Včelařství v otázkách a odpovědích na půdě Evropského parlamentu

Jaroslav Bajko

6/2018, strana 9

V Evropském parlamentu se při projednávání problematiky spojené s včelami dostávají na stůl nejrůznější dotazy europoslanců. Vzhledem k tomu, že europoslanci zastupují všechny občany Unie, mezi nimiž je 600 000 včelařů, nabízíme pro ilustraci dva z nich, které zazněly na parlamentní půdě během letošního května (psáno kurzívou). Odpovědi se ujal jménem Evropské unie Vytenis Andriukaitis.

Vliv neonikotinoidů na zdraví včel a lidí

Neonikotinoidy jsou nalézány v pylu, který včely přináší do úlu. Tím také kontaminují plástový pyl (pergu), kde byly pesticidy nalezeny až ve 42 % vzorků. Ani zemědělci, ani obchodníci neoznačují vždy, jaké látky byly použity k ochraně řepky nebo jestli produkt může obsahovat rezidua, která mohou být velmi škodlivá pro lidské zdraví. Má Komise k dispozici data, zda jsou alternativní prostředky pro ochranu řepky dostatečně efektivní, a chystá provést v této oblasti nějakou studii? Existují konkrétní data nebo výzkumné zprávy dokládající účinky neonikotinoidů na včely a med? Existují nějaké plány na zákaz takových pesticidů v důsledku jejich škodlivého účinku na lidské zdraví?1

V návaznosti na omezení tří neonikotinoidů klothianidinu, imidaklopridu a thiamethoxamu provedlo Společné výzkumné středisko Komise studii přístupu farmářů k ochraně rostlin včetně řepky. Článek publikovaný v recenzovaném časopise Pest Management Science2 potvrdil, že zemědělci změnili své strategie pro zvládání škůdců. Prostřednictvím Evropského inovačního partnerství pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost (EIP-AGRI) a Programu Evropské unie pro výzkum a inovace (Horizon 2020) Komise financuje studie a výzkumné projekty zaměřené na integrovaný přístup k ochraně brukvovitých, na inovace v ochraně rostlin a alternativy k pesticidům. Tyto projekty doplňují další výzkumné výzvy zaměřené na zdraví včel v programech EIP-AGRI a Horizon 2020.

Aktuální posouzení rizik pro včely spojených s výše zmíněnými neonikotinoidy uveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin 28. 2. 2018. Nyní se připravují podmínky užití těchto látek.

Maximální limity reziduí v medu určuje směrnice (EC) No 396/2005.

Evropská unie má přísný systém regulace pesticidů. Konkrétně, směrnice (EC) No 1107/2009 a (EC) No 396/2005 se snaží o vysokou úroveň ochrany zdraví lidí (jak spotřebitelů, tak zemědělských pracovníků), zvířat a celého životního prostředí. Oficiální schválení všech aktivních látek se pravidelně reviduje a látky jsou schváleny pouze tehdy, splní-li přísné podmínky čl. 4 směrnice (EC) No 1107/2009.3

 

Problém vymírání včel

Einstein prohlásil, že pokud včely zmizí z planety Země, člověku zůstanou pouze čtyři roky života. Vymírání včel je v posledních letech evidentní. Jen mezi dubnem 2015 a dubnem 2016 ztratily USA 44 % populace včel, zatímco Velká Británie ztratila 17 %. Počet včelstev na hektar se v Evropě snížil o 25 % od počátku velkých úhynů. Včelstva hynou v důsledku znečištění vzduchu, enormního sucha, nedostatku potravy, a především narušením životního prostředí pesticidy. Jednotlivci chovající včely tedy obnovují rovnováhu ekosystému.

Rád bych Komisi položil následující otázku: Světová produkce potravin závisí na včelách, a jak jsme se dozvěděli, jediným způsobem, jak ji společně s přírodou ochránit, je zakázat nejškodlivější typy pesticidů a pracovat na obnovení organického zemědělství. Má Komise nějaké směrnice či doporučení, jak postupovat v problému vymírání včel?4

EU již zavedla řadu opatření prospěšných pro hmyz, zejména v rámci environmentální a zdravotní politiky. Konkrétně jde o direktivy k ochraně ptactva a přirozených stanovišť a o legislativu upravující užití pesticidů. Děje se tak v rámci Společné zemědělské politiky a Politiky soudržnosti. Opatření (EC) No 1107/2009 stanovuje, že přípravek na ochranu rostlin může být uveden na trh pouze po důsledném vědeckém posouzení a poté, kdy se již neočekává žádné nepřípustné riziko při jeho použití na necílové organismy, například včely. Rámcový program EU na podporu výzkumu a inovace navíc umožňuje financovat entomologický výzkum.

Evropský včelařský sektor v rámci Společné zemědělské politiky podporuje Evropská komise skrze národní včelařské programy. Také programy na podporu rozvoje venkova spolufinancované Evropskou unií slouží k propagaci udržitelných hospodářských systémů, jako jsou organické zemědělství a integrovaná produkce, ze kterých lze mimo jiné podpořit včelaře.

Prostřednictvím programu Horizon 2020 bude Komise financovat výzkumné projekty zaměřené na opylovatele, jež doplňují další výzkumné inovační výzvy v oblasti ochrany rostlin a alternativ k pesticidům. Komise dále zahájila iniciativu, jejímž výsledkem budou poznatky o rozsahu úbytku opylovatelů, jeho příčinách a důsledcích, které by měly vést k ochranným opatřením ve prospěch opylovatelů.5

 

Zdroje a odkazy:

  1. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2018-001113&language=EN
  2. Kathage J. et al.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ps.4715
  3. http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2018-001113&language=EN
  4. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2018-000990&language=EN
  5. http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2018-000990&language=EN