Metodika kontroly zdraví včel

- redakce

2/2023, strana 16

Ministerstvo zemědělství vydalo 21. 12. 2022 v součinnosti se Státní veterinární správou Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2023.

Část I

Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené ze státního rozpočtu (EpM). Příslušný 9. oddíl (s. 17–18) týkající se včel přetiskujeme v plném znění.

 

MOR VČELÍHO PLODU

 

Mor včelího plodu VyLa (BV) monitoring / EpM120

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli, včel ošetřujících plod nebo medných zásob

od všech včelstev ze stanoviště v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného

pásma). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla

před dvěma lety ohniskem nebo ochranným pásmem, a pokud se v následujících letech

nevyšetřovalo.

Odebírají se:

1. vzorky měli odebrané z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů,

z každého včelstva na stanovišti nebo

2. vzorky včel ošetřujících plod v počtu nejméně 60 kusů včel utracených mrazem

z každého včelstva na stanovišti nebo

3. medné zásoby z plodového plástu o hmotnosti minimálně 15 g medu (objem polévkové lžíce) z každého včelstva na stanovišti zabalené v nepropustné vzorkovnici (sklo, plast).

Měl ze dna úlů nebo medné zásoby se odebírají jako směsný vzorek, který může zahrnovat

maximálně 25 včelstev.

Vzorky včel se odebírají a zasílají z jednotlivých včelstev, kdy směsný vzorek z maximálně

25 dílčích vzorků vytvoří laboratoř.

 

Mor včelího plodu VyLa (BV) / EpM160

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli nebo včel ošetřujících plod od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu vymezeném v mimořádných veterinárních

opatřeních nařízených krajskou veterinární správou. Vzorky se odebírají v termínech

a frekvenci určených v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených pro dotčené

ochranné pásmo.

Odebírají se:

1. směsné vzorky měli všech včelstev odebraných k tomuto účelu ze stanoviště; vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů

nebo

2. vzorky včel ošetřujících plod v počtu nejméně 60 kusů včel utracených mrazem

z každého včelstva na stanovišti.

Měl ze dna úlů se odebírá jako směsný vzorek, který může zahrnovat maximálně 10 včelstev.

Vzorky včel se odebírají a zasílají z jednotlivých včelstev, kdy směsný vzorek z maximálně

10 dílčích vzorků vytvoří laboratoř.

 

VARROÁZA – VyLa (PV) / EpM300

Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na každém stanovišti. Vzorky zimní měli musí být odebrány po takové lhůtě od provedeného podzimního ošetření včelstev, aby nebyl k vyšetření odevzdán léčebný spad. Vzorky měli se odebírají nejdříve za 30 dnů od dne vložení čistých podložek na dna úlů a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2023.

 

Část II

Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené chovatelem zvířat (ExM). Příslušný 5. oddíl (s. 22–23) týkající se včel přetiskujeme v plném znění.

 

Mor včelího plodu

 

Mor včelího plodu – VyLa (BV) / ExM110

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli, včel ošetřujících plod nebo medných zásob

od všech včelstev na stanovišti.

Odebírají se:

1.     vzorky měli odebrané z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů,

z každého včelstva na stanovišti nebo

2.     vzorky včel ošetřujících plod v počtu nejméně 60 kusů včel utracených mrazem

z každého včelstva na stanovišti nebo

3.     medné zásoby z plodového plástu o hmotnosti minimálně 15 g medu (objem polévkové lžíce) z každého včelstva na stanovišti zabalené v nepropustné vzorkovnici (sklo, plast).

Měl ze dna úlů nebo medné zásoby se odebírají jako směsný vzorek, který může zahrnovat

maximálně 25 včelstev. Vzorky včel se odebírají a zasílají z jednotlivých včelstev, kdy směsný vzorek z maximálně 25 dílčích vzorků vytvoří laboratoř.

Provádí se:

a)     před přemístěním včel nebo včelstev (včetně kočovných včelstev) na vzdálenost větší

než 3 km; vyšetření má platnost v příslušném kalendářním roce;

b)    před přemístěním včelích matek na vzdálenost větší než 3 km; vyšetření má platnost

v příslušném kalendářním roce.

 

VarrOÁZa

Ošetření včelstev proti varroáze se provádí podle pravidel stanovených v Metodickém

pokynu Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy –

č. j.: SVS/2021/130606-G. (Pozn. redakce: Citovaný metodický pokyn uveřejněn je na www.svscr.cz a lze si ho stáhnout přes QR kód uvedený v tomto článku).

 

Varroáza – předjarní léčebné ošetření / ExM310

Na základě vyhodnocení intenzity varroázy dle kódu EpM300 se na jednotlivých stanovištích

při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo provede ošetření všech včelstev

na stanovišti. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou

informací. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní

rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. 2023. Chovatel je povinen vést záznam o ošetření včelstev (viz Metodický pokyn výše).

 

Varroáza – letní sledování a ošetření včelstev / ExM330

Chovatel je povinen provádět monitoring varroázy a následné ošetření všech infestovaných

včelstev registrovanými veterinárními léčivými přípravky v souladu s příbalovou informací

za účelem ochrany dlouhověké generace včel před poškozením.

 

Vysvětlivky zkratek:

VyLa – laboratorní vyšetření

BV – bakteriologické vyšetření

PV – parazitologické vyšetření

 

Poznámka redakce:

Tuto zimu platí stále povinnost odběru zimní měli a její předání do 15. února 2023 k vyšetření na podatelny Krajské veterinární správy, respektive na Okresní inspektoráty Krajské veterinární správy. Vyšetření je i nadále zdarma. Několikaleté odborné argumentace v odborném tisku, na přednáškách a seminářích zpochybňující relevantnost vyšetření zimní měli s následnou chybnou predikcí varroózy stále nenachází odezvu ve státní správě. V současné době napjatého státního rozpočtu se zbytečně vydávají finanční prostředky na analýzy zimní měli. Jsme již posledním státem, kde se takto hospodaří a „tlumí“ varroóza.

Sběr měli. Foto Jaroslav Vogeltanz