COLOSS 2023/2024

Jiří Danihlík

6/2024, strana 16

Od 19. března do 31. dubna 2024 proběhl sběr pro XI. ročník COLOSS – Monitoringu úspěšnosti zimování včelstev. Letošního ročníku se zúčastnilo 2 974 respondentů. Celkové úhyny za celou Českou republiku byly vyčísleny na 12,2 %. Oproti předchozí sezóně zaznamenali chovatelé o 4,3  procentního bodu nižší ztráty včelstev.

 

Zdvojnásobil se počet zapojených chovatelů

Do XI. ročníku COLOSS Monitoringu se aktivně zapojil kromě Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., i Český svaz včelařů, z. s., který využil systém CIS, Portál včelaře a sociální sítě k informování nejen svých členů o probíhající akci. Počet respondentů tak vzrostl na 2 974, což je rekordní účast ve srovnání s předchozími ročníky. Oproti loňsku se počet respondentů téměř zdvojnásobil, což velmi pomůže zpřesnit výpočty.

 

Meziroční porovnání ztrát včelstev

V meziročním srovnání byly ztráty včelstev v uplynulé sezóně pod dlouhodobým průměrem. Sezóna se tak z pohledu celé České republiky řadí k těm úspěšnějším, tzn. s nízkými úhyny včelstev (graf 1). Úhyny posledního ročníku monitoringu jsou na úrovni let 2017–2019, kdy se také pohybovaly mezi 12 až 13 procenty.

 

Úhyny v krajích

Největší úhyny zaznamenali chovatelé v Jihomoravském (18,4 %) a Libereckém kraji (17,0 %). Naopak nejnižší úhyny byly v Karlovarském (8,1 %) a Plzeňském kraji (8,9 %), tab. 1. V porovnání s předchozím rokem úhyny ve většině krajů poklesly, výjimkou jsou kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský, kde úhyny mírně vzrostly.

 

Mapa s úhyny včelstev v jednotlivých PSČ

Pro detailnější vyjádření ztrát včelstev v mapě jsme získaná data promítli do PSČ, které včelaři uvádějí v dotazníku. Při tvorbě mapy jsme zohlednili reprezentativitu, tzn. vybrali jsme PSČ, v nichž máme informace od dvou a více procent registrovaných včelstev v daném PSČ, aby získaná informace co nejvíce odrážela skutečnost. V této mapě jsou vidět lokální rozdíly v úhynech včelstev. Oblasti, v nichž máme málo informací nebo dokonce žádné informace, nejsou na mapě zobrazeny.

 

Plodování včelstev

Jedním z nových aspektů, které jsme zavedli do pravidelného COLOSS Monitoringu, je zjišťování, v jakém měsíci včelstva ukončila plodování a v jakém měsíci pak včelstva plodování obnovila. Cílem je sledovat, zda se nějak mění plodová pauza, která může reflektovat stále mírnější zimy a brzký začátek jara, což působí problémy včelařům a zemědělcům. Ne každý včelař zná dobu ukončení a začátku plodování včelstev, proto byla tato otázka dobrovolná, avšak část respondentů se k ní vyjádřila.

Většina respondentů uvedla, že jejich včelstva ukončila plodování v říjnu a listopadu, méně pak v prosinci. Dokonce někteří uvádějí, že včelstva plodovou pauzu neměla. Začátek plodování pak včelaři zaznamenali hlavně v únoru, ale už i v lednu, což je s ohledem na případná rizika rozvoje varroózy velmi brzy (graf 2).

 

Poděkování respondentům

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům, kteří nám zaslali vyplněné dotazníky. Informace, které jsme získali, pomáhají sledovat aktuální situaci v českém včelařství a v dlouhodobém měřítku slouží jako cenná databáze úhynů, léčebných postupů a dalších aspektů. Poděkování patří rovněž včelařským spolkům, jejich organizačním jednotkám a členům za pomoc při šíření výsledků COLOSS Monitoringu mezi české včelaře. Tyto výsledky jsou zároveň inspirací pro další výzkum a hledání nových směrů pro rozvoj včelařství u nás.

 

Graf 1: Meziroční srovnání ztrát včelstev v České republice v období od podletního zakrmení do jara následujícího roku. Sloupce označují ztráty včelstev v jednotlivých letech, zelená linka vývoj počtu respondentů v dotazníkovém průzkumu.

Tabulka 1: Ztráty včelstev z jednotlivých krajů České republiky podle respondentů COLOSS dotazníku. Počet zazimovaných a uhynulých včelstev vychází z dat z dotazníků. Kraje jsou řazeny abecedně.

Graf 2: Ukončení a začátek plodování včelstev dle respondentů dotazníku, n = počty respondentů.

Mapa ztrát včelstev v jednotlivých PSČ, z kterých máme informace od dvou a více procent registrovaných včelstev v daném PSČ.