Vyšší ochrana hmyzu v Německu

- redakce

9/2021, strana 4

Spolkový sněm odhlasoval přísnější legislativní opatření k ochraně hmyzu. 

Ta přinese mimo jiné snížení světelného znečištění a zákaz některých herbicidů a insekticidů, zvláště pak jejich aplikaci v chráněných oblastech s důrazem na nově definovaná ochranná pásma vodotečí. V roce 2023 bude platit už úplný zákaz herbicidů s glyfosátem. Do režimu národního přírodního dědictví, kde platí přísná ochrana, se v Německu dostává dalších osm tisíc hektarů cenných ploch. Nová legislativa také ovlivní územní plánování, kdy se bude mnohem více než dosud dbát na vznik a zachování biotopů, kde hmyz žije, jako jsou květnaté louky, rozptýlené ovocné sady a drobné krajinářské prvky typu kamenných zídek, remízků a podobně.

 

Zdroj:

Bouma D. Němci přitvrdili v ochraně hmyzu. Zemědělec 14. 7. 2021.

Ilustrační foto Věra Kuttelvašerová-Stuchelová