Úspěšnost zimování včelstev po zimě 2014/15: Studie pokračuje

Jiří Danihlík

6/2015, strana 34

Druhý ročník monitoringu ztrát včelstev přinesl informace včelařů o zvýšených úhynech. Respondenti dotazníkového šetření zaznamenali úhyny ve výši 19,4 %. Předběžné výsledky monitoringu i porovnání s okolními státy zúčastněnými ve studii jsme přinesli v Moderním včelaři 4/2015. Moderní včelař 6/2015 se zaměřuje na podrobnější analýzu získaných dat o včelstvech a způsobech jejich ošetřování.

 

Studie se v letošním roce zúčastnilo celkem 973 včelařů ze všech krajů České republiky. Přestože se jedná dle dostupných statistik z Ústřední evidence chovatelů pouze o 1,7 % chovatelů, jde vzhledem ke způsobu provedení a zvolené mezinárodní metodice o jediný průzkum v České republice, který takto komplexně problematiku úhynů řeší a současně umožňuje srovnání výstupů na mezinárodní úrovni. Následující interpretace výsledků je založena na získaných datech, domníváme se, že je možné mnohé výstupy zobecnit pro obor včelařství v ČR.

Celá studie ke stažení zde

Jak jsme oslovili respondenty studie

Informace o probíhající studii byla šířena elektronicky, tištěnými médii i ústně mezi včelaři. Ti se o projektu dozvěděli z internetu: www.vcelarskeforum.cz, vcely.or.cz, www.psnv.cz, www.mojevcely.eu a z webů některých včelařských organizací, které se rozhodly projekt propagovat mezi svými členy, dále pak pomocí eVěstníku PSNV a Zpravodaje Cechu profesionálních včelařů. Tiskem vyšla informace v časopise Moderní včelař, dokonce i celostátní deníky zveřejnily informaci o probíhající včelařské studii, z nejvýznamnějších jmenujme článek Martina Rychlíka v Lidových novinách (24. dubna 2015 Je tu občanská věda. Přidáte se?). Tištěné dotazníky jsme rozdávali na včelařských setkáních a schůzích včetně VII. Včelařské akademie v Otrokovicích, kde organizátoři ochotně rozdali téměř 500 tištěných dotazníků. Redakce časopisu Včelařství sice projevila zájem o článek o studii otisknout, ale nedlouho před redakční uzávěrkou příslušného čísla byl námi zaslaný článek odmítnut jako nevyhovující. Přesto jsme oslovili elektronickou poštou některé ZO ČSV, jejichž seznam je volně dostupný na webu ČSV (k 28. říjnu 2015). Průměrně se studie zúčastnily 2 % včelařů, kteří obhospodařují 4 % včelstev registrovaných v ČR (počítáno z počtu včelařů a včelstev v jednotlivých krajích). Zapojení do studie bylo dobrovolné, takže rozhodnutí, zda respondent vyplní dotazník, záleželo výhradně na něm. Výsledná kvantifikace úhynů může být deformována tzv. samovýběrem. Důvody k samovýběru mohou být různé – úhyny měli včelaři malé nebo naopak velké ve srovnání se svými sousedy v oblasti, kde včelaří. Motivace ke sdělení údajů v dotazníku COLOSS nebo v jiných studiích může být také různá: ochota sdílet svá pozorování, altruismus či perspektiva nějaké odměny za zvýšenou aktivitu nebo vidina refundace ztrát. Nicméně právě dobrovolnost zadávání dat ze strany včelaře, bez jakýchkoli očekávání reciprocity, je důležitá pro jejich validitu. Výsledky monitoringu neslouží pro lobbing vůči státní správě pro zvýšení dotací ani nejsou sdílena v rámci místní komunity. Se samovýběrem je ovšem nutné počítat při interpretaci výsledků. Bohužel asi lze jen těžko kvantifikovat, kolik včelařů se „samovyloučilo“ z toho či onoho důvodu. Cílem projektu však není jen zjišťovat úhyny, ale především se pokusit analyzovat jejich možné příčiny, tyto analýzy nebyly dosud v ČR provedeny, a proto je shledáváme jako velice potřebné. V dotazníku se ptáme i na některé podrobnosti ohledně ošetřování včelstev, odbornou úroveň včelařů nehodnotíme a s daty pracujeme anonymně. Pokud se však setkáme s nějakým zajímavým komentářem či pozorováním, máme díky e-mailu možnost respondenta kontaktovat a nechat si daný zootechnický zásah blíže popsat, což může v budoucnu přinést zajímavé informace přímo z terénu pro nás pro všechny.

Další odkaz k problematice zde