Med roku 2024

Kamila Sopková

6/2024, strana 38

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., pořádá ve dnech 12.–13. 10. 2024 desátý ročník soutěže Med roku. Akce se uskuteční v rámci Národní výstavy medu v Brně spolu s konferencí na téma Apiterapie. Její součástí bude výstava fotografií přírody a včel Michaely Berecové ze Slovenska.

Letos vyhlašujeme již desátý jubilejní ročník soutěže o nejlepší med z celé České republiky. Výstava soutěžních medů se bude již tradičně konat v centru Brna na Staré radnici, Radnická ulice čp. 8. Návštěvníci výstavy budou moci zážitek z výstavy dovršit vyhlídkou z radniční věže, která jim bude zdarma zpřístupněna.

Během uplynulých deseti let se těšíme stále většímu zájmu veřejnosti o výstavu a med vůbec, a to nejen od účastníků z naší republiky, ale i ze zahraničí. O návštěvníky se jako obvykle starají členové degustační komise, kteří se po dobu výstavy stávají průvodci, jež odpovídají na otázky, objasňují témata spojená s medem a seznamují s jeho senzorickými vlastnostmi prostřednictvím řízených degustací.

Každá medová sezóna je velmi odlišná, a přestože se soutěž pořádá již tolik let, vždy nás nějaký zajímavý a někdy i vzácný med překvapí, tak jsme zvědavi, jaké zvláštnosti nás čekají letos.

 

Hodnocení soutěžních vzorků

Soutěžní medy procházejí podrobným a přísným hodnocením. Každý vzorek je nejprve podroben fyzikálně-chemickému rozboru v akreditované laboratoři. Ta sleduje parametry: obsah vody a hydroxymethylfurfuralu, elektrickou vodivost, barvu dle Pfundovy škály. Získané hodnoty umožní detailní pohled na kvalitu soutěžních vzorků medu. Důvody volby uvedených veličin viz Moderní včelař 6/2020, s. 30 (SOPKOVÁ K. Co se skrývá v barvě medu) a Moderní včelař 4/2021, s.14 (SOPKOVÁ K. Proč měřit med).

Všechny vzorky, které na základě laboratorního rozboru splnily potřebná kritéria pro postup do degustačního kola, posuzuje poté senzoricky odborně školená degustační komise, jejíž členové se soustavně zdokonalují a udržují tak zřetelný standard v senzorické analýze medu. Medy bude komise posuzovat v rámci jednotlivých kategorií: jednodruhové medy květové a medovicové (tj. medy s převahou nektaru nebo medovice jedné rostliny, např. lipový, pohankový, smrkový apod.), vícedruhové květové, vícedruhové medovicové, pastované, případně v obecné kategorii med.

 

Soutěžní kategorie

Soutěž se vypisuje v šesti kategoriích (tab. 1). Z toho se pět kategorií týká medů a jedna samostatná kategorie hodnocení obalu. Včelař pro každý svůj vzorek vybírá pouze jednu z kategorií (M, A, B, C, D), současně je vzorek zařazen do soutěže o Nejlepší obal. Zařazení do kategorií A, B, C, D musí být v souladu s údaji na etiketě.

Správnost tohoto zařazení porota porovná s výsledkem laboratorního rozboru. Kategorie D je vhodná pro případ, že si včelař není jistý se zařazením, například z důvodu nemožnosti měřit vodivost, či kvůli nejistotě při naměření hraniční vodivosti kolem 80 mSm1, případně svůj med nabízí zákazníkům bez označení jeho druhového původu. V tomto případě na etiketě nesmí deklarovat původ medu (tj. květový, či medovicový).

Pokud soutěžní vzorek nesplní legislativní požadavky na uvedení povinných údajů na etiketě, nebude ho komise senzoricky hodnotit a soutěžící obdrží pouze certifikát laboratoře s laboratorními výsledky, včetně potvrzení o účasti v soutěži.

Také tento rok vyhlašujeme zavedenou samostatnou kategorii Nejlepší obal. Zde bude hodnocena úroveň designu (sklenice, etiketa, víčko). Je nezbytné, aby včelaři do soutěže odeslali své produkty výhradně v obalech, v nichž med svých včel skutečně nabízejí svým zákazníkům. Nesmí se jednat o obaly použité pouze pro účel soutěže. Tuto kategorii vyhodnotí na výstavě návštěvníci.

 

Tabulka 1: Přehled soutěžních kategorií

 

 

M: Jednodruhové medy květové a medovicové

 

 

A: Květové medy

 
 

B: Medovicové medy

 
 

C: Pastované medy

 

 

D: Med

 

 

Nejlepší obal (samostatná kategorie)

 

 

 

Legislativní požadavky na značení medu (vyhláška č. 417/2016 Sb., vyhláška č. 76/2003 Sb., se souvisejícími normami):

1)    Povinné údaje

a)     Název potraviny: Med.

b)    Země původu: Česká republika.

c)     Množství potraviny: g nebo kg.

d)    Doba minimální trvanlivosti.

e)     Jméno, nebo obchodní název a adresa výrobce.

 

2)    Nepovinné údaje

a)     Původ medu: květový, nebo medovicový (pokud si včelař není jistý, nemusí původ medu uvádět, a vzorek přihlásí do kategorie D).

b)    Regionální, územní nebo místní označení původu.

c)     Podmínky uchování.

d)    Výživové údaje (tento údaj je povinný pouze v případě, že včelař zaměstnává více než 10 zaměstnanců anebo má obrat větší než 20 milionů Kč).

 

Pokyny pro soutěžící

ü  Do soutěže se mohou hlásit pouze včelaři z České republiky registrovaní u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., v Hradištku.

ü  Účast v soutěži není zpoplatněna; chemické rozbory jsou pro účastníky zdarma za finanční podpory Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s.

ü  Do soutěže je přijímán pouze med z letošní snůšky. Maximální počet vzorků na jednoho soutěžícího jsou čtyři.

ü  Každý soutěžní vzorek musí sestávat ze dvou sklenic.

ü  Na základě přihlášení budou soutěžícímu zaslány dvě sklenice typu Facette o objemu 720 ml (obsah cca 960 g medu) v polystyrenovém přepravním boxu.

1)    První sklenice je určena na výstavu. V případě, že soutěžící nepoužívá sklenice typu Facette, může vložit vlastní balení medu, které musí být vždy označeno etiketou tak, jako při prodeji v maloobchodě. Minimální dodané množství medu je 950 g. Pokud soutěžící používá sklenice o menším obsahu, dodá více balení tak, aby celkové množství medu činilo minimálně 750 g (například 2x 400 g).

2)    Druhá sklenice musí být typu Facette (720 ml) a nesmí být označena etiketou. Důvodem je zajištění anonymity při hodnocení vzorku.

 

Další ustanovení

Jako každým rokem, tak i letos bude omezen počet vzorků v soutěži. Abychom předešli nešvarům z minulých let, kdy se včelaři přihlásili do soutěže a med nedodali, čímž omezili dalším včelařům možnost soutěžit, vyhrazuje si organizátor právo po nedodání medu do 10 dnů od obdržení sklenic vyřadit přihlášené ze soutěže a vyžadovat zaplacení nákladů na sklenice, víčka, obal a poštovné, splatnou na účet PSNV-CZ. U této podmínky si dovolujeme upřesnit skutečnost, že včelař mimo poslání dvou sklenic medu nemá již žádné jiné náklady (cena rozboru medu, kterou by včelař uhradil po odečtení dotace ve výši 1 300 Kč je 430 Kč).

Soutěžící se hlásí do soutěže přes elektronický přihlašovací formulář. Je třeba věnovat pozornost označení medu, které musí odpovídat situaci, kdy soutěžící prodává svůj med prostřednictvím maloobchodu, nestačí označovat med jako při prodeji ze dvora. Označení medu na soutěžní etiketě musí být v souladu s kategorií, do níž včelař svůj med přihlašuje. Zaslaný vzorek je shodný s produktem, který je prodáván, tedy není upraven speciálně pro soutěž.

 

Tabulka 2: Termíny doručení vzorků

Kategorie květových medů: A, C, D, M

3. 6. 2024 – 15. 7. 2024

Kategorie medovicových medů: B, D, M

14. 6. 2024 – 5. 8. 2024

Jednodruhový vřesový med

1. 8. 2024 – 23. 8. 2024

 

Rozbory akreditované laboratoře, osvědčení o účasti v soutěži a etikety – nálepky o účasti medu v soutěži, budou soutěžícím odeslány ihned po dodání dokladu z laboratoře.

Podrobné podmínky soutěže a informace k přihlášení najdete na stránkách www.medroku.cz.