V Praze proběhl sněm PSNV

- redakce

4/2024, strana 38

Začátkem března proběhl v Praze XII. sněm Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s. (PSNV). 

I když PSNV má téměř 700 členů, sněmu se tradičně zúčastňuje malé množství členů. Letos to bylo něco přes třicet členů. Takto malá účast na sněmu opět otevřela diskuzi o jiných formách sněmu, například on-line platformy, který by byl pro členy možná přístupnější. Problémy by však byly s hlasováním, ochranou informací apod.   

Na sněmu byly předneseny tradiční zprávy za roční činnost PSNV, proběhla pravidelná volba 1/3 členů Rady a kontrolní komise, ve kterých členům končil mandát. Volbou bylo potvrzeno složení Rady PSNV stejné jako v minulém roce. Ekonomická bilance PSNV, včetně Moderního včelaře, je ve zdravé kondici, přestože časopis v roce 2023 prošel v České republice změnou distributora a vyrovnal se s insolvencí jednoho z distributorů.

Sněm kladně hodnotil ukončený dvouletý projekt Erasmus s tématem Sršně asijské, který se realizoval v kooperaci se slovenskými, rakouskými a francouzskými partnery. Otvírá se šance v projektech na toto téma pokračovat.  

Kladně byl hodnocen prodej publikací, které PSNV vydává a nabízí v e-shopu a na výstavních akcích. Velká diskuze se otevřela v ekonomice, a hlavně k obsahu Moderního včelaře. Šéfredaktorka Moderního včelaře seznámila přítomné s tématy jednotlivých čísel v roce 2024 (viz https://www.modernivcelar.eu/inzerce), která reflektují problémy v českém a světovém včelařství.

Na sněmu byly znát rozdílné pohledy na činnost a poslání PSNV. Jedna skupina prosazuje více ekonomický pohled nad druhým postojem, zdůrazňujícím jako prioritu neziskové poslání spolku zaměřeného na osvětu, mj. na včelaření blízké přírodě. Není také shoda ve formách vzdělávání včelařů, kde jsou některé formy již překonané. Je třeba reflektovat skutečnost, že zájemci o včelaření a stávající včelaři využívají nová média bez potřeby navštěvovat klasické formy vzdělávání.

Pohled do jednacího sálu XII. sněmu PSNV-CZ. Foto Marie Šotolová