Hodnocení potravních preferencí u hmyzích opylovatelů

- redakce

4/2020, strana 26

Certifikovanou metodiku vydal Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha ve spolupráci se Zemědělským výzkumem, spol. s r. o. 

Práce vzešla z projektu „Využití různých druhů opylovatelů v semenářství vybraných plodin“ za podpory Technologické agentury ČR a Ministerstva zemědělství. Hlavními autorkami jsou Ing. Katarína Kaffková, Ph.D., a Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D. Část týkající se čmeláků zpracovala Ing. Alena Votavová, Ph.D.

            Cílem metodiky je shrnout faktory, které ovlivňují výběr živných rostlin pro různé druhy hmyzích opylovatelů a poskytnout vodítko k hodnocení jejich potravních preferencí pro výzkumné účely. Autorky volí střední cestu, která zahrnuje hodnocení atraktivity vybraných rostlin pro různé opylovatele v polních podmínkách a umožní dosáhnout dobrých výsledků v očekávané kvalitě za co nejmenších investic finančních, materiálových i časových.

            Brožura dále osvětluje a navrhuje způsob hodnocení potravních preferencí opylovatelů tak, aby se včelaři dozvěděli, jak vylepšit pylo- a nektarodárnou pastvu na svých stanovištích.

ISBN 978-80-7427-311-7

Publikace je volně ke stažení na www.vurv.cz/sites/File/2020/2020_metodika_Hodnoceni_potravnich_preferenci_FINAL.pdf

Hodnocení potravních preferencí u hmyzích opylovatelů