Nová politika životního prostředí

- redakce

3/2021, strana 5

Vláda České republiky schválila Státní politiku životního prostředí do roku 2030 s výhledem do roku 2050. Jednou z kapitol je Zachování biodiverzity a přírodních a krajinných hodnot.

Dvěstěstránkový elaborát zohledňuje strategické dokumenty na národní a mezinárodní úrovni, legislativní dokumenty, principy udržitelného rozvoje a vyhodnocení Státní politiky životního prostředí v letech 2012–2020, dále pak každoroční Zprávy o životním prostředí ČR zpracovávané Ministerstvem životního prostředí. Nový vládní dokument rovněž bere na zřetel predikce externích vlivů, jako je sociodemografický a hospodářský vývoj, globální tlaky i dopady pandemie covid-19 včetně zvýšeného turismu v chráněných a přírodně cenných územích. Plné znění je ke stažení na www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi.