Komplikované dotované včelařské vzdělávání

Petr Texl

5/2016, strana 5

Od roku 2005 platí Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., kde v opatření Technická pomoc je možné čerpat na vzdělávací akce dotaci. Jako v celé Evropské unii, tak i v našem státě bylo podmínkou dotace minimálně 10 účastníků vzdělávací akce. Nařízení vlády prochází každé tři roky novelizací, přičemž podmínky dotací na vzdělávání jsou měněny vždy.

Nejdříve přibyla nutnost registračních čísel chovatelů, kteří se akce zúčastní. To působí velký problém při účasti začínajících včelařů; zajímavý je fakt, že u dotovaných seminářů pro funkcionáře ČSV povinnost uvádět registrační čísla chovatelů není.

Od 1. 9. 2016 platí poslední úprava Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., kde jsou v oblasti vzdělávání zatím největší změny, respektive u administrátora dotace (ČSV). Důvodová zpráva uvádí, že tyto změny mají zamezit nadměrnému využívání dotace na vzdělávací činnost některými organizátory, v důsledku se částka dotace na jednu vzdělávací akci podstatně snížila. Upozaďuje se však skutečná příčina, a to, že dotace na vzdělávání patří do opatření Technická pomoc, které se razantně každoročně krátí díky nadměrnému čerpání v opatření Boj proti varroóze (např. v roce 2014: alokace 17 mil. Kč, čerpáno 27 mil. Kč).

Kromě podmínky účasti minimálně 10 chovatelů včel s registračními čísly chovatele je další podmínkou lektor ze seznamů, které včelařská sdružení předkládají přes žadatele (ČSV) platební agentuře SZIF k 31. 1. každého roku. Včelařské spolky využívají lektory nejen ze svých seznamů, ale i ze seznamu jiných spolků předložených v souladu s Nařízením vlády.

Od 1. 9. 2016 přibyla organizátorům dotovaných vzdělávacích akcí další povinnost: hlásit SZIFu přes žadatele (ČSV) všechny dotované vzdělávací akce s dvouměsíčním předstihem, vždy v souhrnném hlášení k 25. dni v měsíci. Toto opatření je zdůvodněné zorganizováním případné kontroly ze strany SZIFu. Vnitřní směrnice ČSV navíc komplikuje pozvání lektora jiného než ze seznamu ČSV. ZO ČSV, která si pozve lektora jiného, než je na seznamu ČSV, musí mít živnostenský list na vzdělávací činnost a administraci dotace si vyřídit sama jako ostatní dotace v Nařízení vlády (tzn. na konci dotačního roku). Žadatel (ČSV) již dotaci pro ZO ČSV v těchto případech nebude v průběhu roku administrovat.

PSNV-CZ, pokud na dotovanou vzdělávací akci pozve lektora, který je ze seznamu jiného spolku, vyřídí lektorné, cestovné a další náležitosti jako dříve, tzn. hned po ukončení akce. Vůči včelařům je nepatřičné rozlišovat lektory, z jakého seznamu pocházejí. Dotace je primárně určena jako příspěvek na náklady vzdělávací akce. Je na organizátorech, kterého lektora si na akci pozvou.