Eurodotace v novém období trochu jinak

- redakce

8/2023, strana 7

Jsme na konci dvou zkrácených dotačních období, kterými se Česká republika nejdříve chtěla přiblížit kalendářnímu roku, ale vzápětí se musela vrátit k evropskému zemědělskému rozpočtovému roku, tzn. 1. 8. 2023 – 31. 7. 2024. V rámci druhého zkráceného období 1. 1. 2023 – 31. 7. 2023 vydal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) tři podrobné prováděcí příručky, které by měly platit i v řádném dotačním období 1. 8. 2023 – 31. 7. 2024, jak nám sdělil tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství.

Prováděcí příručky jsou pro varianty: Podání přes Portál farmáře, Podání přes jiný subjekt a Podání pro jiný subjekt (včelařský spolek, škola, uznané chovatelské sdružení). Každá varianta podání má svá specifika a omezení. Příručky lze stáhnout ze stránek SZIF: https://www.szif.cz/cs/szp23-vcely

 

PODPORY PRODUKTŮ VČELAŘSTVÍ

Podpory produktů včelařství jsou určeny chovatelům včel registrovaným u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s.  Nově je zahrnuje „Strategický plán Společné zemědělské politiky 2023–2027“, v jehož rámci jsou podpory definovány prostřednictvím včelařských intervencí. V České republice jde o následující intervence (dříve označované jako opatření):

Poradenská činnost a školení pro včelaře a jejich organizace: Je zaměřena na podporu výuky teoretického a praktického zvládnutí chovu včel.

Investice do hmotného a nehmotného majetku: Jsou zaměřeny na podporu technického zázemí pro chovatele včel.

Boj proti včelím škůdcům a nemocem, zejména varroóze: Je zaměřen na podporu nákupu léčiv chovateli včel.

Racionalizace kočování včelstev: Je zaměřena na podporu využívání včelí pastvy ze vzdálenějších lokalit.

Obnova včelstev v Unii a plemenářská práce: Je zaměřena na podporu včelařů, kteří chovají včelí matky plemene včely kraňské v rámci šlechtitelských chovů „Uznaného chovatelského sdružení včely medonosné kraňské".

Podpora laboratoří pro analýzu včelích produktů: Je zaměřena na podporu vybraných druhů rozborů medu.

 

Podání přes Portál farmáře

Poprvé mohou chovatelé včel podat žádost o dotaci včetně povinných příloh na Portál farmáře přímo Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu bez prostřednictví jiného subjektu podle nařízení vlády č. 53/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství. Jedná se o tato opatření:

ü  Investice do hmotného majetku (kód INHM);

ü  Racionalizace kočování včelstev (kód RCKO).

Portál farmáře je informační systém Státního intervenčního zemědělského fondu. Pro přístup do systému je nezbytné mít provedenou registraci, pokud ji nemá žadatel zřízenu na základě jiné dotace administrované SZIF. Pokud žadatel nemá zřízen přístup, je nezbytné vyplnit formulář ve formátu pdf „Žádost o přístup do portálu eAGRI a do Portálu farmáře SZIF“, který lze stáhnout na: https://www.szif.cz/cs/faq-pf.

 

Podání přes jiný subjekt

Příručka je určena chovatelům včel, kteří hodlají předložit požadavek o dotaci prostřednictvím uznaného žadatele spolupracujícího se Státním zemědělským intervenčním fondem při administraci včelařských dotací podle nařízení vlády č. 53/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství. Jedná se o tato opatření:

ü  Investice do hmotného majetku (kód INHM),

ü  Boj proti včelím nákazám (kód BPVN),

ü  Racionalizace kočování včelstev (kód RCKO),

ü  Analýza včelích produktů (kód ANVP),

ü  Plemenářské práce (kód PLEM).

Žadatelé o dotaci pro typy těchto podpor jsou právnické osoby, jejichž způsobilost je stanovena podle nařízení vlády, a liší se dle jednotlivých dotačních opatření. Chovatelé včel mohou vznést nárok – podat požadavek na dotaci prostřednictvím žadatelů. Požadavek je nutno doručit žadateli vždy v originále opatřený originálním podpisem chovatele včel. Nelze jej doručit chovatelem včel přímo na Státní zemědělský intervenční fond.

Informaci o žadatelích, kteří jsou způsobilí podle podmínek nařízení vlády zveřejňuje SZIF nejpozději do 30 dnů od podání žádosti jednotlivých žadatelů na SZIF. Seznam je zveřejněn na adrese: https://www.szif.cz/cs/szp23-vcely

 

Přehled uznaných žadatelů o včelařské dotace pro chovatele včel 2023

Dotační opatření

Žadatel

Název

Určeno

Název

Sídlo

Kontakt

Pořádání vzdělávací akce pro chovatele včel a vedení včelařského

kroužku pro dětí a mládež do 18 let

pro pořadatele vzdělávacích akcí

a vedoucí včelařských kroužků

Střední odborné

učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací

centrum, o. p. s

Slatiňanská 135,

538 25 Nasavrky

+420 469 677 128

info@souvnasavrky.cz

Střední odborné

učiliště, Blatná, U

Sladovny 671

U Sladovny 671,

388 16 Blatná

+420 773 899 716

radek.hykl@psnv.cz

Investice do hmotného majetku

pro chovatele včel

Spolek pro rozvoj

včelařství Mája

Č. p. 48,

331 44 Kožlany

+420 731 440 599

radka@majabee.cz

Český svaz včelařů, z. s.

Křemencova 8,

115 24 Praha 1

+420 224 932 423

www.vcelarstvi.cz

dotace@vcelarstvi.cz

Boj proti včelím nákazám

pro výrobce a distributory

vybraných léčiv a chovatele včel

Český svaz včelařů, z. s.

Křemencova 8,

115 24 Praha 1

Racionalizace kočování včelstev

pro chovatele včel

Český svaz včelařů, z. s.

Křemencova 8,

115 24 Praha 1

Plemenářská práce

pro šlechtitelské chovy včelích

matek

Český svaz včelařů, z. s.

(Uznané chovatelské

sdružení)

Křemencova 8,

115 24 Praha 1

Analýza včelích produktů

pro akreditované laboratoře a

chovatele včel

Český svaz včelařů, z. s.

Křemencova 8,

115 24 Praha 1

Pracovní společnost

nástavkových

včelařů CZ, z. s.

Hlavní 99,

753 56 Opatovice

+420 773 899 716

radek.hykl@psnv.cz

 

Podání pro jiný subjekt

Tato příručka je určena jiným subjektům, tj. včelařským spolkům, školám a uznanému chovatelskému sdružení, hodlajícím podat žádost o podporu. V případě jejich způsobilosti jsou uznaným žadatelem a spolupracujícím se Státním zemědělským intervenčním fondem při administraci podpor produktů včelařství podle nařízení vlády č. 53/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství.

V této příručce jsou popsány následující typy opatření, na něž může žadatel podat žádost na SZIF:

ü  Školení pro včelaře a výstavnictví je rozděleno na tři podopatření:

o   pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel (kód VA),

o   vedení včelařských kroužků pro děti a mládež do 18 let (kód VKM),

o   pořádání výstavy nebo účast na výstavě jako vystavovatel (kód VYST).

ü  Investice do hmotného majetku (kód INHM).

ü  Boj proti včelím nákazám (kód BPVN).

ü  Racionalizace kočování včelstev (kód RCKO).

ü  Plemenářské práce (kód PLEM).

ü  Analýza včelích produktů (kód ANVP).

Pro podání žádosti na opatření v odvětví produktů včelařství musí mít každý žadatel zřízen přístup na Portál farmáře, čímž získá individuální účet pro další komunikaci se Státním zemědělským intervenčním fondem. Žadatelé, kteří již disponují účtem na Portálu farmáře z důvodu podání žádosti v minulých letech, proces registrace opakovat nemusí a pokračují při podání žádostí postupem dle kapitoly Přihlášení do Portálu farmáře.

 

Shrnutí

Eurodotace řeší podpůrné dotace pro včelaře téměř 20 let. Rozsah podporovaných opatření se v podstatě nemění. Alokovaná částka pro každý rok na období 2023–2027 je 110 milionů korun. V posledních letech došlo k rozdílné výši podpor v Investicích do hmotného majetku a Racionalizace kočování včelstev pro zájmové včelaře a profesionály, přibyla podpora výstav a rozšířila se paleta dotovaných rozborů medu. Prostředky na opatření Boj proti varroóze se razantně meziročně navyšovaly, proto došlo ke snížení procentického příspěvku na léčivé přípravky. Nově jsou podporovány dezinfekční prostředky, a naopak se již několik let nepodporují monitorovací přípravky varroózy, což je z pozice Státní veterinární služby krátkozraké. Správným monitorováním se včas a cíleně varroóza tlumí a také se snižuje spotřeba akaracidů ve prospěch kvality včelích produktů. Toto vše je však nutné zdůraznit ve spojení s kvalitním a přístupným vzděláváním včelařů, které je třeba více podporovat.

Ilustrační foto Václav Přibáň