PSNV-CZ vyzývá ke snížení pesticidů

PSNV-CZ Rada

11/2022, strana 38

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., se obrátila otevřeným dopisem na ministra zemědělství s výzvou o podporu snížení zátěže životního prostředí pesticidy.

Doba, kterou společně prožíváme, ukazuje, jak zranitelné je průmyslové zemědělství se svou závislostí na fosilních palivech a externích vstupech, jako jsou krmiva, hnojiva a pesticidy. Tyto produkty nadto způsobují velké škody na biologické rozmanitosti, půdní úrodnosti a zdraví. Proto je důležité zaměřit se na udržitelnou produkci potravin založenou na zdravé půdě, čisté vodě, střídání plodin a maximální biologické rozmanitosti. Obnova biologické rozmanitosti se však neobejde bez výrazného snížení používání pesticidů.

Evropská komise měla v březnu tohoto roku představit svůj návrh nového nařízení o omezení syntetických pesticidů a nového zákona o obnově přírody. Tyto návrhy se mají stát součástí Zelené dohody EU a strategie Farm to Fork. Po silném tlaku chemického a zemědělského sektoru Komise návrh odložila na později.

Protože jednotlivé země mají vliv na konečnou podobu výše zmíněného nařízení, oslovily organizace rozličných evropských zemí, které se snaží poukazovat na problematiku nadužívání pesticidů, své národní parlamenty a ministry životního prostředí i zemědělství s požadavkem na snížení množství používaných pesticidů. Kopie těchto dopisů byly také zaslány komisařům EU, aby je upozornily na to, co se děje na národní úrovni.

Pracovní společnost nástavkového včelaření CZ, z. s., se k těmto aktivitám připojila a zaslala výzvu k revizi směrnice o udržitelném používání pesticidů ministrům zemědělství a životního prostředí, členům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a parlamentnímu Zemědělskému výboru a Výboru pro životní prostředí. V kopii poslancům Parlamentu Evropské unie a Radě Evropské unie. Plné znění dopisu uvádíme níže společně s odpovědí ministra zemědělství České republiky.

 

Vážení ministři, vážení poslanci,

ruská invaze na Ukrajině ukazuje zranitelnost průmyslového zemědělství, které je závislé na fosilních palivech a externích vstupech, jako jsou krmiva, hnojiva a pesticidy. Tyto produkty vedou k ničení biologické rozmanitosti a ke změně klimatu. Nyní je ještě důležitější přejít na udržitelnou potravinovou bezpečnost založenou na zdravé půdě, čisté vodě, střídání plodin a maximální biologické rozmanitosti. To vyžaduje co nejrychlejší omezení používání pesticidů. Evropská komise odložila návrhy Evropského nařízení o snižování pesticidů (European Pesticide Reduction Regulation), které měly být předloženy 23. března spolu se závaznými cíli obnovy přírody. Žádáme vás, abyste využili svého vlivu v Evropě k urychlení tohoto procesu a podpořili ambiciózní návrhy.

Viděli jsme uniklé pracovní verze návrhů na snížení pesticidů. Tyto jsou příliš slabé na to, aby řešily naléhavou krizi biologické rozmanitosti, v níž se nacházíme. Potřebujeme lepší a ambicióznější regulaci, která v dlouhodobém horizontu zajistí zdravé potraviny.

Nařízení nahradí směrnici o udržitelném používání pesticidů z roku 2009 (Sustainable Use of Pesticides Directive), jejímiž cíli bylo:

·       Používat syntetické chemické pesticidy pouze v krajním případě, začít se správnými agronomickými postupy a integrovanou ochranou proti škůdcům, přičemž se upřednostní nechemické alternativy, pokud je to nutné, nebo pesticidy s nízkým rizikem.

·       Zavádět přísná opatření ke zmírnění dopadů (včetně ochranných pásem).

·       Snížit objem používání pesticidů.

·       Nahradit méně bezpečné sloučeniny bezpečnějšími.

·       Ochránit zranitelné skupiny.

Většina zemí EU tuto směrnici neimplementovala. Její dopad byl proto omezený:

·       Pesticidy zůstávají preferovaným přístupem k ochraně proti škůdcům v zemědělství, používají se mořená osiva a opakované postřiky v průběhu celého roku.

·       Celkové používání pesticidů se výrazně nesnížilo.

·       55 nejtoxičtějších pesticidů, které měly být již dávno vyřazeny, se stále používá.

·       Myšlenkou bylo používat integrovanou ochranu proti škůdcům s postupy, jako je střídání plodin, krycí plodiny, ochranná pásma ke stimulaci přirozené ochrany proti škůdcům, mechanické odplevelování a všechny další dostupné agronomické postupy, přičemž pesticidy by se používaly až jako poslední možnost. To se však uplatňuje pouze v malém měřítku, zejména v ekologickém zemědělství.

·       Znalosti zemědělců v EU o nechemických alternativách a preventivních metodách ochrany proti škůdcům se výrazně nezvýšily.

Od zavedení směrnice Sustainable Use of Pesticides Directive tak bylo promrháno 13 let.

Rychlá opatření jsou nyní mimořádně naléhavá, protože:

·       Biodiverzita je na pokraji kolapsu (IPBES 2019, https://ipbes.net/global-assessment), což vážně ohrožuje budoucnost našich potravin, zdrojů obživy, zdraví a životního prostředí (FAO 2019, https://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca3129en/).

·       Za posledních 30 let jsme přišli až o 75 % hmyzí populace, trpí vodní živočichové a vymizela řada ptáků. Život v půdě, která je základem půdní úrodnosti, byl vážně poškozen množstvím reziduí pesticidů, kterým je vystaven.

·       Pesticidy jsou všudypřítomné i v oblastech, kde se nepoužívají. Hromadí se v půdě, znečišťují ji a šíří se vodou a vzduchem. Kvalita našeho ovzduší a povrchových vod je v mnoha částech Evropy hluboko pod požadovanými hodnotami.

·       Stále více vědeckých výzkumů dochází k závěru, že existuje silná souvislost mezi pesticidy a rakovinou a také poškozením našeho mozku, které vede k nemocem, jako je Parkinsonova choroba.

Naléhavě potřebujeme mnohem ambicióznější opatření ke snížení používání syntetických pesticidů a snížení rizik z toho plynoucích, abychom bojovali proti krizi biologické rozmanitosti, poškozování zdraví a zajistili udržitelnou produkci zdravých potravin. Pesticidy by měly být považovány za škodlivé látky a jejich regulace by se měla zkvalitnit.

Proto vás žádáme, abyste přijali následující opatření:

·       Pomozte zlepšit navrhované právní předpisy o snižování množství pesticidů.

·       Nepřehlížejte cíle směřující k postupnému vyřazení syntetických pesticidů, jak požadovalo 1,2 milionu občanů EU v rámci iniciativy ECI Zachraňme včely a zemědělce (https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/).

·       Využijte dotace v rámci SZP a mobilizujte další finanční zdroje na podporu zemědělců při nezbytném přechodu na zemědělství bez toxických látek. Propojte financování SZP s cíli v oblasti snižování pesticidů.

·       Okamžitě stáhněte z trhu všechny vysoce nebezpečné pesticidy (Highly Hazardous Pesticides – HHP).

·       Zastavte výjimky umožňující další používání zakázaných pesticidů.

·       Zakázat bez výjimek dovážené produkty kontaminované neschválenými pesticidy nebo produkty, které obsahují rezidua jakéhokoli pesticidu překračující maximální povolené limity reziduí stanovené EU. Tím se vytvoří rovné podmínky pro zemědělce.

·       Krize biologické rozmanitosti je celosvětovým problémem, proto zastavte vývoz zakázaných pesticidů.

·       Učiňte hlavním ukazatelem pro sledování cíle snížení používání pesticidů četnost aplikace pesticidů, nikoli statistiky prodeje pesticidů. Harmonizovaný ukazatel rizik 1 (Harmonised Risk Indicator 1 – HR1) není vhodný pro sledování snižování používání pesticidů a rizika jejich používání.

·       Používejte správné statistiky o používání pesticidů ve statistikách zemědělských vstupů a výstupů. Viz publikace o návrhu SAIO (https://www.pan-europe.info/press-releases/2022/02/revealed-how-european-council-torpedoes-transparency-pesticide-use).

Každá země rozhodne o svém postoji a bude na návrh reagovat. Žádáme vás, abyste zajistili, že naše země podnikne všechny potřebné kroky k obnovení biologické rozmanitosti a zabránění škodám na zdraví, vodě a životním prostředí, odmění zemědělce za práci s přírodou a zajistí spravedlivé ceny za zdravé potraviny.

Občany, kteří podepsali iniciativu ECI Zachraňme včely a zemědělce, bude velmi zajímat, jak se s jejich požadavky naloží. Vyslechněte prosím tyto požadavky a zajistěte, aby se používání pesticidů stalo spíše výjimkou než normou.

 

V Opatovicích 1. 8. 2022

                                                           S úctou,          

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

            Hlavní 99, 753 56 Opatovice