Novelizace veterinárního zákona

- redakce

10/2020, strana 38

Pracovní komise Legislativní rady vlády dostaly návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Hlavním cílem je reagovat na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), které se použije od 21. dubna 2021. Toto nařízení navazuje na již existující evropskou právní úpravu oblasti zdraví zvířat a představuje obecný právní rámec, který bude postupně vyplněn přijetím prováděcích nařízení.

            Co se týká oboru včelařství, Předkládací zpráva uvádí že se nad rámec adaptace uvedených nařízení navrhuje zrušit povinnost chovatele včel neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad stanovený limit krajské veterinární správě

a povinnost vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování včelstev mimo území kraje.

            Dle Důvodové zprávy k výše uvedenému bodu legislativci dospěli, protože:

Ustanovení ukládá chovatelům včel hlásit jakékoliv úhyny nad stanovený limit, a to

včetně úhynů, které vůbec nesouvisejí s podezřením na nákazu.

 

·         Zavedená povinnost hlášení nadlimitních úhynů nepřispěla k odhalení ohnisek

nebezpečných nákaz. Naprostá většina úhynů byla způsobena zootechnickými

a zoohygienickými nedostatky v chovech včel, které nesouvisejí s výskytem

nebezpečných nákaz.

 

·         Úhyny jsou hlášeny v takovém rozsahu, který neumožní místní šetření všech

nahlášených případů, a jsou řešeny pouze administrativní formou. Na druhé straně je

obtížné zjistit, zda chovatel skutečně splnil svou povinnost a nadlimitní úhyn krajské

veterinární správě ohlásil.

 

·         Předpisy EU povinnost hlásit úhyny nebo změny zdravotního stavu včel neobsahují,

na rozdíl od obdobné povinnosti chovatelů drůbeže – podnikatelů, kterou evropská

legislativa ukládá.