Nový seznam prioritních invazních druhů v České republice

Tisková AVČR

1/2016, strana 5

Vědci po třech letech dokončili systém klasifikace zavlečených druhů rostlin a živočichů. Rozdělili je na ty, které neškodí, škodí občas či jen lokálně, a ty, jejichž přítomnost je nežádoucí vždy a všude. Zadání vycházelo ze Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR pro roky 2005–2015 a s předstihem reagovalo na aktivitu Evropské komise, která vedla k vytvoření nového legislativního předpisu

 (Nařízení EP a Rady č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů).

 Schéma je založeno na čtyřech kritériích:

 • Charakteru výskytu těchto druhů v krajině (druhy úmyslně vysazované vs. druhy se spontánním rozšířením).

 • Vlivu na přírodu.

 • Vlivu na lidské aktivity (zdraví, ekonomiku).

 • Způsobu případných zásahů od kompletního vymýcení (doporučovaného pro výjimečně problematické druhy - ambrozii, bolševník, norka amerického, mývala nebo kleštíka zhoubného [že by v AV ČR neznali správné názvosloví? – pozn. redakce] ) přes stratifikovaný přístup (kdy je z hlediska efektivity vynaložených prostředků vhodné zasahovat jen ve vybraných cenných biotopech nebo určitých oblastech) až po úplnou toleranci.

  Stratifikovaný přístup je důležitý zejména u ekonomicky využívaných druhů a těch, které jsou v ČR již velmi rozšířeny. Tolerance je u některých druhů nejrozumnějším přístupem.

   

  Černý seznam 78 rostlin a 39 živočichů obsahuje druhy s výrazným vlivem na životní prostředí. Šedý seznam 47 rostlin a 16 živočichů zahrnuje druhy s menším, ale nikoli zanedbatelným vlivem, jejichž omezování má v určitých podmínkách smysl. Dále byl sestaven tzv. varovný seznam druhů, o kterých je známo, že mohou působit velké škody, ale ještě na území ČR nejsou, nebo jsou zatím jen v kultuře.

  Do černého seznamu se dostaly i organismy, o které se zajímají včelaři. Kromě již zmíněného kleštíka je to řada rostlin, které poskytují včelí pastvu: trnovník akát, zlatobýl kanadský i obrovský, netýkavky, střemcha pozdní, janovec metlatý, různé slunečnice a také netvařec křovitý, o kterém jsme nedávno psali, a „motýlí keř“ komule Davidova.

              Seznamy odrážejí současný stav a bude je třeba dle potřeby v budoucnosti doplňovat a upravovat. Jan Šíma z MŽP ČR řekl: „Vytvořený seznam je důležitým podkladem pro orgány ochrany přírody, jelikož na jeho základě budou stanovovány priority v dalším managementu invazních druhů. Zároveň však bude nutné seznam udržovat aktuální a v rámci priorit zohledňovat i nové legislativní požadavky.“
  Úplný seznam je uveřejněný na http://neobiota.pensoft.net/articles.php?id=4824.