Sázíme budoucnost hlavou, srdcem, rukama

11/2019, strana 7

Ministerstvo životního prostředí s Nadací Partnerství spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Zapojit se do celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost může každý: spolek, obec, jednotlivec. 

Žadatel musí však prokázat legitimní vztah k místu výsadby. Dotace, které mohou pokrýt až 100 % nákladů na sazenice, potřebný materiál a desetiletou následnou péči, budou ve výši od dvaceti do dvou set padesáti tisíc korun. Protože půjde o zapojení dobrovolníků, nebudou pokrývat úhradu práce spojené s výsadbou a nebudou umožňovat vysazovat stromy dodavatelskými firmami.

O dotace lze žádat prostřednictvím elektronického systému AIS SFŽP ČR do 31. 8. 2020 nebo do vyčerpání prostředků, jejichž celková výše činí 100 milionů korun. Podpořené projekty musí být uskutečněné do konce roku 2021.

Finanční podpora pomůže dobrovolníkům osadit veřejně přístupná místa měst a obcí přímo v zástavbě a v jejím okolí. Financována bude také výsadba listnáčů v uzavřených vnitroblocích či společných dvorech bytových domů. Podmínkou je třeba zvolit dřeviny vhodné pro dané stanoviště a respektovat ochranná pásma, případně další technická omezení. Na podpořené projekty budou proto dohlížet odborníci a s aktivitou musí souhlasit majitel pozemku. O vysazené stromy bude žadatel povinen pečovat následujících 10 let.

V případě, že sázení proběhne ještě letos, může směřovat i do volné krajiny mimo les. Výsadby ve volné krajině však v příštím roce bude podporovat už jen Program péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

Žadatel se do tří týdnů od podání dozví, zda je žádost v pořádku. Po jejím schválení a realizaci výsadby mu do tří týdnů od uzavření smlouvy odešle úřad dotaci.

Podrobnosti včetně evidenčního formuláře na www.sazimebudoucnost.cz a www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76.

Stromy významně přispívají k adaptaci na změnu klimatu, čistšímu ovzduší, podporují zadržování vody v krajině, snižují půdní erozi. V neposlední řadě přinášejí některé kvalitní pastvu včelám. Cílem projektu je vysázet do pěti let mimo les 10 milionů nových stromků, za každého občana naší země jeden, a následně se o ně starat.

Výsadbu a obnovu městské zeleně spolufinancuje z evropských zdrojů také Operační program Životní prostředí, který je určen městům, obcím a dalším subjektům pro rozsáhlejší výsadby a revitalizaci veřejných prostor. Více na www.opzp.cz.

Na výsadby stromů ve volné krajině Ministerstvo životního prostředí navíc dlouhodobě přispívá z Programu péče o krajinu. Pro rok 2020 je alokace zdvojnásobená na celkových 300 milionů korun.