×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Nová možnost vysokoškolského včelařského vzdělání

Ve finále jsou přípravy nového bakalářského studijního oboru Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny1. Studium zajišťuje Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, patřící pod Vysokou školu Jagiellońskou v Toruni, s. r. o., která je zapsaná v rejstříku vysokých škol. Je tak součástí soustavy vysokoškolského vzdělávání v České republice2.

Obor je určen studentům, kteří chtějí zvýšit svou kvalifikaci v ekonomicko-správních disciplínách se zaměřením na včelařství a udržitelnou správu krajiny. Skládá se z předmětů tzv. společného základu a z předmětů specializačních. „Ve studijním plánu jsou zasazeny teoreticko-metodické poznatky v co nejširší míře do problematiky včelařství a udržitelné správy krajiny. Na výuce se podílí celá řada odborníků a včelařských autorit v širším slova smyslu,“ uvádí doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., děkan fakulty.

Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace ČSV Zlín a Krajský koordinační výbor Zlínského kraje, ČSV, z. s., a jmenovaná fakulta podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci a partnerství.

Odborný garant studia doc. MVDr. Juraj Toporčák, Ph.D., řekl: „Mou oblastí, na kterou se v rámci oboru zaměřím, je mimo jiné předmět Nemoci a škůdci včely medonosné. Studenti se seznámí s diagnostickými metodami, terapií a profylaxí. V centru pozornosti budou také vztahy a interakce mezi včelami a životním prostředím, hlavně postiženém intenzivní zemědělskou produkcí a kumulací cizorodých látek, což ovlivňuje zdravotní stav, produkci a reprodukci včel.“

Iniciátor studia Ing. Jiří Kalenda, zastupující včelařskou praxi, uvádí: „Studium bude kombinovat teoretické i praktické poznatky ze včelařství, ale rovněž přinese posluchačům nad tento rámec další informace z legislativy a ekonomiky. Představuje platformu jak pro začínající včelaře, tak pro zkušené či profesionální včelaře, kteří mají již značné zkušenosti a chtějí získat znalosti z hospodaření a práva na podporu dalšího rozvoje své činnosti.“

Absolventi s titulem Bc. se po absolvování budou moci ucházet o zaměstnání jak ve včelařských provozech, tak ve státní správě na místě odborných referentů, případně jako projektoví manažeři ve vzdělávacích institucích a neziskových organizacích.

V současnosti je možné se ještě přihlásit na akademický rok 2018/2019. Tento ročník nabízí kombinované (dálkové) studium. Výuka je šestisemestrální a je zpoplatněná.

 

Odkazy:

1http://www.fves.eu/bc-vcelarstvi.html.

2http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3


Klíčová slova:
MV Info