Zpráva o stavu zemědělství ČR v roce 2019

- redakce

10/2020, strana 38

Vláda ČR přijala 27. 7. 2020 Usnesení č. 791, kterým vzala na vědomí Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2019 s tím, že zpráva se stává předmětem jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Částka 8.2.6 Včelařství obsahuje níže uvedené údaje:

 

V České republice se včelařství řadí k významným odvětvím v oblasti zemědělství. K silným stránkám českého včelařství patří struktura chovatelů včel z hlediska počtu chovaných včelstev (dlouhodobě převažují chovatelé do 15 včelstev), ale i poměrně rovnoměrné rozložení stanovišť včelstev na celém našem území. Silnou stránkou českého včelařství je rovněž organizovanost včelařů ve spolcích, odborná úroveň podmíněná propracovaným jednotným systémem vzdělávání, organizované tlumení varroózy, povinná vyšetření včelstev, výskyt vědeckých a školských institucí zabývajících se včelařstvím.

 

 

 

Počet včelařů, včelstev, členství v ČSV

 

Dle údajů z Ústřední evidence včel (IZR) dochází k nárůstu počtu včelařů a chovaných včelstev. Ke konci roku 2018 bylo v ČR evidováno 62,2 tis. včelařů se 673,0 tis. včelstvy, v roce 2019 se zvýšil počet včelařů na 62,9 tis. a počet včelstev stoupl na 685,0 tis.

 

Česká republika patří dlouhodobě mezi státy s největší organizovaností chovatelů včel na světě, neboť včelaři jsou organizováni zejména prostřednictvím Českého svazu včelařů, z. s. Tento svaz v roce 2018 sdružoval 54,95 tis. členů s 594,9 tis. včelstvy, v roce 2019 se počet včelařů zvýšil o 1,2 tis. na 56,11 tis. a zároveň u nich vzrostl i počet včelstev o 12,6 tis. na 607,59 tis.

 

Pro ČR je typické, že zde dlouhodobě převažují chovatelé do 15 včelstev, jejichž počet se v roce 2019 meziročně zvýšil o 1,3 % na 48,9 tis. Díky této převažující struktuře včelařů je optimálním způsobem zajišťováno opylení nejen zemědělských plodin, ale i přírodních ekosystémů, což je podstatné především pro zachování biodiverzity krajiny. Důležitá je i současná existence větších včelařských provozů v ČR se včelstvy nad 150, kterých bylo roce 2018 evidováno 139, zatímco v roce 2019 klesl jejich počet na 137.

 

 

 

Produkce a spotřeba medu

 

Produkce medu v roce 2019 meziročně klesla téměř o 8 % (tj. o 707 t) na 8,3 tis. t a byla nejnižší za posledních pět let. Zároveň se proti roku 2018 snížil průměrný výnos na včelstvo o 15,7 %, tj. o 2,2 kg. Převážná část vyprodukovaného medu v ČR je včelaři nabízena přímo spotřebitelům formou „prodeje ze dvora“. Část objemu medu je také prodávána do soukromých společností, které jej dále balí a dodávají do obchodní sítě nebo jej exportují. Roční spotřeba medu na obyvatele v ČR v roce 2018 podle ČSÚ dosáhla 0,9 kg a meziročně se mírně snížila o 0,1 kg.

 

 

 

Dovoz medu

 

Bilance zahraničního obchodu s medem se v roce 2019 v meziročním porovnání zhoršila o 628 t a o 50,7 mil. Kč na –2 114 t a –116,6 mil. Kč. Do ČR bylo dovezeno celkem 3 208 t medu v hodnotě 231 mil. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení importu o 14,5 % (o 407 t). Příčinou byl výrazný nárůst levného medu ze třetích zemí, a to zejména z Ukrajiny. Tato destinace byla pro ČR jeho předním dodavatelem s 37% podílem z celkového dovozu medu. Ukrajinský import medu na český trh meziročně stoupl o 88 % na 1195 t v jednotkové hodnotě 43,43 Kč/kg. Druhým významným dodavatelem bylo Moldavsko s 341 t (za 55,12 Kč/kg), meziročně však snížilo prodej do ČR o 13 %. Dalšími předními dovozci bylo Slovensko s 280 t a Německo s 224 t. Průměrná celková dovozní cena medu se meziročně zvýšila o 7,87 Kč/kg na 72,28 Kč/kg.

 

 

 

Vývoz medu

 

Pokles produkce medu v ČR se odrazil i v jeho prodeji do zahraničí. V roce 2019 bylo vyvezeno celkem 1 063 t medu, což bylo meziročně o 17,2 % méně. Průměrná cena vyvezeného medu dosáhla 108,39 Kč/kg a v porovnání s rokem 2018 se zvýšila o 19,25 Kč/kg. Téměř veškerý export směřoval do zemí EU (99,4 %), z nich pak byl největší objem prodán na Slovensko (491,9 t, za 87,87 Kč/kg), do Francie (305,2 t za 62,25 Kč/kg) a do Německa (213,2 t za 191,56 Kč/kg). Mezi další významnější odběratele se řadilo Portugalsko, Polsko a Maďarsko, kam směřovalo celkem 42 t. Z ostatních zemí pak Švýcarsko a Spojené arabské emiráty odebraly spolu 7 t medu. Průměrná vývozní cena medu dosáhla 108,39 Kč/kg a převyšovala dovozní o 36,11 Kč/kg.

 

 

 

Dotační podpora chovu včel

 

Včelařství je v ČR dlouhodobě podporováno prostřednictvím národních podpor a ze zdrojů EU formou tříletých včelařských programů. V roce 2019 bylo prostřednictvím národní podpory 1. D. podpořeno 643,8 tis. včelstev v celkové částce 104,4 mil. Kč. Podpora na jedno zazimované včelstvo dosáhla 154 Kč (v roce 2018 to bylo 149 Kč).

 

Podpora na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, národní dotace 1. D. směrovaná na zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných rostlin: Dotace ze zdrojů EU vzhledem k nadměrnému zájmu chovatelů včel přesáhl objem uznaných nároků na dotaci celkovou výši přidělených finančních prostředků. Bylo proto nutno pro opatření Technická pomoc (s výjimkou dotací na vedení včelařských kroužků pro děti a mládež) a Racionalizace kočování krátit jednotlivé částky poskytované dotace v souladu s platnými právními předpisy koeficientem 0,3425.

 

Pro rok 2019 byla určena pro tříletý Český včelařský program finanční částka ze zdrojů ve výši 64,34 mil. Kč, z toho největší podíl na čerpání připadl na opatření Boj proti varroóze (podíl 47,2 %)145. Český včelařský program na období 2017–2019 skončil v roce 2019 a Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2019/974 v červnu 2019 byl schválen Český včelařský program na období 2020–2022.

 

Včelařství je rovněž podporováno také prostřednictvím státní dotační politiky směrem k nestátním neziskovým organizacím. Včelařským spolkům jsou poskytovány finanční prostředky podle „Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními organizacemi státní správy“, a to na základě předloženého projektu, který je v rámci výběrového řízení posuzován.

 

 

 

Stavy včelstev, produkce a výnos medu v ČR

 

Měrná jednotka

2015

2016

2017

2018

2019

Meziroční index

Počet včelstev celkem

ks

596 313

662 253

638 004

673 041

684 965

101,8

Průměrný počet včelstev na včelaře

ks

11,27

12,12

11,02

10,82

11,00

101,7

Produkce medu

t

9 228

10 113

9 339

8 966

8 259

92,1

Výnos medu na včelstvo

kg/rok

15,48

15,27

14,69

14,24

12,00

84,3

Produkce vosku

t

288

293

301

301

296

98,3

Pramen: Český svaz včelařů

Zpracoval: M. Abrahamová (ÚZEI), P. Chalupa (MZe)

 

 

 

přehled čerpání tříletého programu dotací podle opatření (v tis. Kč)

 

 

 

 

V České republice se včelařství řadí k významným odvětvím v oblasti zemědělství. K silným stránkám českého včelařství patří struktura chovatelů včel z hlediska počtu chovaných včelstev (dlouhodobě převažují chovatelé do 15 včelstev), ale i poměrně rovnoměrné rozložení stanovišť včelstev na celém našem území. Silnou stránkou českého včelařství je rovněž organizovanost včelařů ve spolcích, odborná úroveň podmíněná propracovaným jednotným systémem vzdělávání, organizované tlumení varroózy, povinná vyšetření včelstev, výskyt vědeckých a školských institucí zabývajících se včelařstvím.

 

Počet včelařů, včelstev, členství v ČSV

Dle údajů z Ústřední evidence včel (IZR) dochází k nárůstu počtu včelařů a chovaných včelstev. Ke konci roku 2018 bylo v ČR evidováno 62,2 tis. včelařů se 673,0 tis. včelstvy, v roce 2019 se zvýšil počet včelařů na 62,9 tis. a počet včelstev stoupl na 685,0 tis.

Česká republika patří dlouhodobě mezi státy s největší organizovaností chovatelů včel na světě, neboť včelaři jsou organizováni zejména prostřednictvím Českého svazu včelařů, z. s. Tento svaz v roce 2018 sdružoval 54,95 tis. členů s 594,9 tis. včelstvy, v roce 2019 se počet včelařů zvýšil o 1,2 tis. na 56,11 tis. a zároveň u nich vzrostl i počet včelstev o 12,6 tis. na 607,59 tis.

Pro ČR je typické, že zde dlouhodobě převažují chovatelé do 15 včelstev, jejichž počet se v roce 2019 meziročně zvýšil o 1,3 % na 48,9 tis. Díky této převažující struktuře včelařů je optimálním způsobem zajišťováno opylení nejen zemědělských plodin, ale i přírodních ekosystémů, což je podstatné především pro zachování biodiverzity krajiny. Důležitá je i současná existence větších včelařských provozů v ČR se včelstvy nad 150, kterých bylo roce 2018 evidováno 139, zatímco v roce 2019 klesl jejich počet na 137.

 

Produkce a spotřeba medu

Produkce medu v roce 2019 meziročně klesla téměř o 8 % (tj. o 707 t) na 8,3 tis. t a byla nejnižší za posledních pět let. Zároveň se proti roku 2018 snížil průměrný výnos na včelstvo o 15,7 %, tj. o 2,2 kg. Převážná část vyprodukovaného medu v ČR je včelaři nabízena přímo spotřebitelům formou „prodeje ze dvora“ – 143. Část objemu medu je také prodávána do soukromých společností, které jej dále balí a dodávají do obchodní sítě nebo jej exportují. Roční spotřeba medu na obyvatele v ČR v roce 2018 podle ČSÚ dosáhla 0,9 kg a meziročně se mírně snížila o 0,1 kg.

 

Dovoz medu

Bilance zahraničního obchodu s medem se v roce 2019 v meziročním porovnání zhoršila o 628 t a o 50,7 mil. Kč na –2 114 t a –116,6 mil. Kč. Do ČR bylo dovezeno celkem 3208 t medu v hodnotě 231 mil. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení importu o 14,5 % (o 407 t). Příčinou byl výrazný nárůst levného medu ze třetích zemí, a to zejména z Ukrajiny. Tato destinace byla pro ČR jeho předním dodavatelem s 37% podílem z celkového dovozu medu. Ukrajinský import medu na český trh meziročně stoupl o 88 % na 1195 t v jednotkové hodnotě 43,43 Kč/kg. Druhým významným dodavatelem bylo Moldavsko s 341 t (za 55,12 Kč/kg), meziročně však snížilo prodej do ČR o 13 %. Dalšími předními dovozci bylo Slovensko s 280 t a Německo s 224 t. Průměrná celková dovozní cena medu se meziročně zvýšila o 7,87 Kč/kg na 72,28 Kč/kg.

 

Vývoz medu

Pokles produkce medu v ČR se odrazil i v jeho prodeji do zahraničí. V roce 2019 bylo vyvezeno celkem 1063 t medu, což bylo meziročně o 17,2 % méně. Průměrná cena vyvezeného medu dosáhla 108,39 Kč/kg a v porovnání s rokem 2018 se zvýšila o 19,25 Kč/kg. Téměř veškerý export směřoval do zemí EU (99,4 %), z nich pak byl největší objem prodán na Slovensko (491,9 t, za 87,87 Kč/kg), do Francie (305,2 t za 62,25 Kč/kg) a do Německa (213,2 t za 191,56 Kč/kg). Mezi další významnější odběratele se řadilo Portugalsko, Polsko a Maďarsko, kam směřovalo celkem 42 t. Z ostatních zemí pak Švýcarsko a Spojené arabské emiráty odebraly spolu 7 t medu. Průměrná vývozní cena medu dosáhla 108,39 Kč/kg a převyšovala dovozní o 36,11 Kč/kg.

 

Dotační podpora chovu včel

Včelařství je v ČR dlouhodobě podporováno prostřednictvím národních podpor a ze zdrojů EU formou tříletých včelařských programů. V roce 2019 bylo prostřednictvím národní podpory 1. D. podpořeno 643,8 tis. včelstev v celkové částce 104,4 mil. Kč. Podpora na jedno zazimované včelstvo dosáhla 154 Kč (v roce 2018 to bylo 149 Kč).

Podpora na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, národní dotace 1. D. směrovaná na zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných rostlin: Vzhledem k nadměrnému zájmu chovatelů včel přesáhl objem uznaných nároků na dotaci celkovou výši přidělených finančních prostředků. Bylo proto nutno pro opatření Technická pomoc (s výjimkou dotací na vedení včelařských kroužků pro děti a mládež) a Racionalizace kočování krátit jednotlivé částky poskytované dotace v souladu s platnými právními předpisy koeficientem 0,3425.

Pro rok 2019 byla určena pro tříletý Český včelařský program finanční částka ze zdrojů ve výši 64,34 mil. Kč, z toho největší podíl na čerpání připadl na opatření boj proti varroóze (podíl 47,2 %)145. Český včelařský program na období 2017–2019 skončil v roce 2019 a Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2019/974 v červnu 2019 byl schválen Český včelařský program na období 2020–2022.

Včelařství je rovněž podporováno také prostřednictvím státní dotační politiky směrem k nestátním neziskovým organizacím. Včelařským spolkům jsou poskytovány finanční prostředky podle „Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními organizacemi státní správy“, a to na základě předloženého projektu, který je v rámci výběrového řízení posuzován.

 

Stavy včelstev, produkce a výnos medu v ČR

 

Měrná jednotka

2015

2016

2017

2018

2019

Meziroční index

Počet včelstev celkem

ks

596 313

662 253

638 004

673 041

684 965

101,8

Průměrný počet včelstev na včelaře

ks

11,27

12,12

11,02

10,82

11,00

101,7

Produkce medu

t

9 228

10 113

9 339

8 966

8 259

92,1

Výnos medu na včelstvo

kg/rok

15,48

15,27

14,69

14,24

12,00

84,3

Výroba vosku

t

288

293

301

301

296

98,3

Pramen: Český svaz včelařů

Zpracoval: M. Abrahamová (ÚZEI), P. Chalupa (MZe)

 

přehled čerpání tříletého programu dotací podle opatření (v tis. Kč)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Meziroční index

Technická pomoc

26 877

31 264

35 882

25 576

25 050

97,9

Boj proti varroóze

27 513

23 263

25 574

30 155

32 180

106,7

Racionalizace kočování

2 159

2 320

2 082

1 650

1 031

62,5

Obnova včelstev

7 414

5 394

3 532

5 635

5 348

94,9

Rozbory medu

712

693

507

847

726

85,7

Celkem čerpáno

64 675

62 934

67 577

63 863

64 335

100,7

Možnost čerpání

64 677

62 939

67 580

63 863

64 336

100,7

Čerpání v %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Pramen: SZIF

Zpracoval: M. Abrahamová (ÚZEI), P. Chalupa (MZe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka redakce: V době uzávěrky Moderního včelaře 10/2020 nebyla ještě Zpráva o stavu zemědělství ČR v roce 2019 projednána a schválena Parlamentem ČR.