Ombudsman se neshoduje s MZe na dotaci 1.D

Lukáš Matela

4/2014, strana 5

Dotace 1.D

Řadu let se plošně národní dotace 1.D včelařům vyplácí a její smysl je v Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů [1] (dále jen Zásady) definován jako „zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin“. Každoročně od konce srpna začíná frmol se sbíráním formulářů a vypisováním údajů.

Od roku 2012 je v Zásadách uvedena podmínka poskytnutí dotace:

Podmínkou pro poskytnuti dotace je umožněni komisionálního hodnocení poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci Českého svazu včelařů, o. s.

Tato podmínka mě zarazila a začal jsem přemýšlet o tom, zda je takováto podmínka vůbec možná.

 

Lidský rozměr

Ve svém okolí, kde máme včelnice, vycházíme s místními včelaři velmi dobře, na místní schůze ZO ČSV (jako nečleni ČSV) jsme zváni a navštěvujeme je, společně pomáháme zajišťovat nákupy sklenic, cukru, kyseliny mravenčí. Navíc pořádáme přímo na některé z našich včelnic pro místní včelaře i vzdělávací akce, a každý účastník tak má možnost „pod pokličku“ našeho včelařského provozu nahlédnout. Tedy neměl bych problém k sobě na „přátelskou kontrolu“ pozvat místní zástupce ČSV.

Vedle toho jsem ale v kontaktu i se včelaři z jiných oblastí a vím, že leckde to nemají často rozhodně takto růžové. Vím o případech, kdy jsou doslova šikanováni a přesvědčováni o tom, že jinak než „oni“ léčit nesmějí, že musí být přítomni při zimní aplikaci aerosolu a nebo dokonce, že bez „jejich souhlasu“ či členství v místním spolku nesmějí ani včelařit či si dovézt oddělky. Prostě vše je o lidech a pokud se někomu zachce uchopit více moci a kontroly nad ostatními, přitom „jen s praporem místního včelařského spolku“, který vznikl za účelem sdružování, pak mu to zákon nesmí umožňovat.

 

Právní rozměr

Právě v Zákonu o sdružování občanů [2] (jehož platnost na přelomu 2013/2014 skončila a byl nahrazen novým Občanským zákoníkem) a pak také v Ústavě České republiky [3] jsem našel oporu pro své osobní právně-laické přesvědčení, že takto stanovené Zásady nemají oporu v zákonech.

Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.):

§ 5 - Sdružení nesmějí vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Nesmějí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy

Ústava ČR, Hlava první, článek 2:

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

No a jelikož (nikoli až tak kvůli sobě, ale kvůli řadě více či méně šikanovaných včelařů, kteří se v té či oné lokalitě nějak znelíbili funkcionářům místních včelařských spolků) jsem podle svého přesvědčení tuto oporu našel, pustil jsem se koncem roku 2012 do korespondence s Ministerstvem zemědělství [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

 

Je kontrola občanů ze strany ČSV výkonem státní moci?

Ministerstvo zemědělství několikrát jednoznačně odmítlo, že by kontrola komisí ČSV (nyní podotýkám, že těch včelařů, kteří nejsou jejími členy) byla výkonem státní moci. Již s malou nadějí, ale přece s přesvědčením, že i pracovníci MZe  jsou jen lidé a nemusejí mít nutně vždy správný právní názor (o správnosti názoru a výkladech zákonů a právních norem rozhodují až nezávislé soudy), jsem se obrátil v březnu 2013 na Veřejného ochránce práv (dále jen Ochránce) [12].

Ten sepsal stanovisko [14], v němž je explicitně uvedeno, že se NESHODUJE s názorem MZe a tento názor podkládá judikátem Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2011, čj. 1As 22/2011-69.

 

Je v silách ČSV spravovat agendu 1.D?

Jak známo vynakládají se na administraci dotace 1.D ze státního rozpočtu nemalé prostředky.

Za tuto státem vynakládanou částku jako občané pochopitelně očekáváme bezproblémovou distribuci dotace. Skutečnost je ale zatím taková, že od roku 2011 se poukazuje na velké nesrovnalosti[15] v evidencích – a tedy hromadné a systémové neplnění zákonných povinností (hlášení včelstev u ČMSCH). Na tuto skutečnost upozorňuje i oběžník ČSV[16]. Rozdíly v počtech včelstev (a včelařů), na něž byly vyplaceny dotace, s počty včelařů nahlášených u ČMSCH (zákonná povinnost) zůstal za rok 2012 přesto velký (srovnání statistik ČSV[17] a statistik ČMSCH[18]). A údaje se rozcházejí i za rok 2013. ČSV nemá (a z principu práva na soukromí – ochrana osobních údajů – ani mít nemůže) přístup do ústřední evidence, aby údaje mohly být validovány.

 

Kdo vlastně dotaci 1.D administruje?

Jelikož se Ochránce k celé věci postavil velmi důkladně a rozebral situaci, vyšlo z jeho vyjádření najevo, že ČSV vystupuje ve dvou rolích:

  • jednak jako zájmové sdružení občanů
  • jako Uznané chovatelské sdružení včely kraňské – právě v této roli ČSV dotaci administruje

Nelze jinak, než si klást otázky:

Není najednou jasnější, proč ČSV navenek jako celek v poslední době (při zjištění snah o registraci Uznaného chovatelského sdružení včely tmavé Svazem chovatelů včely tmavé) otočil názor o 180° a stal se letos velmi snadno a rychle Uznaným chovatelským sdružením včely tmavé – a to paradoxně (opět v rozporu se zákonem) aniž by populaci tmavých včel choval? Přitom ještě donedávna jsme se z úst představitelů ČSV dovídali o škodlivosti snah o chov včely tmavé, o tom, že si zkazíme „naši kraňku“. Nebylo to náhodou jen odvádění pozornosti od skutečné podstaty? Nejde náhodou jen o monopol na rozdělování dotace 1.D?

A z rozboru Ochránce dále vyplývá další dotaz:

Neměly by komisionální kontroly provádět ti členové ČSV, kteří jsou zapojeni do programu chovu včely kraňské, když je administrátorem ČSV v roli Uznaného chovatelského sdružení včely kraňské?

 

Jsou Zásady vůbec dodržovány?

V Zásadách se píše „v případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení o odnětí dotace podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 rozpočtových pravidel, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet uvedený v rozhodnutí finančního úřadu. Současně je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit MZe, útvaru, který vydal rozhodnuti“. Jak bylo uvedeno výše, existuje velký nesoulad (desítky procent) mezi seznamy oficiálně hlášených včelařů a včelstev u ČMSCH a seznamy včelařů a včelstev, na které se čerpají dotace. Přitom chybějící tisíce včelařů (s desítkami tisíc včelstev) na 1. seznamu patří do kategorie těch vyplacených dotací, u nichž došlo k porušení daných pravidel. Zajímalo by mne, zda jsou Zásady opravdu naplňovány a uplatňovány i v tomto uvedeném bodu.

 

Princip výkonu státní moci

Z výše uvedeného vyplývá řada otázek, věcných i právních nesrovnalostí. Stále se obdivuji „nadčasovému ustanovení“ jednoho z prvních porevolučních zákonů – Zákona o sdružování občanů (přitom zákon velmi stručný). Řadě problémů by se dalo předejít, kdyby stát nepověřoval občanská sdružení (nově spolky) výkonem státní moci – přitom aniž by tento výkon moci nějak jednoznačně ošetřil.

 

Závěr

Přál bych si, aby Zákony a vyhlášky byly jasné, stručnější a aby platily stejně pro všechny a nikoho neznevýhodňovaly a nediskriminovaly. Současně, aby stát hospodařil rozumně a efektivně. Toto je ta hlavní motivace, proč jsem si dal tu práci se shromážděním údajů a dokumentů, které dokládají, že ke stavu rovnoprávnosti je třeba ještě cosi vykonat. Současně je otázkou, zda ve světle obecných požadavků na dotaci: bezproblémová distribuce, provádění kontrol (právně čistých) a vymáhání sankcí, je vůbec titul 1.D efektivní a zda stát hospodaří s rozdělovanými desítkami mil. Kč rozumně. To je ale na jiný rozbor a jiný článeček.

 

Zdroje informací:

[1] Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

[2] Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

[3] Ústava České republiky

[4] 5. 9. 2012 – Stížnost na formulaci Zásad

[5] 24. 9. 2012 – Odpověď MZe na stížnost

[6] 15. 11. 2012 – Reakce na odpověď na stížnost

[7] 6. 12. 2012 – Odpověď MZe na reakci

[8] 16. 1. 2013 – Odvololání se na stanovisko MZe k nadřízenému útvaru

[9] 24. 1. 2013 – Odpověď náměstka MZe

[10] 24. 1. 2013 – Odvolání se k Útvaru auditu a supervize MZe

[11] 7. 3. 2013 – Odpověď Útvaru auditu a supervize MZe

[12] 23. 3. 2013 – Stížnost na nezákonné podmínky při poskytování dotací na Ministerstvu zemědělství

[13] 4. 9. 2013 – Stav řízení písemnosti pro Veřejného ochránce práv

[14] 21. 3. 2014 – Zpráva o šetření ve věci kontroly nad plněním podmínek dotačního programu „Podpora včelařství“

[15] 11. 4. 2012 – Kontroly včel – Česká plemenářská inspekce – zpráva za rok 2011

[16] 15. 8. 2012 – oběžník ČSV – Obnova registrace chovatele u ČMSCH, a. s.

[17] Počty včelařů a včelstev za rok 2012 – statistika ČSV

[18] Počty včelařů a včelstev za rok 2012 – statistika ČMSCH