Komplet právních předpisů ekologického zemědělství

Marie Šotolová

5/2018, strana 37

Ministerstvo zemědělství aktualizovalo souhrnnou publikaci platných právních předpisů České republiky a Evropské unie pro ekologické zemědělství. Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů:

  1. Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.
  3. Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
  4. Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu.
  5. Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

V rámci uvedené legislativy je řada paragrafů, týkající se bio včelaření. Publikaci lze volně stáhnout na adrese http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktualni-temata/akce-a-novinky/kompletni-pravni-predpisy-ekologickeho.html.