Kontroly včelařů Českou plemenářskou inspekcí

Zdenka Majzlíková

2/2024, strana 4

V roce 2023 zkontrolovala Česká plemenářská inspekce 317 chovatelů včel, z toho u 81 chovatelů bylo kontrolou na místě zjištěno porušení plemenářského zákona.

Nedostatky zjištěné při kontrole na místě se týkaly nesplnění povinnosti odesílání hlášení o počtu včelstev a počtu umístění jednotlivých stanovišť k 1. září kalendářního roku. Česká plemenářská inspekce provádí tyto kontroly ve větší míře od roku 2021, kdy zjistila porušení plemenářského zákona u necelého jednoho procenta chovatelů, avšak v roce 2022 došlo k významnému nárůstu porušení na 24,4 %. V roce 2023 byla porušení plemenářského zákona zjištěna u 25,5 % chovatelů.

 

Chovatelské povinnosti

Povinnosti všech chovatelů včel vyplývají ze Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) ve znění pozdějších předpisů a to § 23, odstavec 1, písmeno c) a jsou specifikovány v § 80 a § 80a vyhlášky 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

            Včelaři jsou povinni předávat Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., se sídlem v Hradištku pod Medníkem na formuláři vydaném touto organizací údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť k 1. září kalendářního roku. Konečný termín pro předání těchto údajů je 15. září kalendářního roku.

Dosud neregistrovaný včelař, který hodlá začít s chovem včel, může hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť zaslat Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., kdykoliv v průběhu roku.

Pokud chce registrovaný chovatel včel přemístit včelstva na místo neevidované jako stanoviště, nebo ruší již stanoviště registrované, může Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., zaslat hlášení o umístění stanovišť kdykoli v průběhu roku.

Chovatelé, u kterých bylo zjištěno porušení zákona, budou zařazeni pro výběr ke kontrole podle analýzy rizika pro příští období.

Podrobné informace včetně formulářů jsou zveřejněny na www.cmsch.cz/evidence-a-registrace/vcely.

 

Poznámka: Uvedenou povinnost včelaři často chybně zaměňují se žádostí o dotační titul 1. D. Podpora včelařství, která se podává do 15. 10. kalendářního roku Českému svazu včelařů, z. s., k administraci dotace. Jedná se však o dvě nesouvisející a neprovázané záležitosti.