Cizorodé látky v medu

Petr Vorlíček

6/2020, strana 4

Státní veterinární správa ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv provedla v roce 2019 v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci přes 92 000 vyšetření. 

To bylo o cca 2 000 vyšetření více než v roce 2018. Navzdory zvýšenému počtu vyšetření mj. u komodit dovážených z třetích zemí mimo EU se podíl nevyhovujících nálezů oproti roku 2018 snížil z 0,16 % na 0,06 %.

Podobně příznivý stav jako v roce 2018 zaznamenal veterinární dozor u medů. Nebyly v nich žádné měřitelné koncentrace pesticidů ani veterinárních léčivých přípravků včetně zakázaných léčiv, jako jsou chloramfenikol či nitrofurany. Pouze v jednom vzorku od drobného včelaře v Hamrech na Šumavě (okr. Klatovy) byla naměřena nadlimitní koncentrace olova (0,134 mg/kg). Pravděpodobným zdrojem kontaminace byl svar pájkou s olovem na starém medometu. Používání tohoto zařízení pro vytáčení medu včelař ihned ukončil a 25 kg medu bylo zlikvidováno jako vedlejší živočišný produkt. Kontantamice olovem pocházejícím z oprav medometů pájením se neobjevila u včelařů poprvé, je proto nutné mít toto nebezpečí při správkách zařízení na paměti.

Kompletní tabulka sledovaných kontaminantů je v Informačním bulletinu Státní veterinární správy 1/2020 na s. 56–57 (https://www.svscr.cz/?s=informa%C4%8Dn%C3%AD+bulletin).