Zpřístupnění údajů Ústřední evidence včel

Petr Texl

5/2016, strana 6

Mezi základní legislativní povinnosti chovatele včel patří nahlášení změn počtu včelstev a jejich umístění jedenkrát ročně, a to k 1. září. To samé platí při vzniku nových stanovišť a prvním přihlášení chovatele včel během roku do Ústřední evidence včel, kterou pro Ministerstvo zemědělství zabezpečuje Českomoravská společnost chovatelů, a. s., se sídlem v Hradišťku.

Hlášení změn, včetně prvotního přihlašování, včelaři provádějí papírovým posláním přes Českou poštu na adresu ČMSCH, a. s., Benešovská 123, 252 09 Hradišťko. Oskenované hlášení lze také poslat elektronicky na adresu uevcely@cmsch.cz. Od srpna 2016 mohou včelaři přímo vstupovat do databáze evidence hospodářských zvířat a sami měnit své údaje elektronicky, jak na stránkách www.cmsch.cz zveřejnila Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Takto provedené změny mají stejnou platnost jako hlášení zaslaná v papírové formě.

V aplikaci IZR (Integrovaný zemědělský registr) na Portálu farmáře (www.eagri.cz) mají chovatelé včel (disponující přihlašovacím jménem a heslem) zpřístupněné údaje z ústřední evidence. Současně je nově možné prostřednictvím Portálu farmáře zasílat hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť elektronickou formou. Stejným způsobem mohou včelaři aktualizovat své kontaktní údaje. Chovatelé včel mají navíc možnost delegovat práva pro správu svých údajů na jimi zvolenou osobu s přístupem do Portálu farmáře. Chovatelé včel, kteří chtějí přístup ke svým údajům prostřednictvím IZR na Portálu farmáře a nemají dosud vytvořený účet pro vstup na Portál farmáře, se musejí zaregistrovat. Přístup do Portálu farmáře (přihlašovací jméno a heslo) žadatel získá na podatelně Regionálních odborů SZIF (v každém okresním městě) a Centrály SZIF. Žadatel může podat žádost o přístup i prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem.

Je to jeden z postupných kroků, které Ministerstvo zemědělství provádí v souvislosti s novelou rostlinolékařského zákona. Směřuje ke zrychlení komunikace mezi zemědělci (a ostatními uživateli pesticidů) na straně jedné a včelaři na straně druhé.

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/IZR/