Revidovaná iniciativa EU k ochraně opylovatelů

- redakce

8/2023, strana 9

Evropská unie představila 24. 1. 2023 revidovaný akční rámec své iniciativy zaměřené na ochranu opylovatelů. Je součástí strategie v oblasti biodiverzity do roku 2030 s ambicí zastavit úbytek počtu druhů a množství opylovatelů. Jde zatím o návrh a bude záležet na jednotlivých členských státech a jejich institucí, do jaké míry se s danou představou ztotožní a naplní ji konkrétními skutky.

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů: Revize iniciativy EU k opylovatelům – Nová dohoda pro opylovatele

Přibližně čtyři z pěti druhů plodin a divoce kvetoucích rostlin v Evropě závisí, alespoň do určité míry, na opylování hmyzem. Hmyz svou opylovací službou přispívá zemědělské výrobě odhadem nejméně pěti miliardami eur ročně. Podle Evropského červeného seznamu klesá populace přibližně jednoho ze tří druhů včel, motýlů a pestřenek. Jeden z deseti druhů včel a motýlů je přímo ohrožen vyhynutím.

V roce 2018 přijala Komise EU vůbec první rámec EU pro řešení úbytku volně žijících opylovatelů, tzn. Iniciativu EU pro opylovatele, jejíž cíle podpořila Zelená dohoda (The Green Deal). Iniciativa prošla v roce 2021 a 2022 dalšími úpravami v důsledku nových zjištění. Důležitou roli také sehrál návrh zákona o obnově přírody, předložený loni v létě Komisi EU k dalšímu projednání. Revidovaná Iniciativa stanoví postup plnění svých návrhů na rok 2030. Za priority považuje:

      I.         Zlepšení znalostí o úbytku opylovatelů, jeho příčinách a důsledcích.

    II.         Zlepšení ochrany opylovatelů a řešení příčin jejich úbytku.

  III.         Mobilizace společnosti, podpora strategického plánování a spolupráce na všech úrovních.

 

Přehled cílů a akcí dle jednotlivých priorit revidované iniciativy EU k ochraně opylovatelů.

Info pro grafika- barva v tabulce není závazná, ale měly by tam být tři základní barevné oddíly, a podkapitolky vždy odstínem se lišící v základní barvě – já zvolila jako základní žlutou, modrou a červenou + odstíny, ale volba je na grafikovi.

 

PRIORITA I:

Zlepšení znalostí o úbytku opylovatelů, jeho příčinách a důsledcích

Cíle, kterých má být dosaženo do roku 2030

Stav opylovatelů a hlavní příčiny jejich úbytku bude pravidelně sledovat celoevropský monitorovací systém a pravidelně ho bude vyhodnocovat. To poskytne základ pro vývoj spolehlivých ukazatelů informujících o dopadech příslušných vnitrostátních a unijních politik na opylovatele. Budou zaplněny kritické mezery ve znalostech o úbytku opylovatelů, jeho příčinách a důsledcích pro společnost a ekonomiku. Bude zajištěn otevřený přístup k údajům a informacím o opylovatelích.

Akce

Termín dokočení

1. Tvorba komplexního monitorovacího systému

 

1.1

Komise a členské státy dokončí vývoj a testování standardizované metodiky systému EU pro monitorování opylovatelů (EU-PoMS). Metodika zajistí každoroční poskytnutí dat o početnosti a rozmanitosti druhů opylovatelů se statistickou oporou, aby bylo možné posoudit, zda se úbytek opylovatelů zvrátil jak na národní, tak evropské úrovni. Jakmile bude metodika k dispozici, členské státy systém zavedou v praxi. 

2026

1.2

Komise s podporou členských států a Evropské agentury pro životní prostředí navrhne integrovaný rámec pro sledování úbytku opylovatelů, jeho příčin a důsledků. Komise bude nadále podporovat systematické shromažďování údajů o hlavních hrozbách pro opylovatele, zejména prostřednictvím iniciativ EMBAL1 a Insignia2.

2026

1.3

Komise vypracuje ukazatele stavu populací opylovatelů a tlaků, kterým čelí. Prozkoumá možnosti rozvoje ukazatelů vlivu opylovatelů na zdraví ekosystémů, hospodářství a dobré životní podmínky lidí. Cílem je přispět k hodnocení příslušných politik, jako je společná zemědělská politika (viz Opatření 5.4).

Nepřetržitě do r. 2030

2. Podpora, výzkum a hodnocení

 

2.1

Komise a členské státy podpoří výzkum a inovace týkající se stavu opylovatelů, příčin a důsledků jejich úbytku, a účinných zmírňujících opatření. Základní a aplikovaný výzkum podporovaný rámcovým programem EU pro výzkum a inovace (Horizont Evropa) v součinnosti s vnitrostátními výzkumy prioritně rozšíří vědomosti o všech skupinách opylovatelů a zlepší porozumění vznikajícím hrozbám pro opylovatele.

Nepřetržitě do r. 2030

2.2

Komise dokončí hodnocení Evropského červeného seznamu pro klíčové skupiny hmyzích opylovatelů – včely, pestřenky, motýly a můry.

2024

2.3

Komise společně s členskými státy a Evropskou agenturou pro životní prostředí určí a zmapuje klíčové oblasti výskytu opylovatelů v EU, které by se měly stát těžištěm úsilí v ochraně a obnově biotopů opylovatelů.

2025

3. Podpora budování kapacit a sdílení znalostí

 

3.1

Na základě posouzení nedostatků Komise a členské státy podpoří investice do zvýšení kapacity odborníků EU na taxonomii (pojmenovávání, popis, klasifikaci) opylovatelů, aby uspokojili potřeby výzkumu a monitoringu. Členské státy zvýší úsilí ve vzdělávání a vzniku pracovních příležitostí v této oblasti.

Nepřetržitě do r. 2030

3.2

Komise bude pokračovat ve vývoji databáze druhů opylovatelů (včetně popisu, obrázků a map rozšíření každého druhu). Podpoří vznik terénních příruček a identifikačních klíčů pro snazší monitoring opylovatelů.

2025

3.3

Komise a členské státy podpoří otevřený přístup k údajům a informacím vzešlým z výzkumu, monitoringu a dalších relevantních zdrojů, jako jsou údaje o využívání půdy v rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS) společné zemědělské politiky.

Nepřetržitě do r. 2030

3.4

Komise a Evropská agentura pro životní prostředí budou nadále sdílet znalosti prostřednictvím informačního portálu EU o opylovatelích3 a Informačního systému o biologické rozmanitosti pro Evropu (BISE)4.

Nepřetržitě do r. 2030

3.5

Komise a členské státy podpoří další rozvoj výzkumné infrastruktury důležité pro zlepšení znalostí o opylovatelích včetně stávajících iniciativ, jako je Distribuovaný systém vědeckých sbírek (DiSSCo)5 a Dlouhodobý výzkum ekosystémů v Evropě (eLTER)6 .

2026

PRIORITA II:

Zlepšení ochrany opylovatelů a řešení příčin jejich úbytku

Cíle, kterých má být dosaženo do roku 2030

Pro opylovatele a jejich biotopy budou identifikována a provedena vhodná opatření na jejich ochranu a obnovu. Opatření související s opylovateli budou začleněna do společné zemědělské politiky. Členské státy plně využijí finanční možnosti k zachování a obnově venkovských a městských biotopů opylovatelů, a to i v rámci politiky soudržnosti EU. Biotopy opylovatelů budou účinně propojeny v širší krajině, což umožní rozptýlení opylovatelů na celém území a reakci na nepříznivé vlivy klimatu. Opylovatelé budou chráněni před dopady pesticidů, dalších látek znečišťujících životní prostředí a před invazními nepůvodními druhy.

4. Zlepšení ochrany opylovatelů a jejich biotopů

 

4.1

Komise dokončí vývoj plánů na ochranu ohrožených druhů opylovatelů. Dva plány se dotknout zemědělské a lesní krajiny, třetí Kanárských ostrovů. Komise a členské státy podpoří jejich realizaci.

2026

4.2

Komise určí typické opylovatele biotopů chráněných směrnicí o biotopech. Členské státy zajistí, aby opatření prováděná pro tato stanoviště, zejména v rámci sítě Natura 2000, zohledňovala ochranu opylovatelů. Členské státy zajistí dostatečné financování těchto opatření.

Nepřetržitě do r. 2030

4.3

Členské státy se zaměří na potřeby ohrožených druhů opylovatelů (dle Evropského červeného seznamu) v managementu stávajících chráněných oblastí a ve svých závazcích vůči novým chráněným oblastem v rámci strategie EU pro biologickou rozmanitost do roku 2030.

Nepřetržitě do r. 2030

4.4

Komise a členské státy s podporou Evropské agentury pro životní prostředí navrhnou plán sítě ekologických koridorů pro opylovatele Buzz Lines a vypracují opatření pro jeho realizaci. Plán se opře o zmapování klíčových oblastí výskytu opylovatelů a o vytvoření nových biotopů prostřednictvím obnovy. Na podporu implementace sítě Buzz Lines členské státy začlení ochranu opylovatelů do politik územního plánování na národní, regionální a místní úrovni.

2027 s nepřetržitou implementací do r. 2030

4.5

Komise a členské státy budou nadále podporovat ochranu opylovatelů prostřednictvím programu LIFE.

Nepřetržitě do r. 2030

5. Obnova biotopů opylovatelů v zemědělské krajině

 

5.1

Komise bude pokračovat ve spolupráci s členskými státy na zvýšení podpory zemědělství šetrného k opylovatelům v rámci společné zemědělské politiky. Členské státy vyvinou a budou provádět cílené a strategicky plánované zásahy, aby zvrátily úbytek opylovatelů v zemědělské krajině do roku 2030 jako součást společné zemědělské politiky a dalších nástrojů, jako jsou vnitrostátní a regionální opatření na ochranu přírody. Zajistí soudržnost a součinnost těchto nástrojů a opatřeními. S ohledem na tuto potřebu Komise prozkoumá možnosti, jak nejlépe řešit ochranu a obnovu opylovatelů v budoucí reformě společné zemědělské politiky.

Nepřetržitě do roku 2030

5.2

Komise bude nadále vybízet členské státy a zúčastněné strany, aby sdílely osvědčené postupy a koordinovaly je v rámci současné společné zemědělské politiky. Cílem je usnadnit navrhování a používání účinných nástrojů přínosných pro opylovatele, jako jsou systémy plateb založených na výsledcích nebo kolektivní opatření přijatá zemědělci, a to i prostřednictvím sítě EU CAP a dalších platforem zúčastněných stran. 

2027

5.3

Členské státy posílí kapacitu zemědělského poradenství pro ochranu a obnovu opylovatelů. Zavedou komunikační a demonstrační aktivity směrem k programům vstřícným k opylovatelům.

Nepřetržitě do r. 2030

5.4

Jakmile bude dostatečně zaveden systém EU pro monitoring opylovatelů (EU-PoMS), Komise bude pokračovat na vývoji ukazatele opylovatelů s cílem začlenit ho do sledování a hodnocení výkonnosti společné zemědělské politiky.

2026

6. Zmírnění dopadů pesticidů na opylovatele

 

6.1

Komise bude požadovat, aby všechny členské státy zavedly systémy v souladu s příslušnými právními požadavky, které zajistí, že profesionální uživatelé přípravků na ochranu rostlin zavedou integrovanou ochranu proti škůdcům s cílem minimalizovat dopad těchto přípravků na opylovatele.

2026

6.2

Komise posoudí možnost zlepšit stávající harmonizované ukazatele rizik nebo vypracovat nové, aby se lépe odhadly trendy v riziku používání přípravků na ochranu rostlin, včetně rizik pro opylovatele.

Nepřetržitě do r. 2030

6.3

Komise bude nadále sledovat nouzová povolení pro pesticidy škodlivé pro opylovatele a v případě potřeby požádá Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby posoudil odůvodnění poskytnutá členskými státy. Komise pověří úřad EFSA vypracováním konkrétních protokolů pro hodnocení těchto odůvodnění. Pokud shledá nouzová povolení jako neopodstatněná, rozhodne o jejich zákazu. Komise bude sledovat realizaci pokynů pro nouzová povolení a případně zváží stanovení právně závazných kritérií podle nařízení (ES) č. 1107/2009 o tom, kdy lze nouzová povolení udělit.

Nepřetržitě do r. 2030

6.4

Komise bude spolupracovat s členskými státy na schválení a provedení revidovaného dokumentu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o hodnocení rizik pro včely při používání pesticidů7, jakmile bude zveřejněn. Poté, kdy budou k dispozici nové znalosti nebo nástroje pro modelování, požádá Komise úřad EFSA o další přezkum.

2024

6.5

Komise společně s členskými státy vypracuje pracovní plán pro vývoj, validaci křížové laboratorní porovnání dostatečných testovacích metod pro stanovení toxicity pesticidů pro opylovatele, včetně volně žijících. Tento pracovní plán zváží indikační druhy, které je třeba testovat, a zahrne subletální a chronické účinky pesticidů. Jeho součástí bude podpora mezinárodního uznání těchto metod prostřednictvím nových pokynů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), týkajících se testování.

2025

6.6

Komise připraví podle článku 27 nařízení (ES) č. 1107/2009 prováděcí nařízení stanovující postup a kritéria pro identifikaci nepřijatelných koformulantů v přípravcích na ochranu rostlin, jejichž součástí budou kritéria ochrany životního prostředí vztahující se na opylovatele.

2024

7. Zlepšení městských biotopů opylovatelů

 

7.1

Komise a členské státy vyzvou města, aby realizovala příručky na téma „měst přátelských k opylovatelům“8.

Nepřetržitě do r. 2030

7.2

Při vytváření plánů městské zeleně9 zváží evropská města požadavky na ochranu opylovatelů.  

Nepřetržitě do r. 2030

8. Snížení dopadu invazních nepůvodních druhů na opylovatele

 

8.1

Komise posoudí ohrožení opylovatelů invazními nepůvodními druhy dosud nezařazenými na seznam invazních nepůvodních druhů vzbuzujících obavy Unie podle nařízení (EU) č. 1143/2014, a připraví posouzení rizik pro ty nejproblematičtější.

2025

8.2

Komise posoudí možnosti managementu invazních nepůvodních druhů rostlin, které jsou nejškodlivější pro volně žijící opylovatele. Cílem je zvýšit dostupnost a účinnost nechemických možností zásahů proti těmto rostlinám.

2028

8.3

Komise vypracuje pokyny na podporu používání původních rostlin a směsí semen šetrných k opylovatelům v daných oblastech, včetně soukromých zahrad, veřejných prostranství, zemědělské půdy a lesů.

2027

9. Zmírnění dopadu klimatických změn a jiných příčin úbytku opylovatelů

 

9.1

Komise s podporou Evropské agentury pro životní prostředí určí nejzranitelnější oblasti pro opylovatele v souvislosti se změnou klimatu, navrhne a provede cílená zmírňující opatření. Členské státy zváží ve svých vnitrostátních strategiích pro klimatické změny dopady na opylovatele a jejich biotopy. 

Nepřetržitě do r. 2030

9.2

Členské státy zmírní dopad světelného znečištění na opylovatele prostřednictvím vnitrostátních, regionálních a místních politik. Komise podpoří příjem souvisejících pokynů pro veřejnost10 a města1.

Nepřetržitě do r. 2030

9.3

Evropská agentura pro chemické látky vypracuje pokyny pro hodnocení rizik biocidů na opylovatele.

2024

PRIORITA III:

Mobilizace společnosti a podpora strategického plánování

a spolupráce na všech úrovních

Cíle, kterých má být dosaženo do roku 2030

Na národní, regionální a místní úrovni budou vypracovány a realizovány akční plány pro zvrat úbytku opylovatelů. Dopad veřejných politik zvýší účinná mobilizace široké veřejnosti a firem. Dopad jednotlivých opatření zlepší spolupráce a koordinace příslušných aktérů na všech úrovních. EU se ujme v globálním měřítku vedení podpory mezinárodních akcí týkajících se opylovatelů.

10. Pomoc občanům a firmám v jejich aktivitách

10.1

Komise a členské státy budou nadále zvyšovat povědomí veřejnosti o úbytku opylovatelů a zapojí ji do akcí zaměřených na řešení problému podporou v oblasti komunikace a vytváření sítí.

Nepřetržitě do r. 2030

10.2

Komise a členské státy podpoří občanskou vědu a usnadní účast veřejnosti při monitoringu a ochraně opylovatelů, zejména při zapojení mládeže a využití participativního řízení.

Nepřetržitě do r. 2030

10.3

Komise a členské státy podpoří využívání příruček k opatření na ochranu opylovatelů v klíčových podnikatelských odvětvích, mj. prostřednictvím platformy EU Business @ Biodiversity12.

Nepřetržitě do r. 2030

11. Podpora strategického plánování a spolupráce na všech úrovních

 

11.1

Členské státy vyvinou v úzké spolupráci se zúčastněnými stranami a občany národní strategie opylovatelů, které budou koordinovat a stimulovat úsilí ve všech příslušných odvětvích a politikách s cílem zvrátit úbytek opylovatelů do roku 2030. Komise podpoří v tomto smyslu členské státy, mj. prostřednictvím Pracovní skupiny pro opylovatele platformy EU pro biodiverzitu. 

2025

11.2

Komise a členské státy podpoří opatření na ochranu opylovatelů na regionální a místní úrovni, a to i prostřednictvím fondů politiky soudržnosti EU. Regionální a místní orgány vypracují v úzké spolupráci se zúčastněnými stranami a místními komunitami akční plány přispívající k úsilí EU a států o zvrat úbytku opylovatelů do roku 2030.

Nepřetržitě do r. 2030

11.3

Evropský výbor regionů podpoří realizaci Iniciativy mezi místními a regionálními orgány a podpoří sdílení znalostí a osvědčených postupů, jak chránit opylovatele. Komise a Evropský výbor regionů budou spolupracovat při zapojení všech úrovní veřejné správy, čímž zajistí podporu, impulz a koordinaci akcí prováděných na místní a regionální úrovni.

Nepřetržitě do r. 2030

11.4

Komise bude nadále usnadňovat spolupráci mezi více aktéry prostřednictvím stávajících platforem, jako je Pracovní skupina pro opylovatele platformy EU pro biodiverzitu, politická platforma Interreg, program TAIEX-EIR Peer 2 Peer, síť společné zemědělské politiky EU a platforma EU pro ekologizaci měst. Komise prozkoumá další potřeby pro zvýšení kapacity spolupráce mezi více aktéry na úrovni EU.

Nepřetržitě do r. 2030

11.5

Komise a členské státy budou nadále podporovat účinné mezinárodní akce týkající se opylovatelů, a to i v rámci Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Úmluvy o biologické rozmanitosti a OECD.

Nepřetržitě do r. 2030

 

Poznámky:

1.      European Monitoring of Biodiversity in Agricultural Landscapes (EMBAL)

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=25560696

2.      Pesticide monitoring (Insignia)

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=36702461

3.      https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/EU+Pollinator+Information+Hive  

4.      https://biodiversity.europa.eu  

5.      Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo)

https://www.dissco.eu/

6.      Integrated European Long-Term Ecosystem, Critical Zone and Socio-ecological Research (eLTER) https://elter-ri.eu/

7.      https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295  

8.      https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/Cities  

9.      https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/urban-greening-platform_en  

10.   https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/Citizens 

11.   https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/Cities  

12.   Příručky o akci na ochranu opylovatelů viz https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/Businesses  

 

Zdroj:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A35%3AFIN&qid=1674555285177

Ilustrační foto Věra Kuttelvašerová-Stuchelová.

Ekologizaci měst, která je součást Iniciativy EU, si veřejnost často spojuje s populárními „hmyzími hotely“. Foto Jiří Prachař