Anketa 2020

- redakce

5/2020, strana 17

Anketa Moderního včelaře pokračuje otázkami, které jsme položili ústřednímu řediteli Státní veterinární správy MVDr. Zbyňku Semerádovi. Sám sice včely nechová, avšak s problematikou jejich chovu přichází z pozice své funkce do styku více než často.

Jaký je podle vás největší problém včelařství v České republice?

Velký podíl včelařů spadá do laické veřejnosti, která není dostatečně obeznámená zejména se zdravotní problematikou a léčením včel. Tato skutečnost vede k zanedbání a podceňování prevence nákaz.

Jaké navrhujete řešení?

Jednou z možností by bylo absolvování povinných školení pořádaných včelařskými organizacemi pro všechny jejich začínající členy.

Takže by chov včel měl být spojený s povinným základním kurzem?

Ano.

Co soudíte o dotaci 1.D?

Tato otázka nespadá do problematiky řešené Státní veterinární správou.

Můžeme znát váš názor na specificky české legislativní zakotvení povinné plemenitby pouze jednoho plemene včel, a sice včely medonosné kraňské?

Zde se jedná se o problematiku České plemenářské inspekce.

Vraťme se ke zdravotní situaci včelstev. Do té spadá monitoring varroózy.

Monitoring přináší důležité informace o plošném výskytu nákazy a cíleném ošetření v případě nevyhovujících výsledků. Navíc v souvislosti s účinností nové evropské legislativy v oblasti zdraví zvířat (2021) budou muset členské státy monitoring provádět.

Jak nahlížíte na soudobou podobu nařízené léčby a tlumení včelích nemocí?

V současné době je povinné pouze předjarní léčebné ošetření proti varroóze na základě nevyhovujících výsledků monitoringu a ošetření u kočujících včelstev. Další ošetření v průběhu roku je na zodpovědnosti chovatele, kteří mají k dispozici metodický pokyn k prevenci a tlumení varroózy. Tento nový režim umožňuje individuální a cílené ošetření proti této varroóze. Postupy při zdolání ostatních nebezpečných nákaz včel vychází ze znalostí vlastností původce, z vyhodnocení rizik možností jejich šíření v konkrétní lokalitě.

Co si myslíte o podmínkách chovu včel v režimu bio v České republice, zvláště ve srovnání s podmínkami v jiných zemích Evropské unie, které se mohou lišit?

Legislativa stanovující požadavky na ekochovy je v gesci Ministerstva zemědělství.

Kdo byl podle vás největší včelařskou osobností dějin a proč?

Josef Mandík – dlouholetý předseda Českého svazu včelařů.

S čím spojujete svůj zájem o chov včel?

Patří to k mé práci, tedy k výkonu veterinárního dozoru.