Společná zemědělská politika EU a včely

Jaroslav Bajko

6/2018, strana 8

Včelařská pracovní skupina (Working party on honey) Evropského sdružení zemědělských organizací COPA – COGECA vydala v květnu 2018 stanovisko k chystané Společné zemědělské politice po roce 2020. 

. Prioritní návrhy jsou uvedeny ve dvou pilířích. První z nich zahrnuje body:

  1. Udržení, rozvinutí a posílení tříletých národních programů.
  2. Zavedení povinných konzultací s včelařskými organizacemi při přípravě národních rozvojových programů, aby chystaná opatření korespondovala s reálnými potřebami včelařské profese. 
  3. Podporu pěstování rostlin výhradně pro opylovatele v rámci osevních postupů.
  4. Podporu společenských iniciativ snažících se o rozvoj včelařského sektoru.
  5. Transparentnost trhu.
  6. Původ a označení včelích produktů.

Druhý pilíř klade důraz na:

  1. Opatření směřující k investicím.
  2. Včelaře, pro které prodej medu a dalších včelích produktů představuje značnou část příjmů. Ty by měla podporovat investiční opatření z předchozího bodu.
  3. Zemědělsko-environmentálně-klimatická opatření.
  4. Zavedení systému klasifikace druhů a odrůd pěstovaných rostlin vzhledem k jejich hodnotě pro opylovatele (množství a kvalitě produkovaného nektaru a pylu).