Otevřený dopis Českého svazu včelařů, z. s., vládě

- redakce

11/2022, strana 5

Českomoravská myslivecká jednota, z. s., iniciovala otevřený dopis naší vládě zastoupené jejím předsedou, k němuž se svými podpisy připojil Český svaz včelařů, z. s., a Český svaz chovatelů, z. s. 

Dopis dostali také ministr zemědělství a předseda Zemědělského výboru Parlamentu České republiky. Celková členská základna uvedených tří spolků činí cca 120 000 osob. Jedná se o žádost přehodnotit snížení dotací Ministerstva zemědělství pro nestátní neziskové organizace. Níže uvádíme pasáže z otevřeného dopisu, které se týkají včelařství.

 

            „Snížení dotací neziskovým organizacím v resortu zemědělství na předpokládané dva miliony korun může způsobit úbytek včelstev…

Český svaz včelařů, Český svaz chovatelů a Českomoravská myslivecká jednota jsou odbornými organizacemi, které vedle spolkové činnosti plní řadu úkolů na objednávku státu. Jejich plnění jsou nezastupitelná. Český svaz včelařů zajišťuje vzdělávání chovatelů včel, jejich informování o státní a unijní podpoře, zveřejňování potřebných formulářů, podmínek získání dotací, nebo informuje o veterinární, plemenářské, potravinářské a další legislativě.

Státní a unijní podpora včelařství, jakožto společensko-prospěšné činnosti, byla vždy nástrojem státu k zajištění potřebného opylování zemědělských a planě rostoucích rostlin na našem území. Bez přístupu k potřebným informacím poroste riziko šíření nemocí včelstev, jejich úbytek a s ním spojené důsledky nedostatečného opylování i nedostatku včelích produktů včetně medu na tuzemském trhu…

Do roku 2022 hradilo Ministerstvo zemědělství náklady těchto veřejně prospěšných činností formou dotací pro nestátní neziskové organizace. Pro rok 2023 však dotace omezilo na nejvýše dva miliony korun na organizaci, což je pro jmenované organizace zlomkem potřebného objemu peněz. Tyto dotační prostředky však mají smysl a slouží k naplnění úkolů, které stát nemá kapacitu naplňovat sám. Pokud nedojde k navýšení prostředků na financování služeb včelařům, chovatelům a myslivcům, budou muset Český svaz včelařů, Český svaz chovatelů a Českomoravská myslivecká jednota objem svých aktivit snížit a rozvrátit tak zavedený systém vzdělávání, informování a veterinární prevence v oborech, které jsou sice na první pohled pouhými zálibami, ale ve skutečnosti mají významný celospolečenský a ekonomický dopad. V zájmu státu je organizace včelařů, chovatelů a myslivců podporovat…“

 

Celé znění dopisu je na webových stránkách Českého svazu včelařů, z. s. (www.vcelarstvi.cz) a Českého svazu chovatelů (www.cschdz.eu).