Evropský projekt MOVING H2020 a bio med

Diana Surová, Pavel Fiľo

1/2022, strana 42

Vědecký projekt MOVING H2020 spojuje 16 evropských a sousedních zemí, aby prozkoumal potenciál a rizika hodnotových řetězců v horských oblastech. Jeho cílem je přispět k odolnosti horských oblastí vůči klimatickým a dalším změnám a přispět k jejich udržitelnosti. Projekt se týká rovněž včelařství.

Ambicí projektu MOVING H2020 (MOuntain Valorisatio throught INterconnectedness and Green growth – Valorizace horských oblastí skrze propojenost a zelený růst) je nastínit perspektivy do budoucna a nasměrovat politické rámce, které zvýší stabilitu horských regionů pomocí nových nebo obnovených hodnotových řetězců.

Lídrem projektu je univerzita v Cordobě ve Španělsku. Dvě z 23 případových studií, českou a slovenskou, vede Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU). Multidisciplinární vědecký tým zapojuje do projektu za využití sociologických a geografických metod aktéry hodnotových řetězců, místní a regionální zainteresované strany v horských oblastech partnerských zemí. Projekt má dále propojit lidi, kteří mají v těchto územích společné zájmy a problémy, či je spojuje vášeň pro toto téma, a kteří si vzájemnou komunikací chtějí prohloubit odpovídající znalosti. Proto se v každé případové studii budují multi-aktérové základny, do nichž se mohou zapojit všichni zájemci.

            Česká zemědělská univerzita se jako jediná z projektových partnerů zaměřuje na studium hodnotového řetězce bio medu ve slovenských horských oblastech (nad 500 m n. m.). Na podzim v roce 2021 zhodnotili řešitelé projektu zranitelnost biofyzikálních zdrojů pro kvalitní včelí pastvu na horách. Jako hlavní zdroj včelí pastvy vzali v úvahu druhovou diverzitu pylo- a nektarodárné vegetace a medovice. V říjnu 2021 absolvovali výzkumníci kvalitativní rozhovory na toto téma jak se včelaři, tak s dalšími důležitými aktéry jako jsou zemědělci, lesníci, vědci, podnikatelé, veřejní činitelé a zástupci zainteresované veřejnosti. Dalším krokem bylo vyplnění dotazníků. Následoval workshop pro validaci zjištěných výsledků, kde se diskutovalo o vlivu probíhajících globálních a lokálních změn na kvalitu včelí pastvy na horských loukách, pastvinách a v lesích. Předmětem diskuse byly také názory zúčastněných osob o zásazích, které by zlepšily podmínky včelí pastvy v horských oblastech.

Vědecký tým České zemědělské univerzity úzce spolupracuje se Střední odbornou školou pod Bánošom v Banské Bystrici, kde se vzdělávají budoucí včelaři. Ředitel školy Ing. Pavel Fiľo (člen redakční rady Moderního včelaře) poskytuje vědcům odbornou pomoc na vysoké úrovni, a podporuje je při budování multi-aktérové platformy.

Letos se projekt zaměří na podrobnější analýzu hodnotového řetězce bio medu ze slovenských horských oblastí. Konkrétněji se bude věnovat výrobním, servisním a politickým procesům, které doprovázejí produkci bio medu od stanoviště až po jeho prodej na trhu. Analýza prozkoumá všechny doprovodné procesy produkce horského bio medu a zaměří se na ekonomické, sociální a environmentální hodnoty.

 

Projekt lze sledovat na sociálních sítích:

https://www.moving-h2020.eu

https://twitter.com/MOVINGH2020

https://www.facebook.com/MOVINGH2020

https://www.linkedin.com/company/movingh2020/

https://www.instagram.com/moving_h2020/

https://www.youtube.com/watch?v=xMF65KHa8i4

 

Další informace k projektu poskytuje a kontaktní osobou pro slovenskou případovou studii je

Ing. Diana Surová, Ph.D., surovad@pef.czu.cz.

 

Prohlášení: Obsah tohoto dokumentu neodráží oficiální stanovisko Evropské unie. Odpovědnost za informace a názory v nich vyjádřené nese výlučně autor (autoři).

Tento projekt je financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě smlouvy o grantu č. 862739.

Logo projektu Moving

Logo Česká zemědělská univerzita