Apicentrum vzdělávání Václava Jakše

vzdělávání Václava Jakše Apicentrum

4/2009, strana 107

Asi málokdo ví, že v naší republice existuje kromě Českého svazu včelařů, Dadantklubu a PSNV-CZ ještě jiné občanské sdružení, kde hrají hlavní roli včely. Dne 10. března 2008 byla z iniciativy některých aktivních včelařů Blanicko-otavského regionu provedena Ministerstvem vnitra registrace nového občanského sdružení se včelařskou tématikou s názvem Apicentrum vzdělávání Václava Jakše se sídlem v Protivíně.

Protivínský rodák Josef Rotbauer současný předseda sdružení, charakterizuje Apicentrum jako dobrovolné neziskové sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem na ochraně přírody a krajiny, zejména v oboru včelařství, v souladu s programem obnovy a rozvoje venkova.

Kdo byl Václav Jakš?

K tomuto jménu se dá bez nadsázky rychle přiřadit dovětek „známý včelařský odborník a významný rodák města Protivína“. Těchto Václavů Jakšů je ale hned několik, po sobě jdoucích.

Historie tohoto včelařského rodu sahá o několik generací zpět. Poslední Václav Jakš již také nežije. Narodil se 25. 8. 1928 v Máslovicích a zemřel 30. 12. 1994, pochován je v Líbeznici. Poslední žijící Jakš je jeho bratr Antonín.

Otec posledního Václava Jakše se narodil 17.2. 1899 v Mirovicích a zemřel v r. 1987. Byl samozřejmě také Václav, absolvent lesnického ústavu v Písku, včelařský odborník, který pracoval dlouhá léta ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole u Libčic jako zemědělský asistent a včelmistr. Známá je např. jeho příručka Metodika mikroskopování.

Patřil mezi ty, kteří byli známí svojí skromností, obětavostí a pracovitostí.

* 17.2.1899 v Mirovicích † 1987

zemědělský asistent VúVč v Dole u Libčic

 

Ještě slavnější byl určitě již zmíněný jeho děd Václav Jakš, zdatný organizátor a učitel včelařství. Narodil se 3. 8. 1862 v Protivíně. Absolvoval učitelský ústav v Soběslavi. Ve svém rodišti působil jako odborný učitel měšťanských škol od 16. 9. 1903 až do 1. 3. 1923, kdy odešel do výslužby. Po 40 let byl členem píseckého včelařského spolku, jehož byl dlouhá léta předsedou. V r. 1932 se přičinil o založení včelařského spolku v Protivíně, který měl ihned při svém založení 154 členů a stal se také na krátkou dobu jeho prvním předsedou. 22. 6. 1933 se stěhuje ke svému synovi Václavovi do Libčic n./Vlt., kde zemřel 21. 10. 1938. Jeho zásluhou se podařila dochovat nejen značná část jeho životopisu, který o sobě sám napsal, ale i životní příběhy mnoha dalších významných českoslovanských včelařů. Jako jeden z pramenů lze uvést Památník včelařů českoslovanských, vydaný v r. 1896, napsaný jako upomínka na Českoslovanskou národopisnou výstavu v r. 1895. Památník napsal spolu s ostatními Josef Kebrle, farář v Přistoupimi a starosta Zemského ústředního spolku včelařského pro království České.

V r. 1925 se velice zasloužil o druhé vydání dvoudílné knihy Františka Vohnouta Včelařova čítanka, která byla do velké míry ve svém I. vydání překladem amerického originálu z r. 1903 od A. I. Roota. Dodatečně se zjistilo, že téma amerického originálu není zdaleka vyčerpané a tak přepracování a doplnění knihy trvalo dalších pět let. Na nové knize pracoval celý redakční výbor, kde s Václavem Jakšem spolupracovali také Josef Kebrle, Fr. Adamec, J. Boháč a J. Forst.

Asi za nejznámější literární dílo se považuje kniha od V. Jakše Včelař začátečník, která vyšla v Praze r. 1895, a která se dočkala pro velký zájem v krátké době šesti vydání, do roku 1939 již osmi vydání. Slovenský včelař Juraj Babka, redaktor časopisu Slovenský Včelár, přeložil tuto knihu též do slovenštiny.

Jakš byl též uznávaným odborníkem a prvním náměstkem starosty Zemského ústředí včelařských spolků v Praze. Přednášel na významných včelařských akcích, např. na XI. valném sjezdu českoslovanských včelařů v Příbrami, konaného 16. srpna 1895. Jeho zásluhou byla v roce 1896 uspořádána v Protivíně velká včelařská výstava. Několik let zastával z pověření ministerstva zemědělství funkci experta pro včelařství na Slovensku. Za své působení v oboru včelařství dostal mnoho vyznamenání, za celoživotní dílo v oboru včelařství byl při svých 70. narozeninách roku 1932 vyznamenán ministerstvem zemědělství státní stříbrnou medailí.

Nejslavnější Václav Jakš je rodák z Protivína

 

O otci posledně jmenovaného Václava Jakše (pradědovi posledního Václava Jakše) se ví jen velice málo. Snad jen to, že byl také výborným praktickým včelařem, živil se v Protivíně jako pumpař a studnař.

Apicentrum vzdělávání Václava Jakše, o. s., Protivín

www.apicentrum.cz

 

Oslovili jsme předsedu Josefa Rotbauera, aby nám více přiblížil cíle a náplň činnosti tohoto nového včelařského občanského sdružení. Na to se můžete těšit v příštím čísle.

-redakce-