Med roku 2022

Kamila Sopková

5/2022, strana 46

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., pořádá ve dnech 8.–9. 10. 2022 osmý ročník soutěže Med roku. Tato akce proběhne v rámci Národní výstavy medu v Brně s konferencí na téma Včelí pastva v budově Staré radnice v Brně, Radnická 8.

 

Čas snůšky se blíží, a jak je již zvykem, vyhlašujeme další ročník soutěže o nejlepší med. Výstava se uskuteční opět v centru Brna na Staré radnici. Návštěvníci budou moci využít volný vstup na radniční věž.

V minulém ročníku vzrostla přes všechna omezení daná covidem-19 návštěvnost a zájem veřejnosti. Zaznamenali jsme kladné ohlasy na činnost degustační komise, jejíž členové během výstavy informovali návštěvníky ohledně medů a odpovídali jim na mnohé související otázky.

V centru pozornosti bude jako vždy přehlídka nejkvalitnějších medů. Protože je každá včelařská sezóna nějakým způsobem specifická, jsme zvědavi, jakou zajímavostí soutěžící letos překvapí.

 

Hodnocení soutěžních vzorků

Soutěžní medy procházejí podrobným a přísným hodnocením. Každý vzorek je nejprve podroben fyzikálně-chemickému rozboru v akreditované laboratoři. Ta sleduje parametry: obsah vody a hydroxymethylfurfuralu, elektrickou vodivost, barvu dle Pfundovy škály. Získané hodnoty umožní detailní pohled na kvalitu soutěžních vzorků medů. O důvodech, proč se sledují právě tyto parametry, psal Moderní včelař v č. 6/2020 v článku K. Sopkové Co se skrývá v barvě medu a v č. 4/2021 téže autorky Proč měřit med.

Všechny vzorky, které na základě laboratorního rozboru splnily všechna kritéria pro postup do degustačního kola, posuzuje poté senzoricky odborně školená degustační komise.

Medy bude posuzovat v rámci jednotlivých kategorií: květové, medovicové, pastované, případně v obecné kategorii med. Pod květové a medovicové medy spadají ještě podkategorie medů jednodruhových s převahou nektaru nebo medovice jedné rostliny (např. lipový, pohankový, smrkový apod.) a vícedruhových.

 

Soutěžní kategorie

Soutěž se vypisuje v sedmi kategoriích (viz tab. 1). Z toho se šest kategorií týká medů a jedna samostatná kategorie hodnotí obal. Včelař každý svůj vzorek přihlašuje pouze do jedné z kategorií (A1, A2, B1, B2, C, D). Vzorek je současně automaticky zařazen do soutěže o Nejlepší obal. Zařazení do kategorií A, B, C a D musí být v souladu s údaji na etiketě.

Správnost tohoto zařazení porota porovná s výsledkem laboratorního rozboru. Kategorie D je vhodná pro případ, že si včelař není jistý se zařazením, například z důvodu nemožnosti měřit vodivost, či kvůli nejistotě při naměření hraniční vodivosti kolem 80 mSm1, případně svůj med nabízí zákazníkům bez označení jeho druhového původu. V tomto případě na etiketě nesmí deklarovat původ medu (tj. květový, či medovicový).

Pokud soutěžní vzorek nesplní legislativní požadavky na uvedení povinných údajů na etiketě, nebude ho komise senzoricky hodnotit a soutěžící obdrží certifikát laboratoře s laboratorními výsledky, včetně potvrzení o účasti v soutěži.

Také tentokrát vyhlašujeme samostatnou kategorii Nejlepší obal, kde se bude hodnotit úroveň designu (sklenice, etiketa, víčko). Je nezbytné, aby včelaři do soutěže odeslali své produkty výhradně v obalech, v nichž med svých včel skutečně nabízejí svým zákazníkům. Nesmí se jednat o obaly použité pouze pro účel soutěže. Tuto kategorii vyhodnotí návštěvníci výstavy.

 

Tabulka 1: Přehled soutěžních kategorií

A: Květové medy

A 1: Jednodruhové (akát, pohanka atp.)

A 2: Vícedruhové

B: Medovicové medy

B 1: Čistě medovicové (jedle, smrk, modřín atp.)

B 2: Vícedruhové

C: Pastované medy

 

D: Med

 

 

Nejlepší obal (samostatná kategorie)

 

 

Legislativní požadavky na označení medů:

1)    Povinné údaje

a)     Název potraviny: Med.

b)    Země původu: Česká republika.

c)     Množství potraviny: g nebo kg.

d)    Doba minimální trvanlivosti.

e)     Jméno, nebo obchodní název a adresa výrobce.

 

2)    Nepovinné údaje

a)     Původ medu: květový, nebo medovicový (pokud si včelař není jistý, nemusí původ medu uvádět, a vzorek přihlásí do kategorie D).

b)    Regionální, územní nebo místní označení původu.

c)     Podmínky uchování.

d)    Výživové údaje (tento údaj je povinný pouze v případě, že včelař zaměstnává více než 10 zaměstnanců anebo má obrat větší než 20 milionů Kč).

 

Pokyny pro soutěžící

1)    Do soutěže se mohou hlásit pouze včelaři z České republiky, kteří jsou registrovaní u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s.

2)    Účast v soutěži není zpoplatněna. Chemické rozbory jsou pro účastníky zdarma a hradí je vyhlašovatel soutěže, tzn. Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

3)    Do soutěže je přijímán pouze med z letošní snůšky. Soutěžící smí přihlásit maximálně čtyři soutěžní vzorky medu.

Všechny vzorky přijaté do soutěže budou za laboratorní rozbor medu dotačně zúčtovány za období 1. 8. 2022 – 31. 12. 2022 (maximálně 4 vzorky na osobu).

 

Každý soutěžní vzorek musí sestávat ze dvou sklenic

Na základě přihlášky zašle vyhlašovatel soutěže soutěžícímu dvě sklenice typu Facette o objemu 720 ml (obsah cca 960 g medu) v polystyrenovém přepravním boxu.

1)    První sklenice je určena na výstavu. V případě, že soutěžící nepoužívá sklenice typu Facette, může vložit vlastní balení medu, které musí vždy označit etiketou tak, jako ho nabízí při prodeji v maloobchodě. Minimální zaslané množství medu je 750 g. Pokud soutěžící používá sklenice s menším obsahem, dodá více balení tak, aby celkové množství medu činilo minimálně 750 g (například 2 x 400 g).

2)    Druhá sklenice musí být typu Facette (720 ml) a nesmí být označena etiketou. Důvodem je zajištění anonymity při hodnocení vzorků.

 

Další ustanovení

Jako každým rokem, tak i letos bude omezen počet vzorků v soutěži. Abychom předešli nešvarům z minulých let, kdy se včelaři přihlásili do soutěže a med nedodali, čímž znemožnili dalším včelařům možnost se zúčastnit soutěže, vyhrazuje si organizátor právo po nedodání medu do 10 dnů od obdržení sklenic vyřadit přihlášeného ze soutěže a požadovat na něm úhradu nákladů na sklenice, víčka, obal a poštovné, splatnou na účet PSNV-CZ, z. s. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že mimo poslání dvou kusů sklenic medu včelař nenese žádné další náklady, ačkoliv hodnota laboratorního rozboru jednoho vzorku medu dosahuje 1 220 Kč. Na každý rozbor čerpá vyhlašovatel soutěže dotaci ve výši 800 Kč, ostatní náklady jdou z prostředků PSNV-CZ, z. s.

Soutěžící se hlásí do soutěže přes elektronický přihlašovací formulář. Je třeba věnovat pozornost správnému označení medu. To musí odpovídat situaci, kdy soutěžící prodává svůj med prostřednictvím maloobchodu, nestačí označovat med jako při prodeji ze dvora. Označení medu na soutěžní etiketě musí být v souladu s kategorií, do níž včelař svůj med přihlašuje. Zaslaný vzorek se shoduje s produktem, který včelař prodává, tzn. že není upraven speciálně pro soutěž.

 

Tabulka 2: Termíny doručení vzorků

Kategorie A, C, D

1. 6. 2022 – 15. 7. 2022

Kategorie, B, D

15. 6. 2022 – 5. 8. 2022

Jednodruhový vřesový med

1. 8. 2022 – 26. 8. 2022

 

Rozbory akreditované laboratoře, osvědčení o účasti v soutěži a etikety – nálepky o účasti medu v soutěži, odešle vyhlašovatel soutěže přihlášeným ihned poté, kdy obdrží z laboratoře příslušný doklad.

Podrobné podmínky soutěže a informace k přihlášení najdete na stránkách www.medroku.cz.