Med roku 2021

Kamila Sopková

7/2021, strana 1

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., pořádá ve dnech 2.–3. 10. 2021 sedmý ročník soutěže „Med roku“. Tato akce proběhne v rámci Národní výstavy medu v Brně s konferencí na téma „Včelí pastva“, a to v budově Staré radnice v Brně, Radnická 8.

Je možné, že tato tradiční událost proběhne podobně jako v loňském roce trochu netradičně. Hlavní změnou je přesun výstavy do budovy krásné a zároveň nejstarší světské stavby ve městě – Staré radnice. I letos budou pro návštěvníky k dispozici volné vstupenky do radniční věže.

Faktorem, který změnil ráz soutěže a výstavy, je pandemická situace spojená s nákazou covid-19. Aby celá akce mohla proběhnout, doprovází ji řada bezpečnostních opatření, a kde to bylo možné, byly některých události převedené do on-line formy. Přesto nebudou návštěvníci Medu roku 2021 ochuzeni o možnost poznat ty nejkvalitnější medy od českých včelařů a doufejme, že osobní účastí a co nejméně virtuálně.

 

Hodnocení soutěžních vzorků

Soutěžní medy prochází podrobným a přísným hodnocením. Velkou roli má senzorické posouzení ze strany degustační komise. Její členové se soustavně zdokonalují v senzorické analýze medu, a i přes ztížené možnosti kvůli pandemické situaci, se daří udržet také díky využití vzdělávání v režimu on-line standardy degustačního týmu.

Medy budou posuzovány v rámci jednotlivých kategorií: květové, medovicové, pastované a v kategorii med v případě nejasného původu. Pod květové a medovicové medy spadají ještě podkategorie medů jednodruhových s převahou nektaru nebo medovice jedné rostliny (např. lipový, pohankový, smrkový apod.) a vícedruhových.

Každý vzorek dále projde kontrolou v certifikované laboratoři, kde se uskuteční jeho fyzikálně-chemický rozbor (obsah vody a HMF, elektrická vodivost a barva dle Pfundovy škály). Získané hodnoty umožní detailnější pohled na kvalitu soutěžních medů. O důvodech, proč byly zvoleny právě tyto veličiny, se dočtete v článcích v časopise Moderní včelař, a to o barvě medu a její roli v posuzování druhových medů (MV 6/2020) a o významu laboratorních měření medu (MV 4/2021).

 

Soutěžní kategorie

Soutěž se vypisuje v pěti kategoriích (tab. 1). Z toho se čtyři kategorie týkají medů a jedna samostatná kategorie hodnocení obalu. Včelař pro každý svůj vzorek vybírá pouze jednu z kategorií (A, B, C, D), současně je vzorek zařazen do soutěže o Nejlepší obal. Zařazení do kategorií A, B, C, D musí být v souladu s údaji na etiketě. Správnost tohoto zařazení bude porovnána s výsledkem laboratorního rozboru. Kategorii D je vhodné využít v případě, že si včelař není jistý zařazením (nemá možnost měřit vodivost nebo naměří vodivost kolem 80 mSm-1 – nepřesnost měření). V tomto případě není ani vhodné na etiketě uvádět původ medu (tj. květový, medovicový). Tento med pak bude na základě laboratorního rozboru zařazen do jedné z kategorií A, nebo B a jako takový jej bude posuzovat degustační komise.

Pokud soutěžní vzorek nesplní legislativní požadavky na uvedení povinných údajů na etiketě, nebude dále hodnocen. Nicméně laboratorními testy vzorek projde a soutěžící obdrží certifikát laboratoře včetně potvrzení o účasti v soutěži.

Také tento rok vyhlašujeme již zavedenou samostatnou kategorii „Nejlepší obal“. Zde bude hodnocena úroveň designu (sklenice, etiketa, víčko). Je nezbytné, aby včelaři do soutěže odesílali své produkty v obalech, které skutečně používají. Nesmí se jednat o obaly použité pouze pro účel soutěže. Tuto kategorii vyhodnotí na výstavě návštěvníci.

 

Tabulka 1: Přehled soutěžních kategorií

A: Květové medy

A 1: Jednodruhové (akát, pohanka atp.)

A 2: Vícedruhové

 

B: Medovicové medy

B 1: Čistě medovicové (jedle, smrk, modřín atp.)

B 2: Vícedruhové

 

C: Pastované medy

 

 

D: Med

 

 

 

Nejlepší obal (samostatná kategorie)

 

 

Legislativní požadavky na značení medů:

1) Povinné údaje

a)      Název potraviny: Med

b)      Původ medu: květový, nebo medovicový (Pokud si včelař není jistý, nemusí původ medu uvádět, a vzorek přihlásí do kategorie D. V tomto případě provede pořadatel zařazení medu podle výsledku laboratorního rozboru.)

c)      Země původu: Česká republika

d)      Množství potraviny: g nebo kg

e)      Doba minimální trvanlivosti

f)       Jméno, nebo obchodní název a adresa výrobce

2) Nepovinné údaje

a)      Regionální, územní nebo místní označení původu

b)      Podmínky uchování

c)      Výživové údaje (tento údaj je povinný pouze v případě, že včelař zaměstnává vícenež 10 zaměstnanců anebo má obrat větší než 20 mil. Kč)

 

Pokyny pro soutěžící

ü  Do soutěže se mohou hlásit pouze včelaři z České republiky, kteří jsou registrovaní u ČMSCH, a. s.

ü  Účast v soutěži není zpoplatněna; chemické rozbory jsou prováděny pro účastníky zdarma za finanční podpory PSNV-CZ, z. s.

ü  Do soutěže je přijímán pouze med z letošní snůšky. Maximální počet vzorků na jednoho soutěžícího jsou čtyři.

ü  Každý soutěžní vzorek musí sestávat ze dvou sklenic.

ü  Na základě přihlášení vám na vaši adresu zašleme dvě sklenice typu Facette o objemu 720 ml (obsah cca 960 g medu) v polystyrenovém přepravním boxu.

1)      První sklenice je určena na výstavu. V případě, že nepoužíváte sklenice typu Facette, můžete vložit vlastní balení medu, avšak minimální množství medu je 750 g. Tato sklenice musí být vždy označena etiketou tak jako při prodeji v maloobchodě.

2)      Druhá sklenice musí být typu Facette (720 ml) a nesmí být označena etiketou. Důvodem je zajištění anonymity při hodnocení vzorku.

 

Jako každým rokem, tak i letos bude omezen počet vzorků v soutěži. Abychom předešli nešvarům z minulých let, kdy se včelaři přihlásili do soutěže a med nedodali, čímž omezili dalším včelařům možnost soutěžit, vyhrazuje si organizátor právo po nedodání medu do deseti dnů od obdržení sklenic vyřadit nedodané přihlášené vzorky ze soutěže a vyžadovat zaplacení nákladů na sklenice, víčka, obal a poštovné na vrub PSNV-CZ, z. s. U této podmínky si dovolujeme upřesnit skutečnost, že včelař mimo poslání dvou kusů  sklenic medu nemá již žádné jiné náklady (cena rozboru medu, kterou by včelař uhradil po odečtení dotace ve výši 800 Kč, je 380 Kč).

Soutěžící se hlásí do soutěže přes elektronický přihlašovací formulář. Je třeba věnovat pozornost označení medu, které musí odpovídat situaci, kdy soutěžící prodává svůj med prostřednictvím maloobchodu, nestačí označovat med jako při prodeji ze dvora. Označení medu na soutěžní etiketě musí být v souladu s kategorií, do které včelař svůj med přihlašuje. Zaslaný vzorek je shodný s produktem, který je prodáván, tedy není upraven speciálně pro soutěž.

 

Tabulka 2: Termíny doručení vzorků

Kategorie A, C, D

1. 6. 2021 – 15. 7. 2021

Kategorie, B, D

15. 6. 2021 – 5. 8. 2021

Jednodruhový vřesový med

1. 8. 2021 – 26. 8. 2021

 

Změna, kterou PSNV-CZ proti minulým ročníkům připravila, spočívá v tom, že rozbory akreditované laboratoře, osvědčení o účasti v soutěži a etikety – nálepky o účasti medu v soutěži, budou soutěžícím odeslány ihned po dodání dokladu z laboratoře, nikoli jako dříve až po ukončení soutěže.

Podrobné podmínky soutěže a informace k přihlášení najdete na stránkách www.medroku.cz.

 

Logo Med roku 2021