Redakční rada je konzultační orgán šéfredaktora jmenovaný dle stanov společnosti. Redakční rada je navrhována předsedou PSNV-CZ a schvalována Radou PSNV-CZ. Členové redakční rady jsou vybráni s ohledem na to, aby pokrývali svojí odborností či zaměřením různé oblasti oboru. Do návrhu jsou vždy zahrnováni odborníci a specialisté na různé oblasti apidologického oboru, čímž se vytváří podmínky pro hájení zájmů chovatelů včel a oboru jako celku.

Redakční rada zahájila svoji činnost dne 23. 2. 2006.

Kontakt na členy redakční rady Moderního včelaře jako celku je: rr-mv@psnv.cz

Členové redakční rady (jméno, odbornost):          
 
  • Ing. Květoslav Čermák, CSc., vedoucí Včelařské šlechtitelské stanice v Petrušově / výzkum, věda a plemenitba       
  • Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc / výzkum, věda, národní koordinátor COLOSS
  • Ing. Pavel Filo, ředitel Střední odborné školy včelařské Pod Bánošom, Bánská Bystrica
  • Mgr. Bronislav Gruna, profesní včelař / včelařská botanika a zootechnika     
  • Mgr. Libor Hruška, Ph.D. / dějiny včelařství     
  • doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Mendelovy univerzity v Brně / apidologie – výuka, věda a výzkum     
  • Milan Motyka, fotograf včel     
  • Doc. RNDr. František Weyda, CSc., emeritní vědecký pracovník Entomologického ústavu AV ČR / zoologie-entomologie, věda a výzkum    

Činnost redakční rady

Posláním redakční rady je dbát na celkovou úroveň odborného včelařského časopisu Moderní včelař. Redakční rada posuzuje zaměření časopisu, jeho obsah, odbornou kvalitu, aktuálnost zvolených témat a grafické provedení. Přitom dbá, aby se obsah časopisu dotýkal témat nejširší praxe, a byl tak přínosem pro celou včelařskou obec. Redakční rada zároveň dohlíží na to, aby celková obsahová úroveň časopisu byla co nejvyšší, odpovídala modernímu stavu poznání v oboru a byla přínosem pro jeho další rozvoj. Redakční rada zajišťuje posudky na odborné články v oponentním řízení dle smyslu Směrnice pro ediční činnost.

Redakční rada se zavazuje plnit své poslání v souladu se svým přesvědčením a její názor je podkladem pro rozhodování šéfredaktora. Redakční rada neřídí vydávání titulu, ale dohlíží na jeho odbornou úroveň. Redakční rada nebo její jednotliví členové jsou oprávněni podávat návrhy šéfredaktorovi na tématické zaměření jednotlivých čísel. V jejich kompetenci je rovněž dohled nad tím, zda vydávaný titul plní cíle a záměry společnosti dle stanov. V případě, že nadpoloviční polovina členů má výhrady ke způsobu vydávaní titulu, žádají písemně šéfredaktora o nápravu s uvedením lhůty pro nápravu. Pokud šéfredaktor ve lhůtě nápravu neprovede, nadpoloviční většina redakční rady podává stížnost na činnost šéfredaktora k dozorčí radě společnosti. Dozorčí rada se stížností zabývá a do měsíce vypracuje doporučení na řešení stížnosti, které předkládá předsedovi společnosti a ten je odpovědný za konečné vyřízení stížnosti.