Otevřený dopis včelařských spolků Státní veterinární správě

- redakce

3/2021, strana 43

Asociace včelařských spolků – svaz, z. s., a další tři včelařské spolky odeslaly 8. 2. 2021 otevřený dopis ústřednímu řediteli Státní veterinární správy MVDr. Zbyňku Semerádovi k povinnému vyšetření zimní měli. Dopis v plném znění otiskujeme níže.

Vážený pane řediteli,

 

obracíme se na Vás ve věci zrušení povinného vyšetření přítomnosti roztoče Varroa destructor ze zimní měli (EpM300).

            Na různých zasedáních SVS, MZe, kde se tato problematika projednávala a kde jsme byli s kolegy na některých přítomni, nezazněl jediný relevantní argument, na základě kterého by se dalo říci, že vyšetření zimní měli je důležitý ukazatel pro stanovení aktuálního napadení včelstva a pro určení strategií pro zvládnutí varroózy pro nastávající období. Argumenty, které zaznívaly, byly účelové a týkaly se více společenského dění v největším včelařském spolku. Je zarážející, že je vyslovily i obecně uznávané autority oboru. Argumenty o neúčelnosti tohoto vyšetření jsme prezentovali mnohokrát a nebyly nikdy vyvráceny jiným opodstatněným tvrzením. Obecně by nařízení měla být podložená racionálními argumenty. V tomto případě tomu tak není.

            Vyšetření zimní měli může mít svůj význam při plošném průzkumu výskytu MVP (mor včelího plodu) nebo hniloby včelího plodu.

            Roztoč Varroa destructor se vyskytuje ve včelstvech celoplošně s různou mírou napadení a je velmi důležité ho sledovat především v průběhu sezony, kdy se populace roztočů ve včelstvech rychle mění, a na základě toho provádět chovatelské zásahy ve včelstvu nebo včelstvech pro úspěšné zvládnutí napadení, které se jinak na včelnici a v okolí rychle šíří.

            Míra napadení a posouzení zdravotního stavu včelstva během sezony je důležitý ukazatel pro pokrok ve šlechtění na odolnost včelstev vůči varroóze (varroasenzitivní hygiena, tolerance k virózám a odolnost vůči dalším infekčním tlakům).

            Donedávna byla taková možnost šlechtění v ČR na odolnost vůči roztoči Varroa destructor odmítána jako principiálně neuskutečnitelná, a to rovněž některými autoritami oboru. To je snad už minulostí, neboť vědeckých prací o úspěšném šlechtění včel na tuto odolnost přibývá a přibývá celosvětově i chovatelů, kteří mnoho sezon chovají odolná včelstva bez nutných léčebných zásahů.

            Povinné vyšetření zimní měli pod patronací zákonného opatření je plýtvání veřejnými prostředky, každoročně ve výši cca 2 mil. Kč. Pro tuto částku lze najít jistě smysluplnější využití, ať už na činnost SVS, nebo třeba pro zahájení soustavného šlechtění včel, včetně testačních stanic atd.

            Letošní zimní období je ve znamení mimořádných opatření v souvislostí s karanténními opatřeními proti nekontrolovanému šíření nemoci covid-19. Jak to souvisí s povinným vyšetřením zimní měli? Je nutné vzít v úvahu věkové složení včelařů – převážná část patří do nejrizikovější skupiny, a to jak z hlediska rizika nakažení, ale především pak možných důsledků souvisejících s tímto onemocněním. Praxe sběru vzorků, která je spolkovou komunitní záležitostí, je v rozporu s těmito opatřeními, ačkoliv samotná MKZ takovýto způsob nenařizuje. Je nám známo, že někteří včelaři zasílají vzorky k vyšetření sami a na vlastní náklady některou z přepravních služeb.

            Věříme, že na základě uvedených argumentů v letošním roce včelařům prominete nedodání vzorků.

            Na další období je čas k projednání zrušení této povinnosti celoplošně, stejně jak to udělali kolegové na Slovensku již před lety. Nabíledni je také, že ČR má legislativní povinnost sběru měli jako jediná země na světě.

 

Za Asociaci včelařských spolků – svaz, z. s.

MSVV, z. s., MVDr. Zdeněk Klíma v. r.

PSNV-CZ, z. s., RNDr. Leopold Matela v. r.

Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí, z. s., Ing. Jiří Šturma v. r.

Včelařský spolek Moravy a Slezska, z. s., Mgr. Václav Sciskala v. r.

Spolek chovatelů včely tmavé, z. s., Mgr. Viktor Švantner, advokát

 

Za Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí, z. s., Petr Vitula v. r.

Za Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7, z. s., Milan Šimonovský v. r.

Za spolek Dubická Včela, z. s., předseda F. Vlček v. r.