COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2021/2022

Jiří Danihlík

6/2022, strana 8

Na konci dubna jsme ukončili sběr dat pro projekt zaměřený na sledování úhynů včelstev a trendů v českém včelařství. V pořadí se jedná o již IX. ročník monitoringu. Letos jsme získali odpovědi od 1 154 respondentů, za celou Českou republiku činily ztráty včelstev 8,4 %.

Český COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev je součástí mezinárodní pracovní skupiny zaštítěné asociací COLOSS sídlící ve Švýcarsku. Každé jaro probíhá monitoring dle standardizovaného dotazníku i v dalších evropských a mimoevropských zemích. V České republice se monitoringu věnujeme od jara 2013/2014, kdy jsme spustili pilotní studii dle konceptu citizen science, tzn. občanské vědy. Každá chovatelka či chovatel včel může zodpovědět on-line dotazník zaměřující se na ztráty včelstev, jejich ošetřování a průběh snůšek v minulé včelařské sezóně.

 

Sběr dat a výsledky 2021/2022

V letošním roce sběr dat probíhal od 20. března do konce dubna 2022. Získali jsme odpovědi celkem od 1 154 respondentů, kteří včelaří v různých oblastech České republiky. Ztráty vyhodnocujeme na základě poměru počtu celkově zazimovaných včelstev a uhynulých včelstev v daném regionu. Dle dotazníkového šetření zazimovali respondenti 20 649 produkčních včelstev, z nichž 1 734 uhynulo. Ztráty činily 8,4 %, což jsou jedny z nejnižších ztrát za dobu monitoringu v České republice (obr. 1, 2). Podobně nízké ztráty produkčních včelstev byly zaznamenány v pilotním ročníku 2013/2014 a pak v roce 2015/2016.

Monitoringu se každoročně účastní relativně stabilní skupina respondentů, kterou tvoří přibližně ¾ došlých odpovědí. Komentáře respondentů uvádějí jako příčinu letošních ztrát buď nosematózu, vyhladovění včelstev, nebo zootechnické chyby. Varroóza byla nejspíše minoritní příčinou letošních úhynů, problémy působila jen lokálně.

Podle respondentů monitoringu byly nejvyšší ztráty zaznamenány v hlavním městě Praha (18,1 %) a v Libereckém kraji (16,0 %). Do studie se zapojilo nejvíce chovatelů ze Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje, nejméně z Karlovarského kraje, kde je poměrně nízký počet registrovaných včelařů (tab. 1).

 

Výhled na období 2022/2023

V meziročním srovnání ztrát včelstev v jednotlivých krajích lze pozorovat střídání horších a lepších roků (tab. 2), z čehož vyplývá varování pro nadcházející sezónu, která naváže na relativně bezúhynový rok!

Po klidném roce je potřeba se především zaměřit na prevenci a monitoring varroózy, protože v letošním roce hrozí problémy s přemnoženými roztoči. Na problémy je třeba se připravit zvláště tam, kde včelstva začala brzy plodovat. Jak na monitoring varroózy jsme psali v Moderním včelaři 7/2021, tentýž článek je také na webu www.coloss.cz v sekci Výsledky – Léčení včelstev, kde lze dohledat také články k letnímu ošetřování včelstev pomocí kyseliny šťavelové a mravenčí. Jejich použití má specifika, na která je nutné myslet: bezplodost pro pokap či sublimaci kyselinou šťavelovou nebo vhodné počasí pro odpar kyseliny mravenčí. Detaily jsou ve zmíněných článcích.

 

Medné výnosy

Mednou produkci sledujeme v dotazníku nepřímo tak, že se ptáme včelařů, jak byli spokojení s medným výnosem. Téměř polovina z nich uvádí, že rok 2021 byl spíše ve znamení nízké či podprůměrné produkce. Ve srovnání s rokem 2020 vzrostl počet chovatelů, kteří měli průměrný až nadprůměrný výnos medu (obr. 3). Na produkci medu se jednoznačně podepsal vývoj počasí v jarních měsících, kdy bylo chladno a deštivo. Mnozí museli svá včelstva dokrmovat v době, kdy obvykle vytáčejí med.

 

Poděkování

Děkujeme všem respondentům, kteří zaslali vyplněné dotazníky, a to jak včelařským spolkům, jejich organizačním jednotkám, tak jednotlivcům, kteří nám navíc pomáhají s propagací a šířením výsledků mezi české včelařky a včelaře. V neposlední řadě jsou výsledky inspirací pro další bádání a hledání nových cest pro další rozvoj včelařství v České republice.

Prohlédněte si web www.coloss.cz, najdete tam výsledky z minulých let, návody, mapy zavčelení a ztrát včelstev. Rovněž se můžete podívat na videa z přednášek na YouTube kanálu s názvem COLOSS Monitoring úspěšnosti zimování včelstev.

monitoring.vcely@gmail.com

www.coloss.cz

Obr. 1: Meziroční srovnání ztrát produkčních a mladých včelstev za celou Českou republiku. Mladými včelstvy se rozumí oddělky, roje a smetence vytvořené v danou sezónu.

Tabulka 1: Ztráty včelstev v jednotlivých krajích České republiky a počty respondentů účastnících se monitoringu.

Tabulka 2: Meziroční srovnání ztrát včelstev v jednotlivých krajích České republiky, n= počty respondentů v daném roce.

Obr. 3: Spokojenost s medným výnosem od roku 2020, kdy se začala v dotazníku sledovat.