K antibiotikům je třeba přistupovat zodpovědně

Petr Vorlíček

12/2017, strana 4

Datum 13.–19. 11. 2017 mělo přídomek Antibiotický týden. K mezinárodní kampani, jejímž cílem je opakovaně už několik let snížení spotřeby antibiotik, se připojila také Státní veterinární správa. Tisková zpráva zmiňuje také kontroly medu.

O tom, že si zainteresované subjekty začaly uvědomovat důležitost zodpovědnějšího přístupu k antibiotikům, svědčí klesající spotřeba antibiotik v chovech, která se dle dostupných údajů v letech 2010 až 2015 snížila téměř o třetinu. V mezinárodním srovnání je pak spotřeba veterinárních antibiotik v ČR průměrná.  Možná rizika pro lidské zdraví plynou jak z možného „přenosu rezistencí“ mezi jednotlivými mikroorganismy, tak z případných zbytků neboli reziduí antibiotik v potravinách živočišného původu.

V rámci monitoringů cizorodých látek proto Státní veterinární dozor sleduje výskyt nadlimitních hodnot antibiotik u všech kategorií potravin živočišného původu. Monitoruje rovněž užívání antimikrobiálních látek v chovech. Celý systém má směřovat k tomu, aby byla veterinární antibiotika používána s plnou odpovědností a pouze v odůvodněných případech.

V loňském roce bylo vyšetřeno na rezidua antimikrobik celkem 930 vzorků živočišných komodit, mezi kterými byl také med. Všechny kontrolované vzorky medu od českých chovatelů byly z tohoto hlediska v pořádku.