×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Pesticidy v podzemních vodách České republiky

Během letošního podzimu přinesly sdělovací prostředky zprávu o pesticidech v podzemních vodách. Tato informace zaujala také včelaře, protože řada z nich připravuje cukerný roztok k zimnímu krmení z vody čerpané vrty. Znamená to tedy, že si včely do úlů přinášejí pesticidy z kvetoucích rostlin, a navíc je sají s vodou, kterou mají společně s cukry v krmítkách? Český hydrometeorologický ústav přinesl následující prohlášení, které jsme redakčně zkrátili.

V posledních třech letech se pesticidy vyskytly v 63 % ze 692 sledovaných objektů. Ve 43 % sledovaných objektů koncentrace pesticidů překročily limit 0,1 μg/l pro podzemní vodu a ve 31 % sledovaných objektů byl překročen limit 0,5 μg/l pro sumu pesticidů v podzemních vodách. V naprosté většině se jedná o metabolity herbicidů (metazachloru, metolachloru, alachloru, acetochloru a chloridazonu) používaných nyní či v minulosti pro ošetřování řepky olejné, kukuřice a cukrové řepy, tj. na plodiny převážně pěstované jako suroviny pro výrobu biopaliv. Koncentrace v podzemních vodách dosahují v ojedinělých případech až desítek μg/l. Jelikož Český hydrometeorologický ústav provádí monitoring pesticidů v podzemních vodách dlouhodobě, lze z naměřených dat potvrdit dlouhodobou kontaminaci podzemních vod výše zmíněnými látkami, a tedy i dopad pěstování biopaliv první generace na kvalitu vodních zdrojů v České republice. Naměřené koncentrace pesticidů v jednotlivých objektech sítě sledování jakosti podzemních vod uvádí Národní referenční středisko pro monitoring v rámci činností zajišťovaných pro Ministerstvo životního prostředí na adrese hydro.chmi.cz/isarrow/.

Bohužel na téže adrese se dozvídáme, že data jakosti povrchových vod z období od roku 2009 nemohou být poskytována veřejnosti bez souhlasu poskytovatelů těchto dat (státní podniky Povodí). V případě zájmu o tato data je třeba se obrátit přímo na příslušný státní podnik Povodí.

Co z toho plyne? Jednak potřeba výzkumu, jaká koncentrace pesticidů ve vodě podávané včelám medonoskám ještě neškodí. Jednak smutná skutečnost, že včely jsou zatíženy pesticidy více nežli se na první pohled, tedy při sledování postřiků v zemědělské krajině, jeví. 


Klíčová slova:
Nemoci včel