Petice „Za obnovu zemědělské krajiny“

Jakub Hruška

5/2012, strana 153

Zemědělská krajina je významně poškozena. Přestože do zemědělství proudí nemalé veřejné prostředky, kvalita krajiny se snižuje. Dříve běžné polní rostliny jako chrpa nebo hlaváček letní se dnes objevují vzácně.

Ještě horší jsou dopady na živočichy – v ČR vyhynulo nejvíce denních motýlů z celé Evropy. Za posledních 10 let jsme ztratili 20 % polního ptactva a početnost zajíců nebo koroptví se pohybuje na pouhých 5–10 % předválečné úrovně. Zemědělství neplní ani svoji krajinotvornou roli. Rozsáhlé polní celky s nevhodným hospodařením zvyšují erozi půdy. Každoročně ztrácíme ornou půdu v hodnotě několika miliard korun a obrovské škody vznikají také obcím při odstraňování následků eroze. Špatný vodní režim krajiny vede ke splachům půdy a agrochemikálií, které znehodnocují vodní toky. Zemědělská krajina ztrácí svoji krásu a harmonii, která přispívala ke spokojenému životu obyvatel. Domníváme se, že není dostatečně naplněn článek 7. Ústavy ČR, který říká: „stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“ Proto žádáme, aby:
1. Vláda, Parlament ČR a příslušná ministerstva zajistily, aby byly poskytovány pouze dotace fungující na principu „veřejné prostředky za veřejné hodnoty“. Takovou veřejnou hodnotou je zdravá a pestrá zemědělská krajina.
2. Prostředky z I. pilíře Společné zemědělské politiky EU byly použity k obnovení a údržbě mezí, teras, pramenišť a mokřadů či k jiným opatřením podporujícím ekologickou stabilitu a biodiverzitu, a to alespoň na 10 % zemědělské půdy.
3. Alespoň 50 % prostředků z Programu rozvoje venkova bylo vyčleněno na environmentální podporu – k přírodě šetrné způsoby hospodaření v zemědělství a lesnictví a naplňování závazků vyplývajících z mezinárodních dohod, jako jsou Natura 2000, Směrnice o vodách či Mezinárodní úmluva o biodiverzitě.    

29. června 2012

 

Adresováno:
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01
Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, Praha 1, PSČ 118 26
Senát parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, PSČ 118 01
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, PSČ 117 05
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10, PSČ 110 00
 

Petiční výbor:

Doc. Jakub Hruška, U zeměpisného ústavu 3/506, Praha 6, PSČ 160 00 - předseda
Ing. Václav Zámečník, Družstevní 313, Nechanice, PSČ 503 15 - tajemník
Prof. Bedřich Moldan, Na Kuthence 9, Praha 6, PSČ 160 00
Mgr. Zdeněk Vermouzek, Lerchova 35, Brno, PSČ 602 00
Josef Novák, Funkeho 910, Kolín, PSČ 280 02
Ing. Jaroslav Kostečka, Želeč 117, PSČ 391 74
Ing. Petr Mareš, Červená Voda 310, PSČ 561 61
Ing. Martin Hutař, Květná 251, Staré Město, PSČ 788 32
Mgr. Martin Střelec, Českobratrská 89, Český Krumlov, PSČ 381 01
Kateřina Nesrstová, Aksamitova 3, Olomouc, PSČ 779 00
Ing. Josef Stehlík, Chodouň 12, Zdice, PSČ 267 51
 

Zástupce petičního výboru pro styk se státními orgány: Doc. Jakub Hruška, U zeměpisného ústavu 3/506, 160 00 Praha 6