Report o EIP-AGRI Focus Groups

Jaroslav Bajko

6/2019, strana 7

V průběhu letošního května proběhla setkání nových diskuzních skupin Focus groups, která organizuje Evropské inovační partnerství „Zemědělská produktivita a udržitelnost“ (EIP-AGRI). Tuto iniciativu založila Evropská komise v roce 2012, aby se urychlily inovace v zemědělství a lesnictví propojením výzkumu a praxe.

Co jsou Focus groups

EIP-AGRI Focus Groups shromažďují a sdílejí znalosti o praktických inovativních řešeních problémů a informují o příležitostech v oboru. Formulují doporučení pro praktické projekty a shrnují potřeby z praxe, na něž se mohou dále zaměřit operační skupiny1. Informace o nově vyhlašovaných výzvách a výsledcích již proběhlých setkání diskuzních skupin jsou zveřejňovány na webu2.

 

Účast v diskuzích

Do diskuzních skupin se mohou libovolně přihlašovat občané států Evropské unie, ze kterých se pro každou skupinu vybírá cca 20 kandidátů. Dbá se jak na vyváženost skupiny po stránce profesní způsobilosti a zkušenosti v oboru, tak na geograficky rovnoměrné zastoupení účastníků. Díky rozmanitosti skupiny je možné danou problematiku pojmout z více úhlů pohledu, což přispívá k nalezení kreativních řešení. Účastníci získají nové kontakty a mohou navázat dlouhodobější mezinárodní spolupráce.

 

Nová výzva

Pro inovace ve včelařském oboru byla vyhlášena výzva č. 34 „Bee health and sustainable beekeeping“ (Zdraví včel a udržitelné včelaření), jejíž členové se 7–8. května poprvé setkali v Bruselu. Ústřední otázkou je, jak zajistit udržitelnost včelaření, které čelí výzvám spojeným s chorobami a škůdci včel, intenzifikací zemědělství a klimatickými změnami. Kompletní text je k dispozici na webu3.

Závěrem

Výsledky práce v diskuzní skupině jednotliví účastníci rozpracují do manuskriptů, následuje další setkání skupiny v Bruselu a sestavení výsledného reportu, který bude veřejně přístupný a může sloužit jako východisko pro operační skupiny.

Výběr kandidátů pro diskuzní skupiny probíhá každoročně, přičemž je otevřeno nejméně 5 nových témat. Návrhy témat je možné EIP-AGRI předkládat pomocí formuláře na webu Focus groups2.

 

Odkazy

  1. Focus groups – brožura: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochure_focus_groups_2016_en_web.pdf
  2. Focus groups – web: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups
  3. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/20181219_calltext_fg34-38.pdf