Nové normy pro laboratorní práci

- redakce

12/2020, strana 34

Tento rok vyšly dvě nové normy pro laboratorní práci v oboru potravinářství, které se mohou týkat analýz medu a pylu jako výživového doplňku.

Obě jsou v souladu se standardy Evropské unie. Jejich znění je v anglickém jazyku.

ČSN P CEN/TS 17061: Potraviny – Směrnice pro kalibraci a kvantitativní stanovení reziduí pesticidů a organických kontaminantů chromatografickými metodami. Jde o předběžnou technickou normu nahrazující normu z roku 2018.

ČSN E/N ISO 21572: Potraviny – Analýza molekulárních biomarkerů – Imunochemické metody pro průkaz a kvantifikaci proteinů. Nahrazuje normu z roku 2013.