Jihomoravský kraj podpořil soutěží zdravou krajinu

Jaroslav Bajko

4/2022, strana 5

Jihomoravský kraj vloni vyhlásil historicky první soutěž odměňující projekty, které pomáhají zlepšovat stav krajiny a zadržování vody na svém území. 

Bylo možné přihlásit již rozběhlé projekty v jakékoli fázi a rozměru. Čtyřicet tři projektů tak soutěžilo o první tři místa, odměněná celkovou částkou 180 000 Kč a o 50 000 Kč za cenu veřejnosti.

Mezi hodnoticí kritéria patřil rozsah a komplexita projektu, vazba na další opatření zmírňující dopady klimatických změn, využití informačních zdrojů při návrhu, míra řešení blízkého přírodě a ohleduplnost zásahu do krajiny.

Zvítězil projekt demonstrační ekofarmy Petra Marady v Šardicích na Hodonínsku. Oblast je známá intenzivním polním hospodařením na velkých blocích, kde na mnoha místech chyběly jakékoli krajinotvorné prvky. Petr Marada na svých pozemcích nejprve zalesnil část půdy a založil tam mokřady. Postupně zakládal přírodní pásy, zejména v místech největšího odtoku vody. Vysadil ovocná stromořadí a sady, pravidelně vybrané plochy osévá jetelotravní směsí a hospodaří ekologicky bez pesticidů a syntetických hnojiv. Tyto nově zakládané krajinné prvky podporují opylovatele, ptactvo, obojživelníky a drobnou polní zvěř. Jeho přednáška pro cyklus Se včelaři o včelách je přístupná na www.youtube.com/watch?v=eNNFl-KLwC8.

Druhé místo získala obec Šardice pracující od roku 2010 na obnově řady prvků, které se z krajiny nešetrným hospodařením a těžbou v minulosti ztratily. Vznikly nové ochranné nádrže, suché poldry, příkopy, průlehy, vsakovací pásy, meze, biocentra, polní cesty osázené stromy. To vše jako opatření protierozní a protipovodňové ochrany.

Ze třetího místa se těší obec Vohančice na Tišnovsku, které se podařilo osít travními směsmi zhruba 43 hektarů erozně nejohroženějších ploch. Postupně zde vytvořili několik rozsáhlých sadů a pět nových polních cest v celkové délce 2,2 km. Do krajiny přibylo 278 stromů a do obce samotné 124 stromů a 2 460 keřů.

Cenu veřejnosti získala obec Ořechov u Brna s projektem „Mokřady na dolinách“ – soustavy sedmi vzájemně propojených tůní. Na území mokřadu se nachází 525 nově vysazených keřů a 210 stromů. Přibyly dvě polní cesty s lipovou a ovocnou alejí, hráz osázená duby či remízek  zhruba o 300 kusech listnatých stromů.

www.cenazakrajinu.cz

 

Slavnostního předávání cen se 11. 2. 2022 na zámku ve Křtinách zúčastnilo plénum soutěžících, představitelé kraje v čele s hejtmanem Janem Grolichem a zavítala sem ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.