Mor včelího plodu v Praze

Rostislav Ovčarik

2/2024, strana 18

V červnu 2023 bylo na jednom stanovišti včel v Praze zachyceno nové ohnisko moru včelího plodu. Díky jeho včasnému odhalení a přijatým mimořádným veterinárním opatřením nedošlo, doufejme, k rozšíření nákazy na okolní včelstva.

 

Tento případ ukázal, že morové spory ve skrytu zarputile číhají na svou příležitost. Proto by pražští včelaři měli být stále ve střehu a chránit se před útoky zákeřného nepřítele. Nejspolehlivější a nejefektivnější ochranou je pravidelné plošné vyšetřování včelstev na mor včelího plodu (MVP) a systematická osvěta této nemoci včel mezi včelaři.

Pomocnou ruku v nikdy nekončícím boji s původcem nemoci Paenibacillem larvae již třetí rok po sobě nabízí včelařům, kteří mají svá stanoviště na území hlavního města Prahy, pražský magistrát. Na základě dobrých zkušeností z prvních dvou ročníků preventivní a osvětové kampaně Hrr na mor byl letos spuštěn třetí ročník.

 

Oslovení chovatelů

Pražským včelařům registrovaným přes internetový portál LPIS byly do jejich poštovních schránek doručeny výzvy k zapojení do dobrovolného plošného vyšetření včel na MVP. Obsahovaly podrobné instrukce pro sběr a odevzdání vzorků měli, k nimž byly přiloženy standardizované krabičky na vzorky měli a štítky na popis vzorků.

Nyní mohou včelaři odevzdávat vzorky na několika sběrných místech v Praze. Nebo zasílat poštou na centrální sběrné místo, které od letoška zajišťuje hromadné odeslání všech vzorků na vyšetření do akreditované laboratoře. Nově jsou zavedeny tři pevné termíny pro doručení vzorků na sběrná místa: 25. l., 25. 2. a 25. 3. 2024. Tato logistická opatření přispějí k plynulejšímu zpracování a vyšetření vzorků a k rychlejší zpětné vazbě o výsledcích vyšetření.

 

Výsledky vyšetření

Všichni včelaři, kteří odevzdají své vzorky na bezplatné vyšetření, dostanou nejpozději do dvou měsíců od příslušného termínu uzávěrky sběru vzorků na své e-mailové adresy elektronickou verzi protokolu o vyšetření. To platí pro negativní výsledky vyšetření. V případě pozitivních nálezů zkontaktuje včelaře neprodleně přímo Městská veterinární správa Státní veterinární správy, která tyto případy automaticky převezme pod svou kontrolu.

 

Význam plošného vyšetření moru včelího plodu

Opakování je matkou moudrosti, proto si stručně připomeňme tři dobré důvody pro účast v plošném vyšetření včelstev na mor včelího plodu:

      I.         Je-li včelstvo akutně nakaženo morem včelího plodu, svému osudu neunikne a nemá smysl, aby chovatel strkal před krutou pravdou hlavu do písku. Na jeho problém se dříve či později stejně přijde, až se nákaza rozšíří do širšího okolí. Brzké odhalení nákazy však může eliminovat zbytečné větší škody.

    II.         Včelstvo nemusí mít žádné klinické příznaky, ačkoliv v něm jsou spory Paenibacillus larvae. Mor včelího plodu je bakteriální nákaza, která se rozvíjí po řadu měsíců. Preklinickou fázi nákazy lze odhalit pouze laboratorním vyšetřením. Pokud včelař odhalí přítomnost morových spor včas, tzn. na začátku preklinické fáze, má ještě šanci zachránit nejenom celý svůj chov, ale i postižené včelstvo či včelstva.

  III.         Praha je specifická tím, že každoročně v ní začínají i končí se včelařením vysoké desítky včelařů. Na jedné straně se tak na území hlavního města objeví mnoho nových včelstev, často nejasného původu, na druhé straně řada včelstev zmizí, aniž by se pátralo po příčinách úhynu. Organizovanost včelařů je přitom v Praze obecně nízká. Mnozí vůbec nemají informace o aktuální nákazové situaci nebo se o ni ani nezajímají, nemluvě o znalostech zásad prevence nebezpečných nákaz.

K výše uvedeným důvodům se letos připojuje vysoce aktuální riziko plynoucí z nedávno odhaleného ohniska nákazy přímo v Praze. Dává proto smysl otestovat právě teď co největší počet pražských stanovišť, aby se potvrdila úspěšnost eradikace moru anebo, aby se co nejdříve odhalily další potenciální zdroje nákazy.

Odevzdání vlastního vzorku na vyšetření je jen první dobrý krok. Je však třeba přesvědčit i své sousedy a přátele včelaře, aby se do plošného vyšetření zapojili v co největším počtu. Pomohou tím sami sobě a všem ostatním navzájem.

 

Poradna pro mor včelího plodu

Organickou součástí projektu Hrr na mor je Poradna MVP, která bezplatně slouží po dobu kampaně zájemcům o informace či o pomoc týkající se jak organizace akce, tak konkrétních otázek, či problémů týkajících se moru včelího plodu.

Kontakty: admin@hrrnamor.cz, tel. 731 194 038.

 

Hrr na mor 2023 v číslech

Připomeňme si ještě některá zajímavá čísla druhého ročníku kampaně, která vloni, mimo jiné, přispěla k odhalení ohniska moru včelího plodu v Praze.

Na začátku roku 2023 bylo v Praze registrováno celkem 1 234 stanovišť včelstev, z nichž zhruba 12 % má v LPIS uvedenu mimopražskou adresu příslušného včelaře. Napřímo bylo dopisem a e-mailem osloveno 1 011 včelařů.

V průběhu února a března 2023 bylo na osm sběrných míst odevzdáno nebo doručeno 252 vzorků na vyšetření, z nichž bylo 14 vyřazeno, protože nesplňovalo parametry pro vyšetření. Vyšetřeno tak bylo 238 vzorků. Mezi nimi byl identifikován jeden pozitivní vzorek ze stanoviště, které bylo následně vyšetřeno Městskou veterinární správou Státní veterinární správy.

 

Závěrem

Výše uvedená data vyvracejí argument nemnohých kritiků kampaně Hrr na mor, že akce založená na dobrovolném odevzdání vzorku není efektivním nástrojem pro odhalování nebezpečné nákazy. Nezbývá než věřit, že konkrétní případ přiměje k zapojení do dalšího ročníku kampaně ještě více včelařů, než tomu bylo vloni. Pořadatelem kampaně prevence a osvěty moru včelího plodu Hrr na mor 2024 je hlavní město Praha. Odborným garantem je Městský výbor Českého svazu včelařů, z. s., v Praze.

www.hrrnamor.cz

 

Komisionální prohlídka stanoviště postiženého morem včelího plodu, které bylo odhaleno v rámci kampaně Hrr na mor.

Příškvary uhynulých larev nemusí být na první pohled viditelné. Rozezná je jen oko zkušeného prohlížitele.

Mapa aktuálně platných ochranných pásem moru včelího plodu ke konci roku 2023 ukazuje, že se pražští včelaři mají mít na pozoru. Podle mimořádných veterinárních opatření se mj. nesmí přemisťovat včelstva z těchto pásem. Zdroj: www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/