Situace s otravami včelstev

Petr Vorlíček

6/2017, strana 4

Státní veterinární správa (SVS) registruje od počátku roku zvýšený počet hlášených podezření na otravu včelstev (k 25. 5. 2017 deset). V loňském roce řešila 22 případů hromadných úhynů včel. Ne všechny se však týkaly použití přípravků na ochranu rostlin. Jejich přítomnost byla laboratorně prokázána v osmi případech.

SVS v této oblasti spolupracuje s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Má-li SVS pochybnosti o příčině úhynu včel, zajistí ve spolupráci s ÚKZÚZ odběr vzorků uhynulých včel a rostlin. Odběr je nutné provést do 72 hod. od aplikace přípravků na ochranu rostlin a zajistit předání do laboratoře.  ÚKZÚZ a včelař jsou následně informováni o výsledku šetření SVS a výsledku analýzy vzorků. V případě potvrzení účinných látek ve vzorcích včel a porostu je dále na ÚKZÚZ, aby prokázal a případně sankcionoval ošetřovatele porostu.

 

Povinnosti zemědělců a včelařů

Před aplikací přípravků označených jako nebezpečné pro včely mají pěstitelé ze zákona povinnost zjistit si u obecního úřadu informace o umístění stanovišť včelstev ve vzdálenosti alespoň 5 km.  Nejméně 48 hod. před aplikací musí oznámit dotčeným včelařům a obecnímu úřadu svůj záměr. Přípravek může být aplikován na porost až po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do 23. hodiny příslušného dne.

Za nesprávnou aplikaci přípravku, který je nebezpečný včelám, je vždy přímo odpovědná fyzická nebo právnická osoba, která ho použije. Aplikace přípravků na ochranu rostlin v rozporu s údaji v návodu k použití na jejich obalu je porušením nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, a rovněž zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Zjištění takového porušení řeší kontrolní orgány formou správního řízení s následným uložením sankce, včetně dopadu na výši finančních podpor.

Výše uvedené omezení se nevztahuje na přípravky, které při schválení ÚKZÚZ vyhodnotil pro včely jako bezrizikové.

Včelaři jsou povinni oznámit obci do konce února umístění stanovišť včelstev a nové umístění, včetně kočovných, nejpozději do pěti dnů před jejich přemístěním.

 

Jak postupovat

Pravidelně kontrolujte stanoviště včel, zejména v období postřiku kvetoucích plodin.

Včelaři každoročně nenahlásí všechna podezření na otravu. Řada chovatelů totiž nekontroluje svá stanoviště denně. Většina chová včely jako koníček a čas na kontrolu stanoviště má jen o víkendech.

Po zjištění úhynu včel neprodleně kontaktujte místně příslušnou Krajskou veterinární správu. SVS zřídilo pro všechny kraje krizové telefonní linky, na které je možno volat i o víkendech. Telefonní čísla jsou na https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/krizove-linky/.

Včas podané hlášení zvyšuje pravděpodobnost laboratorního průkazu účinných látek.

Dbejte pokynů inspektorů SVS a ÚKZÚZ a spolupracujte s nimi. Hlaste včas umístění kočovných stanovišť tak, jak stanoví příslušná legislativa, aby se o nich zemědělci dozvěděli včas.