Důležitá „Včelí vyhláška“

- redakce

8/2023, strana 31

Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel č. 144/2023 Sb., platí od 1. 7. 2023. 

Jedná se o prováděcí vyhlášku, která uvádí do praxe pasáže týkající se včelařství v novele veterinárního zákona č. 246/2022 Sb., ze dne 1. 10. 2022. Nová vyhláška nahrazuje Vyhlášku č. 18/2018 Sb.

Nová vyhláška doznala podstatné zeštíhlení, protože mnohé pasáže, které reagují na aktuální nákazovou situaci řeší každoročně aktualizovaná Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, kterou vydává Státní veterinární správa.

 

Nová vyhláška stanoví:

a) veterinární požadavky na prostředí včel a včelstev, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami,

b) opatření k tlumení a zabránění šíření některých nebezpečných nákaz včel,

c) rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev,

d) podrobněji postup při uplatňování náhrady nákladů a ztrát vzniklých v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených k tlumení některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka podle § 67 zákona a náležitosti žádosti o její poskytnutí.

 

Změny oproti Vyhlášce č. 18/2018 Sb.

ü  zrušila se povinnost hlásit zvýšené úhyny včelstev krajské veterinární správě v souvislosti s varroózou, včetně šetření na místě a nařízení ochranných a zdolávacích opatření, která podrobně řeší každoročně aktualizovaná Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace,

ü  zrušila se povinnost vydávání veterinárního osvědčení k přemístění včelstev mimo kraj,

ü  mor včelího plodu a hniloba včelího plodu nová vyhláška řeší odděleně, včetně ohlašovacích a zdolávacích opatření,

ü  zkracuje se doba, po kterou se požaduje předchozí vyšetření při výskytu moru včelího plodu a hniloby včelího plodu z 12 na 4 měsíce. 

 

Celé znění Vyhlášky č. 144/2023 Sb. je na odkazu https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-144/zneni-20230701.

Ilustrační foto ze Žárovic na jižní Moravě Milan Motyka