EU dotace v přechodném období

- redakce

10/2021, strana 4

Nová pravidla společné zemědělské politiky včetně oboru včelařství, by měla platit od 1. 1. 2023. Současný Český včelařský program má končit 31. 7. 2022. Proto se doplňuje Český včelařský program 2020–2022 dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/166 pro období od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2022.

V souladu s čl. 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne 6. 8. 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství a v souvislosti přijetím nové společné zemědělské politiky na období let 2021–2027 a potřebou plynulého přechodu mezi podporou ve formě národních včelařských programů a podporou v rámci strategických plánů společné zemědělské politiky doplňuje Česká republika Český včelařský program 2020–2022 (dále ČVP 2020–2022) následovně:

A)    Dle čl. 55 odst. 1 druhého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a novely prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368 se prodlužuje platnost ČVP 2020–2022 do 31. 12. 2022. V návaznosti na uvedené se i poslední rok programového období, tj. včelařský rok 2021/2022, prodlužuje do 31. 12. 2022 a je vymezen obdobím od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2022.

B)    Dle novely prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368 a v souvislosti s nařízením Rady (EU, Euroatom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027, jsou s platností od 1. 1. 2021 k dispozici zvýšené finanční prostředky k provádění ČVP 2020–2022. Využití navýšených finančních prostředků je podmíněno rozpočtovými možnostmi ČR a vývojem pandemie onemocnění covid-19 v roce 2021 a letech následujících.

Přestože jsou finanční prostředky pro ČR vyčleněny a měly být již k dispozici od 1. 1. 2021, nejsou doposud oficiálně schváleny na úrovni Evropské unie. Schválení návrhu nařízení o společné zemědělské politice se předpokládalo v létě roku 2021, přičemž výše finančních přídělů pro podporu sektoru včelařství vyhrazené pro jednotlivé členské státy měly být oficiálně k dispozici již po 15. červnu 2021.

Finanční prostředky na období 1. 8. 2022 – 31. 12. 2022 budou směřovány na podporu opatření, která jsou zahrnuta v Českém včelařském programu na období 2020–2022. V současné době je zavedeno dvouleté přechodné období a od 1. 1. 2023 by pravidla společné zemědělské politiky měla být již kompletně účinná.