×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Novela plemenářského zákona

Novela plemenářského zákona

Dne 10. ledna 2019 byla ve Sbírce zákonů pod číslem 3/2019 Sb. vyhlášena novela, kterou se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

            Jako „ostatní“ plemenná zvířata se posuzují také včely a včelstva. Plemenářskou evidenci, která plní funkci obdobnou plemenné knize (§ 2 odst. 1 písmeno h)), vede uznané chovatelské sdružení. Novela konkretizuje žádost o tuto odbornou činnost včetně požadavků na uznaná chovatelská sdružení a osoby, které mají co do činění jak s plemenářskou evidencí, tak se šlechtitelským programem a jeho hodnocením či kontrolou.

 

Podmínky existence uznaného chovatelského sdružení

§ 5b (1): Uznané chovatelské sdružení „ostatních“ vyjmenovaných hospodářských zvířat, kam patří také včely, musí plnit řadu vyjmenovaných podmínek a povinností:

 1. je právnickou osobou a má sídlo na území České republiky,
 2. má pro svou činnost zajištěny osoby odborně způsobilé podle § 30,
 3. prokáže, že populace plemene je dostatečně početná k uplatnění účinného šlechtitelského programu včetně selekce a testovacího připařování anebo zaručuje zachování plemene, je-li to potřebné,
 4. uznáním není ohroženo zachování plemene nebo šlechtitelský program některého již uznaného chovatelského sdružení a
 5. stanovy, popřípadě jiný zakladatelský dokument, obsahují zejména
  1. jako účel činnosti zabezpečování společných zájmů členů v oblasti šlechtění a plemenitby ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat a ochranu těchto zájmů,
  2. právo chovatelů stát se členem uznaného chovatelského sdružení a podmínky tohoto členství a
  3. právo chovatelů účastnit se stanovování a rozvíjení šlechtitelského programu v souladu s jednacím řádem, řádem plemenářské evidence a šlechtitelským programem.

 

Povinnosti uznaného chovatelského sdružení

§ 5b (2): Uznané chovatelské sdružení je v případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat povinno

 1. postupovat při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, vyhodnocovat a realizovat šlechtitelský program a nejméně jednou ročně zveřejňovat jeho výsledky,
 2. vést plemenářskou evidenci podle řádu plemenářské evidence a evidovat v ní drůbež, plemenné ryby a včely podle § 10 odst. 2,
 3. kontrolovat plnění ustanovení řádu plemenářské evidence,
 4. vydávat, ověřovat a kontrolovat potvrzení o původu plemenných zvířat, u drůbeže a plemenných ryb potvrzení o původu rodičovského hejna,
 5. evidovat a zveřejňovat dědičné vady a zvláštnosti,
 6. zajišťovat hodnocení ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat a vydávat o jeho výsledku doklady,
 7. poskytovat pověřené osobě informace o plemenných zvířatech potřebné ke shromažďování a zpracovávání údajů v informačním systému ústřední evidence,
 8. poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství
 9. zajistit, že spory, jež mohou v průběhu provádění šlechtitelských programů vzniknout mezi chovateli a mezi chovateli a uznaným chovatelským sdružením, budou řešeny v souladu s pravidly stanovenými v jednacím řádu.

 

Práva uznaného chovatelského sdružení

§ 5b (3): Uznané chovatelské sdružení má v případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat právo

 1. v rámci svých schválených šlechtitelských programů určovat a provádět tyto šlechtitelské programy nezávisle, pokud při tom dodrží všechny podmínky pro jejich schválení, a
 2. vyloučit chovatele z účasti na šlechtitelském programu, pokud chovatel nedodržuje pravidla šlechtitelského programu nebo neplní povinnosti stanovené v jednacím řádu nebo řádu plemenářské evidence.

 

Pravidla šlechtitelských programů

Právně upravená jsou pravidla šlechtitelských programů. §5c (3) stanovuje, že šlechtitelský program v případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat obsahuje a) minimální okruh vlastností a znaků, které se sledují u jednotlivých plemen ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat, b) postupy provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů a posuzování, c) minimální okruh vlastností a znaků, pro které se odhaduje plemenná hodnota, d) způsob a kritéria pro hodnocení a výběr plemeníků, plemenic, hejn drůbeže, plemenných ryb a včelstev, e) obsah dokladů o výsledku hodnocení, výběru plemeníků nebo uznání chovu, f) rozsah zjišťování ukazatelů zdraví, známých dědičných vad a zvláštností, g) chovný cíl, h) vedení plemenářské evidence a řád plemenářské evidence, i) systém kontroly vedení plemenářské evidence a j) systém kontroly výkonu odborných činností.

 

Souhrn novinek proti předchozí právní úpravě

Proces uznávání chovatelských sdružení může být rozdělen na uznání spolku jako takového a uznávání šlechtitelských programů. V zásadě je tak možné, že jeden spolek bude mít šlechtitelský program sepisovaný podle nařízení (třeba pro skot) a zároveň jiný šlechtitelský program třeba pro včely (tedy sepisovaný výhradně podle zákona).

Novinkou je právo nečlena spolku účastnit se stanovování a rozvoje šlechtitelského programu (§ 5b odst. 1 písm. e) bod 3). To je zásadní průlom, nyní takové právo mají jen členové spolku.

Další novinkou je řešení sporů mezi spolkem a chovateli, které má probíhat podle nějakého jednacího řádu. Spolek stanoví pravidla pro řešení sporů. Dnes toto dělají přední uznaná chovatelská sdružení dobrovolně, brzy to bude samozřejmá věc. Pak je tu jisté vyvažování práva, kdy chovatel má právo stát se členem spolku, spolek má zase právo vyloučit chovatele v případě kdy porušuje šlechtitelský program.

V porovnání se stávajícím stavem dochází novelou k větší nezávislost šlechtění na státu. Ten je sice i nadále garantem a kontrolorem, ale až v druhém sledu, prvotní kontroly si dělá spolek sám. To je patrné na schvalování změn šlechtitelských programů, kdy, pokud Ministerstvo zemědělství nezareaguje do 30 dnů na předložený návrh změny, má se za to, že změna je schválená.

 

Závěr

Pro včelaře by mohly být zajímavé zejména § 5b odst. 1 písm. e), § 5b odst. 2 písm. i) a § 5b odst. 3. (V textu vyznačeno kurzívou – pozn. redakce). Tato ustanovení, či chcete-.li změny by mohly vést k větší zodpovědnosti za konání spolku. Novela se rovněž zabývá sankcemi v případě jejího nedodržení.

Novelizovaný zákon je volně přístupný na http://www.zakony.cz/zakon-SB2019003.

 

 


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz