Veterinární ústav k Ekopolu, Apidezu a Bisanaru

Jiří Bureš

8/2022, strana 41

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen Veterinární ústav) aktuálně informuje o přípravcích Ekopol, Apidez a Bisanar, které jsou v poslední době nabízeny k prodeji zákazníkům v České republice, aniž by byly v České republice schváleny či registrovány a jsou tudíž uváděny do oběhu (a používány) nelegálně.

Tyto přípravky jsou prezentovány jako „ekologické veterinární přípravky na podporu a prevenci léčby varroázy“ u včel. Jako účinná látka jsou uvedeny směsi éterických olejů.

 

Legislativní stanovisko

Včela a včelstva patří mezi hospodářská zvířata dle § 3 odst.1, písm. c, zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění. Dle § 2 odst.1, písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění (nově i dle článku 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6), se léčivým přípravkem rozumí látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat.

Přípravky Ekopol, Apidez a Bisanar nejsou v České republice registrovanými léčivými přípravky a nelze je tedy v péči o včelstva na území České republiky používat.

Chovatel hospodářských zvířat je povinen dle §5 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, podávat zvířatům pouze veterinární léčivé přípravky registrované dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v souladu s pravidly pro jejich používání při poskytování veterinární péče. Dále veterinární přípravky schválené podle zákona o veterinární péči a doplňkové látky dle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, a dodržovat podmínky pro podávání některých látek a přípravků zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí (§ 19 z.166/1999 Sb., o veterinární péči).

Podrobná pravidla pro používání léčivých přípravků potom stanoví § 9 a navazující ustanovení zákona o léčivech.

 

Laboratorní analýza přípravků

V rámci šetření v souvislosti s podezřením na padělání výše uvedených přípravků, a to s ohledem na jejich složení, tj. obsah dalších, ve složení nedeklarovaných léčivých (účinných) látek, provedl Veterinární ústav rozbor vzorků přípravků Ekopol, Apidez a Bisanar. Analýzu provedl odbor Úřední laboratoře pro kontrolu veterinárních léčiv, který je součástí Veterinárního ústavu.

Veterinární ústav ve vzorcích přípravků Ekopol, Apidez i Bisanar prokázal obsah léčivé (účinné) látky flumethrin.

Zjištěné výsledky jednoznačně ukazují, že se nejedná o stopová množství, která by mohla být například výsledkem kontaminace v průběhu výroby. Flumethrin byl ve výše uvedených přípravcích zjištěn v léčebných koncentracích, které vyvolávají pozorovaný akaricidní účinek přípravku. Kromě účinnosti však znamená přítomnost flumethrinu ve výše uvedených přípravcích i zásadní riziko z pohledu bezpečnosti, a to včetně možnosti výskytu reziduí flumetrinu v medu a dalších včelích produktech.

Zde je třeba připomenout, že ačkoliv není pro rezidua flumethrinu v medu stanoven maximální limit reziduí, zdravotní nezávadnost potravin se pro takové látky hodnotí s ohledem na stanovené toxikologické parametry, zejména s použitím hodnoty tzv. přijatelné denní dávky (=Acceptable Daily Intake – ADI).

 

Charakteristika flumethrinu

Účinná látka flumethrin je ektoparazitikum ze skupiny syntetických pyrethroidů. Flumethrin je součástí řádně registrovaných veterinárních léčivých přípravků určených k tlumení varroózy. Registrované přípravky s obsahem této látky jsou však pod přísnou kontrolou, a to s ohledem na jejich kvalitu, bezpečnost a účinnost, jsou vázané na lékařský předpis a smějí se používat pouze v době mimo produkce medu. Přípravky s flumethrinem je také nutno používat jako součást programu kontroly varroózy v souladu s právními předpisy a platnými metodikami. U roztočů varroózy byla hlášena rezistence na pyrethroidy. Nevhodné používání těchto přípravků by mohlo znamenat zvýšené riziko vzniku rezistence a mohlo by v konečném důsledku vést k neúčinné léčbě a ztrátám včelstev. Jako účinná metoda ke snížení rizika selekce rezistence se přípravky obsahující flumethrin – jako je tomu u jiných akaricidů – nesmí používat v po sobě jdoucích letech. Místo toho se musí využívat přesně vymezené střídání s přípravky obsahujícími léčivé látky z jiných chemických skupin. V závislosti na regionální situaci týkající se rezistence může být nezbytná přestávka v léčbě delší než jeden rok.

Přípravky s obsahem flumethrinu nesmí kontaminovat vodní toky, protože tento může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

 

Závěr

Nekupujte a nepoužívejte žádné přípravky, které nejsou v České republice legálně registrované nebo schválené. Použití takových přípravků je v každém případě přinejmenším přestupkem, za který se ukládá správní trest. Použití nelegálních přípravků může zmařit i dobré jméno včelaře a jeho dlouhodobou poctivou práci a úsilí, které věnuje chovu včel.

Přípravek Bisanar. Zdroj: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Přípravek Apidez. Zdroj: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Přípravek Ekopol. Zdroj:: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv