupelový med pochází z květů stromu tupela (Nyssa aquatica), který roste hojně v monokulturách na mok­řadech od Virginie až po Floridu a Texas. Má bílé květy v hroznovitých květenstvích. Med je voňavý, bílý, dlouho nekrystalizuje, protože obsahuje mnoho fruktózy. V USA se využívá především ve farmacii.

Sourwood honey je poměrně vzácným druhovým medem z oblastí Severní Ameriky, kde roste kysloun (Oxydendrum arboreum). Kysloun je keř, zřídka až nízký stromek, který tvoří v lesních porostech s kyselou pů­dou spodní keřovité patro. Roste v porostech trnovníku akátu a bohatě kvete v době, kdy akát dokvétá. Stálo by za úvahu, zda by se u nás neměl vysadit v porostech trnov­níku akátu. Je to okrasná i meliorační dřevina, která pro­dlužuje včelí snůšku. Med je velmi chutný.

Uvalde Honey pochází z keřovité akácie (Acacia greggii), rostoucí v Mexiku a jižních státech USA. V Mexiku jí říkají Uňa de gato – kočičí dráp, protože má trny horší než kočičí drápy. Kvete typickým kulovitým květenstvím mimosovi­tých dřevin, bohatě vylučujících nektar. Med je světlý nebo světle jantarový, vo­ňavý, vynikající chuti. Produkuje se pře­devším v okolí měs­tečka Uvalde v Te­xasu, podle kterého dostal pojmenování.

Liliovníkový med pochází z květů li­liovníku (Lirio­dendrum tulipifera), charakteristického stromu z povodí řeky Missouri. Tulipánovité květy tvoří mnoho nektaru. Med je tmavě zbarvený, hustý a la­hodný, chutí a vůní připo míná plody kdoule.

Med alkahual po­chází z Mexika, ale jeho botanický původ se mi nepodařilo ani v Mexiku zjistit. Je to velmi chutný med jantarově zbarvený, s jemnou vůni.

Campanillové medy jsou exportovány z Mexika, Kari­biku a Střední Ameriky. Pocházejí z velmi početného rodu svlačcovitých rostlin – povíjnic (Ipomea sp.). Včelařsky nej­významnější z nich jsou Ipomea triloba a Ipomea crassi­caulis. Poskytují medy většinou světle jantarově zbarvené, vonné a chutné.

Med aguinaldo pochází ze svlačcovité rostliny Rivea corymbosa , která roste hojně na poloostrově Yukatanu. Kvete bílými květy v měsíci květnu a červnu. Med je vod natě čirý, vonný a považuje se za jeden z nejlepších na světě.

Med kampeškový pochází z nektarodárného stromu kampešky (Haematoxylum campechianum), který roste hoj ně v tropických suchých lesích a savanách Karibiku a Střední Ameriky. Med kampeškový je světlý, příjemně voní a dlouho zůstává tekutý. Většinou se vyváží z Ja­majky.

Mangový med pochází z tropických stále zelených stromů mangovníků (Mangifera sp.), jejichž plody se k nám v současnosti dováží jako tropické ovoce. Je hustý, janta­rově zbarvený, mírné terpentýnové vůně, vynikající chuti.