Hniloba včelího plodu se ze severu Čech nerozšířila

Petr Vorlíček

8/2020, strana 33

Loni byla na Semilsku po třech letech prokázána hniloba včelího plodu. Krajské veterinární správy v loňském roce likvidovaly celkem 16 ohnisek hniloby včelího plodu. Od té doby se objevilo několik ohnisek nákazy, avšak ze severu Čech se do dalších míst republiky dále nerozšířila.

Letos se nákaza objevila ve třech lokalitách Libereckého kraje (okres Semily), a to v obcích Horní Štěpanice, Horní Branná a Víchová nad Jizerou a na dvou místech Královéhradeckého kraje, konkrétně ve Vrchlabí a v obci Podhůří-Harta. Podrobné informace o všech aktuálních ohniscích a ochranných pásmech včetně aktuální mapy výskytu lze nalézt na webu Státní veterinární správy www.svscr.cz.

Hniloba včelího plodu je tzv. nebezpečnou nákazou, kdy chovateli náleží náhrada za likvidaci včelstva. Ve vytyčeném ochranném pásmu zahrnujícím katastrální území v okruhu minimálně 5 km kolem ohniska nákazy jsou chovatelé povinni dodržovat opatření ve vztahu k přesunům včelstev a sledování příznaků nákazy. V případě podezření z výskytu této nákazy musí včelaři uvědomit místně příslušnou krajskou veterinární správu. Ta provede klinickou prohlídku stanoviště včelstev a v případě potřeby odebere vzorky k laboratornímu vyšetření.

Za hlavního původce hniloby včelího plodu je považována nesporogenní bakterie Melissococcus plutonius. Mezi další původce je řazena sporogenní bakterie Paenibacillus alvei. Nákaza může být do chovu zavlečena při zalétávání včel, loupežemi, roji neznámého původu, infikovanými plásty, úly či včelařskými pomůckami. Nákaza není nebezpečná pro člověka.

Nezastupitelnou roli má prevence. Zejména se jedná o dodržování zásad správné chovatelské praxe, provádění průběžné dezinfekce a obměny úlů, rámků a ostatního včelařského vybavení. Rovněž je vhodné používání plástů, úlů a včelařských pomůcek z ověřených zdrojů. Chovatelé by si měli pořizovat včely pouze ze známých a ověřených zdrojů a neumisťovat roje neznámého původu na svá stanoviště a zamezit přístupu včel do neobsazených úlů.